Městská policie Ostrava Policie ČR Dopravní podnik Ostrava Ostrava

Statutární město Ostrava realizovalo od dubna do prosince 2019 projekt „Ostrava – Informační materiály pro cílovou skupinu “Pachatelé” (identifikační číslo 314D083009086), podpořený z prostředků Programu prevence kriminality na místní úrovni Ministerstva vnitra ČR státní účelovou dotací ve výši 103 tis. Kč.

Statutární město Ostrava dlouhodobě pracuje na snižování kriminality na svém území. Do toho spadá také práce s pachateli směřující ke zvýšení informovanosti o možnostech zákonného řešení způsobené újmy tak, aby došlo k nápravě a zároveň klesly náklady trestního řízení, zůstaly zachovány nebo vznikaly kvalitní sociální vztahy (zaměstnání, bydlení, rodinné vazby) a snížila se recidiva.

Cíle projektu:

1) Zvýšení informovanosti cílové skupiny o průběhu trestního řízení, právech a povinnostech, které z něho vyplývají, o možnostech v problematických oblastech, se kterými se potýkají, a spektru služeb, které v Ostravě působí.

V rámci realizace projektu probíhala příprava a výroba informačních materiálů. Materiály vznikaly z podkladů a společné práce členů pracovní skupiny Pachatelé a jejich obsah, forma i zvolený jazyk byly konzultovány se zástupci cílové skupiny v jednotlivých členských institucích / organizacích.

Materiály má k dispozici cílová skupina ve všech fázích trestního řízení. Jsou distribuovány pracovníky členů pracovní skupiny v papírové i elektronické podobě. V elektronické podobě ke stažení a tisku jsou materiály k dispozici zde

2) Prohloubení spolupráce a provázanosti subjektů, které pracují s pachateli ve všech fázích trestního řízení a ve všech oblastech, ve kterých se cílová skupina potýká s problémy, včetně zvýšení informovanosti těchto odborných subjektů o spektru služeb pro tuto cílovou skupinu, jejich rozložení v průběhu trestního řízení, dalších možnostech při práci s Pachateli a také o možnostech spolupráce mezi subjekty.

V rámci projektu fungovala multidisciplinární pracovní skupina „Pachatelé“ složená ze všech odborných subjektů v Ostravě, které se problematikou Pachatelů zabývají. Cílem  její činnosti je provázat a zefektivnit služby pro cílovou skupinu.

Zároveň byla touto pracovní skupinou hlouběji zpracována "osa trestního řízení" s rozložením subjektů, které pracují s Pachateli, podle stádia trestního řízení. 

Členové pracovní skupiny:

 • Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. - Rodinná poradna,
 • Charita Ostrava,
 • Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
 • Nadační fond Paragraf,
 • Nová šance, z.s.,
 • Policie České republiky – Městské ředitelství policie Ostrava,
 • Probační a mediační služba České republiky, středisko Ostrava,
 • Renarkon, o. p. s. - Služby pro osoby v konfliktu se zákonem,
 • RUBIKON Centrum, z.ú.,
 • Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava,
 • Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Ostravě,
 • Vězeňská služba České republiky, generální ředitelství, odbor výkonu vazby a trestu,
 • Vězeňská služba České republiky, Vazební věznice Ostrava,
 • Vězeňská služba České republiky, Věznice Heřmanice.

V rámci realizace projektu v roce 2019 se skupina sešla 5 x. Hodnocení činnosti skupiny ukázalo, že všichni respondenti vidí skupinu jako smysluplnou, v její činnosti navenek i pro svou organizaci. K jednoznačně největším plusům řadí osobní kontakty a výměnu informací, možnost orientovat se v různých oblastech práce s pachateli. To se projevilo v roce 2019 i zvýšením počtu klientů u všech členů.

Zvyšování informovanosti odborné veřejnosti bylo naplňováno prostřednictvím realizace vzdělávání pro odborné subjekty.

Jedním z cílů projektu bylo zvýšení informovanosti subjektů o spektru služeb pro cílovou skupinu, o dalších možnostech, jak při práci, tak ve spolupráci. Důležitou součástí proto byly i odborné semináře pro pracovníky členů pracovní skupiny v oblastech, které volili dle svých potřeb. Vzdělávání se zúčastnilo 45 osob a bylo vytvořeno na míru, což se projevilo i v hodnocení účastníků – 95 % uvedlo, že téma je využitelné pro jejich praxi a ve zpětných vazbách často zaznívalo, že by se rádi tématům věnovali více do hloubky.

Tematický okruh školení:

Práce s klientem z cílové skupiny osoby v konfliktu se zákonem (práce s Pachateli v průběhu celé osy trestního řízení)

Obsah a termíny vzdělávání:

1) Práce s motivací těžko motivovatelných klientů, 27.9.2019, MMO

2) Porozumění procesním postupům v průběhu celé osy trestního řízení, 07.10.2019, MMO

3) Základy krizové intervence I, 25.10.2019, MMO

4) Základy krizové intervence II, 26.11.2019, MMO

5) Aktivní psychohygiena, 6.11.2019, MMO

Trvání školení: 5 dnů (1 den = 5 hodin) tj. celkem 25 hodin.

Hodnocení vzdělávacích seminářů

ZCELA ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE VŮBEC NE
Splnil kurz očekávání? 63 % 30 % 7 % 0 %
Byl jste spokojen s organizací? 92 % 8 % 0 % 0 %
Byl jste spokojen s obsahem? 67 % 23 % 10 % 0 %
Bylo téma využitelné pro praxi? 70 % 25 % 5 % 0 %
Úroveň výuky. 78 % 18 % 4 % 0 %
CELKEM PRŮMĚR
74%
21%
5%
0%

 

3) Podpora zapojení cílové skupiny do plánování a realizace projektů a aktivit v oblasti prevence kriminality.

V roce 2019 zajišťoval na statutárním městě Ostrava chod pracovní skupiny po administrativní stránce zaměstnanec na DPP (rozesílání pozvánek a zápisů, zajišťování účasti členů, vytváření prezenčních listin, ukládání materiálů, vytváření hrubého zápisu). Zaměstnána byla osoba z cílové skupiny pachatelé. Ta zároveň zajišťovala některé administrativní úkony v rámci projektu, dle pokynů manažera projektu. Obsah vytvářených informačních materiálů i jejich srozumitelnost byly konzultovány se zástupci cílové skupiny. 

 

 

Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem magistrátu města Ostravy

Důležitá tel. čísla

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde