Městská policie Ostrava Policie ČR Dopravní podnik Ostrava Ostrava

Občanská poradna Slezské diakonie poskytuje odborné sociální poradenství lidem v náročných životních situacích. Lidé potřebovali pomoc i v době pandemie, kdy jsme se ze dne na den všichni ocitli ve zcela nečekaném, neznámém a nejistém období.
I přes náročné podmínky a ochranná opatření poskytovala poradna své služby bez omezení. Ubylo osobních konzultací, lidé se však o pomoc obraceli telefonicky nebo emailem.
Objevily se nové těžkosti, se kterými se zájemci na poradnu obraceli – obavy ze ztráty zaměstnání a z důsledků poklesu výdělku – ze zadlužení bydlení nebo z čeho uhradí své životní potřeby. Za 3 měsíce se jednalo o cca 300 konzultací.
Kromě změn ve způsobu poskytování služby a v tématech, která lidé řešili, bylo pro pracovníky také náročné sledovat a téměř denně aktualizovat neustále se měnící informace.

Pracovníci poradny tímto děkují všem institucím, které i v tomto složitém období fungovaly. Jejich kolegové z RUBIKON Centra naopak oceňují, že občanská poradna nepřerušila svou činnost a díky tomu mohli svým klientům zajistit potřebnou pomoc.

 

 
OP logo
 
SD logo 30 let
 
 
DĚKUJEME VÁM, ŽE POMÁHÁTE!
 
 

V sociálních službách Adelante Armády spásy v České republice, z. s. (AS) vybudovali v době nouzového stavu zázemí pro muže a ženy bez přístřeší, kteří nemohli dobu omezeného vycházení prožít ve svých domácnostech jako ostatní obyvatelé Česka. Díky tomu mohli lidé naplnit nejen své základní životní potřeby a trávit čas v bezpečném prostředí, ale získat také tolik potřebné informace i ochranné prostředky.

Udržet běžný provoz služeb nebylo možné, proto začaly být poskytovány v tzv. režimu 24/7, tedy nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. V průběhu dubna a května se v prostorách Adelante dlouhodobě ubytovalo 59 mužů a 16 žen. Další přicházeli průběžně. Denně tak služby vyhledávalo až 120 lidí, což výrazně převyšuje běžnou kapacitu střediska. To kladlo vysoké nároky i na pracovníky, kterým začali vypomáhat kolegové z jiných služeb AS i dobrovolníci. Všem patří velké poděkování.

Podrobné informace o aktivitách Adelante v době pandemie najdete na facebooku.

Lidé na ulici přišli o většinu možností, které běžně využívají k zajištění svých životních potřeb. V Adelante proto vybudovali i mobilní denní centrum v podobě hygienických kontejnerů a posezení se stoly a židlemi. 

Od poloviny dubna terénní pracovníci rozváželi lidem potravinové balíčky financované z prostředků města Ostravy a po celou dobu nouzového stavu rozdávali také další materiální pomoc – roušky, dezinfekce, svíčky, oblečení, obuv, hygienické potřeby, spacáky a další.

Část darů IKEA.

Část darů IKEA.

Zdravá školka a paní Naďa upekly něco na zub pro zaměstnance.[/caption]

Pracovníci Adelante srdečně děkují všem, kteří jim v době pandemie pomáhali nebo pomáhají se zajištěním potřeb lidí bez přístřeší (abecedně):

  • firmě ALGECO s.r.o., která bezúplatně zapůjčila hygienické kontejnery,
  • firmě BLACK KALE s.r.o., která darovala obědy pro všechny uživatele v režimu 24/7,
  • dobrovolníkům, pomohli s obsluhou mobilního denního centra,
  • firmě IKEA Česká republika, s.r.o., která darovala ručníky, povlečení, deky, vybavení pro mobilní denní centrum, ale i potraviny, kávu a nápoje,
  • jednotlivcům, kteří darovali ušité roušky, knihy, finanční prostředky nebo občerstvení pro pracovníky.

Chcete také podpořit služby Adelante? Můžete pomoci zakoupením nocleženky nebo sledovat facebookové stránky, kde pracovníci zveřejňují své prosby o hmotnou pomoc či výpomoc dobrovolníků.

O Adelante

Španělské slovo „adelante“ znamená „vpřed, kupředu“. Adelante AS tvoří ucelený komplex služeb, kde lidem bez přístřeší pomáhají najít lepší budoucnost:

 

 
AS logoPNG
 
DĚKUJEME VÁM, ŽE POMÁHÁTE!
 

 

Městská policie Ostrava pořádá v červenci 2020 Forenzní značení jízdních kol!

Pouze po předchozím objednání na tel. čísle 720 735 125 (PO-PÁ, 7:00-15:00 hod).

2. 7.
čtvrtek

08:30-12:00 a 14:00-17:00

Cyklostezka Poruba, ul. Hlavní třída
(u kruhového objezdu)

6. 7.

pondělí

08:30-12:00 a 14:00-17:00

Cyklostezka Hrabová, křižovatka     ul.  Frýdecká a Mostní, u splavu

8. 7.

středa

08:30-12:00 a 14:00-17:00

Cyklostezka Bělský Les,

poblíž restaurace Dakota

9. 7. čtvrtek

08:30-12:00

Cyklostezka Slezská Ostrava, Loděnice pod Hradem

9. 7. čtvrtek

14:00-17:00

Cyklostezka Moravská Ostrava, Komenského sady (za MMO)
u restaurace Dáma Pyková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financováno z projektu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Ostrava.

 

  MPO          MV ČR        Ostrava

 

 

 

 

 

2. 7.
čtvrtek

08:30-12:00 a 14:00-17:00

Cyklostezka Poruba, ul. Hlavní třída
(u kruhového objezdu)

6. 7.

pondělí

08:30-12:00 a 14:00-17:00

Cyklostezka Hrabová, křižovatka   ul.  Frýdecká a Mostní, u splavu

8. 7.

středa

08:30-12:00 a 14:00-17:00

Cyklostezka Bělský Les, poblíž restaurace Dakota

9. 7. čtvrtek

08:30-12:00

Cyklostezka Slezská Ostrava, Loděnice pod Hradem

9. 7. čtvrtek

14:00-17:00

Cyklostezka Moravská Ostrava, Komenského sady (za MMO)
u restaurace Dáma Pyková

Evropský ochranný příkaz (EOP) je účinný nástroj při zajišťování bezpečného společného prostoru pro oběti násilí, stalkingu a jiných forem zneužívání. Umožňuje uznávání ochranných příkazů vydaných v trestním řízení jednoho členského státu také v ostatních státech EU. 
Směrnice 2011/99/EU zavádí opatření zaměřená na vytvoření zvláštního společného prostoru bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic a posílení ochranných opatření, která již oběť na svou ochranu získala. Institut Evropského ochranného příkazu je založen na mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech, jakož i na vzájemném uznávání soudních rozhodnutí dle Smlouvy o fungování Evropské unie.

Další informace najdete zde

Vybraná hřiště v areálech škol, školek, středisek volného času a na dalších veřejných místech jsou opět přístupná veřejnosti.

Hřiště jsou otevřena převážně od dubna do října, v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách. Jejich chod zajišťují správci, sportovní asistenti a další personál tak, aby byla bezpečná a čistá, s pestrou nabídkou možností pohybu. Většina hřišť disponuje bezplatnými půjčovnami sportovních pomůcek.

„Mám velkou radost, že i v tomto náročném období opět můžeme Ostravanům nabídnout, a především také dětem, možnost bezpečně a kvalitně si zasportovat." řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák. „Myslím, že tím potěšíme všechny, kdo museli poslední měsíce trávit doma bez pohybu. Děkuji všem správcům a asistentům, kteří údržbě a provozu hřišť věnují přes čtyřicet tisíc hodin ročně. Bez jejich nadšení by to nešlo."

Projekty hřišť otevřených pro veřejnost jsou na území města Ostravy realizovány dlouhodobě. Jsou nedílnou součástí rozvoje kvality života ve městě a systému prevence kriminality. Jejich provoz je financován v rámci dotačního systému města v oblasti podpory prevence kriminality formou transferů městským obvodům. V roce 2020 byl podpořen provoz 57 sportovišť 14 městským obvodům částkou ve výši 2 984 000 korun. Ostrava tak nabízí dětem, mládeži a široké veřejnosti co nejvíce prostoru k bezpečnému aktivnímu trávení volného času.

Hřiště podpořená z rozpočtu statutárního města jsou označena informačními tabulemi s logem projektu Bezpečnější Ostrava. Tabule jsou umístěny v jednotlivých sportovních areálech a veřejnost na nich najde návštěvní řád daného hřiště i informace o provozní době.

Seznam hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost najdete zde.

Výzkumná a vzdělávací organizace SocioFactor s.r.o. zahájila realizaci inovativního projektu Podpora preventivních programů v Ostravě. Během tří let podpoří změnu přístupu k primární a sekundární prevenci sociálního selhávání rodin s dětmi.

Cílem projektu je podpořit organizace pracující s ohroženými rodinami a dětmi zlepšit, nebo zcela nově vytvořit programy či služby, které mají prokazatelný preventivní účinek. Pracovníci organizací se naučí analyzovat příčiny sociálních problémů a dále se zjištěními pracovat.

Do nastavování změn v programech a službách jsou zapojeni nejen pracovníci organizací, ale i rodiny samotné.

V deseti organizacích budou nejdříve zjišťovány příčiny problémů (analýza kořenových příčin). Poté budou vytvářeny nebo podstatně změněny stávající programy či služby (projektování) a zavedeny do praxe (implementace) s nezbytným vyhodnocováním jejich dopadu (evaluace). Zároveň budou vytvářeny podmínky pro prosazení systémových změn v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji (advokacie) s cílem posílit prevenci na úkor pozdě přicházejících zásahů.

 

Období realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Místo realizace: Ostrava a Moravskoslezský kraj

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015508

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

SocioFactor s.r.o. je sociální firma s více než desetiletou tradicí zaměřená na aplikovaný výzkum a vzdělávání zejména v oblasti posílení sociální integrace a soudržnosti.


OPZ barevné web malé 

Salesiánské středisko volného času Don Bosco, kde se věnují výchově a vzdělávání převážně romských dětí a mládeže, muselo v průběhu nouzového stavu přerušit svou činnost. Salesiáni však nezaháleli! 

Zjišťovali, jak jsou na tom děti s počítači a připojením k internetu, aby mohli plnit online své školní povinnosti, ale také zůstat v kontaktu s pracovníky střediska. Ukázalo se, že v domácnostech není dostatečné vybavení – děti sice používají chytré telefony, připojení k internetu v nich však nemají. Využívají veřejné wifi sítě nebo internet ve volnočasových klubech, což v době omezeného vycházení a uzavřených aktivit i obchodních center nelze. Salesiáni se proto zapojili do projektu organizace Člověk v tísni, o.p.s. a Nadace OSF s iniciativou Česko.Digital a Nadačním fondem Eduzměna a zajistili čtyřem rodinám vše potřebné pro distanční výuku – počítač, tiskárnu a připojení k internetu.

Pustili se také do šití ochranných roušek – za 19 dní jich zvládli vyrobit více než 2000 kusů! Spotřebovali téměř 3,5 km šňůr a gumy, 2,5 km nití a 100 m2 látky. Roušky předali k distribuci dobrovolníkům Ostravské univerzity, kteří je darovali do domovů pro seniory, nemocnic nebo azylových domů. Roušky ušili také pro obyvatele dětského domova Na Vizině ve Slezské Ostravě.

Dětem z domova pomáhali také se školní přípravou. V běžných dnech jsou děti dopoledne ve škole a odpoledne v kroužcích, o prázdninách u svých rodin nebo na táborech, teď byly všechny stále přítomny v domově. Salesiáni tak pomohli zajistit bezproblémový chod domova v této náročné situaci.

Středisko také pracuje s dětmi a mládeží přímo v místech, kde žijí. Zajímali se proto o situaci na ubytovně v Ostravě-Zábřehu, kde bydlí více než 200 dětí a salesiáni zde zajišťují pedagogickou práci. Ani v této činnost nebylo možné v době nouzového stavu pokračovat. Obyvatelům alespoň pomohli zajistit nedostatkové ochranné roušky.

Salesiáni nezapomínali ani na budoucnost – zvelebovali a vylepšovali svou základnu v Hodoňovicích, kde pořádají víkendové pobyty a letní tábory pro děti a jejich rodiny nebo programy pro animátory – mladé dobrovolníky, kteří ve středisku pomáhají při práci s dětmi.

 

Středisko realizuje své aktivity také s podporou statutárního města Ostravy. Je dlouhodobě zapojeno do aktivit v oblasti prevence kriminality ve městě a podílí se tak na naplňování Strategie prevence kriminality SMO na období 2017–2021.

 

Don Bosco

 

 

 
sdb 1
 
DĚKUJEME VÁM, ŽE POMÁHÁTE!
 

 

 

Díky úzké spolupráci Městské policie Ostrava se statutárním městem Ostrava se ochranné roušky dostávají i k sociálně znevýhodněným občanům.

Strážníci i asistenti prevence kriminality (APK) v těchto dnech především dohlíží na dodržování nařízení k ochraně proti šíření nákazy koronavirem. Oslovují občany, poučují je, vysvětlují, odkazují je na další pomoc. Přemýšleli také, jak lidi upozorňovat a současně podpořit povinnosti plnit, a rozhodli se zapojit do distribuce ochranných roušek. Oslovili proto své kolegy v oblasti prevence kriminality na magistrátu, zda by dokázali roušky zajistit.

Zaměstnankyně oddělení sociálních služeb se k výzvě postavily čelem a roušky začaly rovnou vyrábět. O spolupráci požádaly neziskovou organizaci Moment Česká republika, o.p.s., která jim dodala potřebný materiál – bavlněná trička a látky, darované Ostravany do sociálních secondhandů.

Pytle  Jana stříhá    

Z té nastříhaly více než 200 roušek a předaly je strážníkům.

předání MMO

Strážníci a APK roušky v rámci výkonu služby rozdávali těm, kteří je potřebovali. 

APK rouška 2

Setkávali se přitom s pozitivním ohlasem u obdarovaných, pro které to mnohdy byla jediná možnost, jak se k ochranným pomůckám dostat.

MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost je nezisková organizace, která vytváří finance pro jiné neziskovky. V síti prospěšných second handů prodává darované oblečení. Veškerý zisk z prodeje předává neziskovým organizacím. Tím, že vrací oblečení do oběhu, přispívá k ochraně životního prostředí.

Prodejny Momentu jsou jsou opět otevřené - můžete nakupovat s dobrým pocitem!

 

 

 
Moment ořez
 
DĚKUJEME VÁM, ŽE POMÁHÁTE!
 

Organizace Vzájemné soužití o.p.s. působí v Ostravě více než 20 let. Vznikla na pomoc lidem zasaženým povodní v roce 1997 a pomáhá i teď, v době koronavirové pandemie. Organizace realizuje své činnosti také s podporou statutárního města Ostravy. Je dlouhodobě zapojena do aktivit v oblasti prevence kriminality ve městě a podílí se tak na naplňování Strategie prevence kriminality SMO na období 2017–2021

Komunitní centra organizace byla opatřením vlády téměř dva měsíce uzavřena a běžná činnost všech do značné míry omezena, pracovníci přesto nezaháleli - šili ochranné roušky nejen pro obyvatele lokalit, v nichž organizace působí, ale například také zaměstnancům České pošty nebo lidem v Domově pro seniory Kamenec či Alzheimercentru Ostrava. Roušek rozdali více než 3 000, do domova a centra vyrobili také dekorace pro potěšení obyvatel i personálu.

 VS roušky 3 VS roušky 2

IMG 20200417 113028 1

Pracovníci si uvědomují, že nestačí jen rozdat roušky. Ještě důležitější je vysvětlit lidem, proč je mají nosit a jak se chovat, aby nebezpečí nákazy bylo co nejmenší. Tomu se proto intenzivně věnují přímo v ulicích. Jedné z těchto schůzek jsme se zúčastnili společně s nimi:

Přijíždíme do jedné z lokalit Slezské Ostravy...

Je krásný jarní den, v zahradách kvetou ovocné stromy, na ulici je plno dětí, kterým právě skončilo online vyučování. Mým průvodcem je Kumar Vishwanathan, zakladatel a ředitel organizace. Terénní pracovníci jsou už na místě, na pořádek a dodržování ochranných nařízení dohlíží strážnice-okrskářka, která místní obyvatele i sociální pracovníky dobře zná.

Děti i dospělí se srdečně zdraví s Kumarem. Ten s každým prohodí pár slov, poptá se na zdraví, na děti, co je nového. Proběhne krátká organizační porada s týmem a už přibíhají děti, protože se blíží dohodnutý čas schůzky Rychlé roty Korony! Všichni lidé mají roušky, pracovníci ještě některým vysvětlují zásady správného nošení a ukazují, jak roušku uvázat.

s Kumarem v terénu 20200424 114111

Začíná schůzka s dětmi – zaujmout a zapojit děti je klíčové, samy potom přesvědčí a poučí dospělé i vrstevníky a začnou se chovat bezpečněji. Skupinka se rozestavuje do kruhu, všichni rozpřáhnou ruce a točí se dokola – jednoduše si tím vytvoří bezpečný odstup 2 metry od ostatních. Okolo postávají dospělí – pracovníci i je upozorňují na dodržování odstupu. Prvním bodem programu je rozcvička – děti i pracovníci se protahují, je vidět, že ztuhlé svaly bolí, ozývá se pofňukávání.

20200424 115602

Ke slovu přichází „teta" Eva: „Proč používáme roušku, kdo to ví?" Děti nadšeně vykřikují jedno přes druhé: „Moje rouška chrání tebe! Abysme se nenakazili!" Všichni si to zopakují – ukazují na sebe a říkají: „Moje rouška chrání tebe. Tvoje rouška chrání mě!"

Přibíhá asi čtyřletý chlapeček a ptá se okolostojících: „To je Kumar? To je Kumar?!" Se zářícíma očima vběhne doprostřed kroužku, radostně Kumara pozdraví a běží zase pryč.

Děti s Evou opakují zásady správné hygieny rukou – ukazují, jak při mytí postupovat, nezapomínají ani na kroužení špičkami prstů v dlani, což vyvolává další smích. Eva zdůrazňuje, že si nesaháme na obličej, na roušku, do očí, nedáváme prsty do pusy.

20200424 120134

Kumar dětem oznamuje, že na prostranství mezi domy brzy začne Škola pod deštníkem – doučování a osvětové aktivity budou probíhat pod širým nebem, protože komunitní centra ještě musí zůstat zavřená.

Nastává vážná chvíle – jsou určeni zodpovědní vedoucí: „Kdo bude vedoucím roznášení roušek?" Děti se nadšeně hlásí, štěstí se usmálo na Denisku. Další se stávají vedoucími pro sport, tanec a zpěv, natáčení klipů – budou plánovat s pracovníky a organizovat činnosti pro ostatní děti.

Děti skládají slogan pro svou Rychlou rotu Korona:
Moje rouška chrání tebe,
tvoje rouška chrání mě.
Moje srdce chrání tebe,
tvoje srdce chrání mě.

Dnešní schůzka končí, zůstává Deniska s několika dalšími děvčaty a pracovnice jim rozdávají sáčky s rouškami k roznosu sousedům: „Znáš ...?" „Jo! Bydlí vedle mojí tety!" Následuje ještě rychlé zhodnocení schůzky mezi pracovníky a plánování na příště.

20200424 121720


Vrací se strážnice na kole, která mezitím odjela na pochůzku – někdo telefonicky oznámil, že se na ulici shromáždilo 20 lidí, tak to jede ověřit. Kumar celou situaci glosuje slovy: „Kéž by jich bylo dvacet! Potřebujeme dostat informace k co nejvíc lidem!"

S aktivitami organizace Vzájemné soužití se můžete seznámit i v krátkém videu.

 

 
 
Vzájemné soužití o.p.s. Logo vzájemné soužití 
 
DĚKUJEME VÁM, ŽE POMÁHÁTE!
 
 
 

Institut prevence, z.s. zahajuje schůzky terapeutických skupin pro rizikové děti a mládež. Skupiny jsou určeny pro děti a mladé lidi ve věku 12-18 let, kteří mají kurátora nebo probačního úředníka a dopustili se rizikového nebo kriminálního chování. Schůzky budou probíhat vždy jedenkrát týdně od 2. 6. 2020. Podrobné informace najdete na webových stránkách institutu

Institut prevence, z.s. poskytuje činnosti související s prevencí rizikového chování, terapeutické, facilitační, konzultační a poradenské služby, ale i vzdělávání pro odbornou veřejnost a programy primární a sekundární prevence. Hlavním cílem institutu je eliminovat projevy rizikového a kriminálního chování u dětí a mladých lidí a zmírňovat jejich dopady pro ně i pro společnost.

 

Institut prevence z.s. cropped-Logo IP Zakladni-e1589131663746

Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem magistrátu města Ostravy

Důležitá tel. čísla

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde