Evropský ochranný příkaz (EOP) je účinný nástroj při zajišťování bezpečného společného prostoru pro oběti násilí, stalkingu a jiných forem zneužívání. Umožňuje uznávání ochranných příkazů vydaných v trestním řízení jednoho členského státu také v ostatních státech EU. 
Směrnice 2011/99/EU zavádí opatření zaměřená na vytvoření zvláštního společného prostoru bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic a posílení ochranných opatření, která již oběť na svou ochranu získala. Institut Evropského ochranného příkazu je založen na mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech, jakož i na vzájemném uznávání soudních rozhodnutí dle Smlouvy o fungování Evropské unie.

Další informace najdete zde

Vybraná hřiště v areálech škol, školek, středisek volného času a na dalších veřejných místech jsou opět přístupná veřejnosti.

Hřiště jsou otevřena převážně od dubna do října, v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách. Jejich chod zajišťují správci, sportovní asistenti a další personál tak, aby byla bezpečná a čistá, s pestrou nabídkou možností pohybu. Většina hřišť disponuje bezplatnými půjčovnami sportovních pomůcek.

„Mám velkou radost, že i v tomto náročném období opět můžeme Ostravanům nabídnout, a především také dětem, možnost bezpečně a kvalitně si zasportovat." řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák. „Myslím, že tím potěšíme všechny, kdo museli poslední měsíce trávit doma bez pohybu. Děkuji všem správcům a asistentům, kteří údržbě a provozu hřišť věnují přes čtyřicet tisíc hodin ročně. Bez jejich nadšení by to nešlo."

Projekty hřišť otevřených pro veřejnost jsou na území města Ostravy realizovány dlouhodobě. Jsou nedílnou součástí rozvoje kvality života ve městě a systému prevence kriminality. Jejich provoz je financován v rámci dotačního systému města v oblasti podpory prevence kriminality formou transferů městským obvodům. V roce 2020 byl podpořen provoz 57 sportovišť 14 městským obvodům částkou ve výši 2 984 000 korun. Ostrava tak nabízí dětem, mládeži a široké veřejnosti co nejvíce prostoru k bezpečnému aktivnímu trávení volného času.

Hřiště podpořená z rozpočtu statutárního města jsou označena informačními tabulemi s logem projektu Bezpečnější Ostrava. Tabule jsou umístěny v jednotlivých sportovních areálech a veřejnost na nich najde návštěvní řád daného hřiště i informace o provozní době.

Seznam hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost najdete zde.

Výzkumná a vzdělávací organizace SocioFactor s.r.o. zahájila realizaci inovativního projektu Podpora preventivních programů v Ostravě. Během tří let podpoří změnu přístupu k primární a sekundární prevenci sociálního selhávání rodin s dětmi.

Cílem projektu je podpořit organizace pracující s ohroženými rodinami a dětmi zlepšit, nebo zcela nově vytvořit programy či služby, které mají prokazatelný preventivní účinek. Pracovníci organizací se naučí analyzovat příčiny sociálních problémů a dále se zjištěními pracovat.

Do nastavování změn v programech a službách jsou zapojeni nejen pracovníci organizací, ale i rodiny samotné.

V deseti organizacích budou nejdříve zjišťovány příčiny problémů (analýza kořenových příčin). Poté budou vytvářeny nebo podstatně změněny stávající programy či služby (projektování) a zavedeny do praxe (implementace) s nezbytným vyhodnocováním jejich dopadu (evaluace). Zároveň budou vytvářeny podmínky pro prosazení systémových změn v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji (advokacie) s cílem posílit prevenci na úkor pozdě přicházejících zásahů.

 

Období realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Místo realizace: Ostrava a Moravskoslezský kraj

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015508

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

SocioFactor s.r.o. je sociální firma s více než desetiletou tradicí zaměřená na aplikovaný výzkum a vzdělávání zejména v oblasti posílení sociální integrace a soudržnosti.


OPZ barevné web malé 

Salesiánské středisko volného času Don Bosco, kde se věnují výchově a vzdělávání převážně romských dětí a mládeže, muselo v průběhu nouzového stavu přerušit svou činnost. Salesiáni však nezaháleli! 

Zjišťovali, jak jsou na tom děti s počítači a připojením k internetu, aby mohli plnit online své školní povinnosti, ale také zůstat v kontaktu s pracovníky střediska. Ukázalo se, že v domácnostech není dostatečné vybavení – děti sice používají chytré telefony, připojení k internetu v nich však nemají. Využívají veřejné wifi sítě nebo internet ve volnočasových klubech, což v době omezeného vycházení a uzavřených aktivit i obchodních center nelze. Salesiáni se proto zapojili do projektu organizace Člověk v tísni, o.p.s. a Nadace OSF s iniciativou Česko.Digital a Nadačním fondem Eduzměna a zajistili čtyřem rodinám vše potřebné pro distanční výuku – počítač, tiskárnu a připojení k internetu.

Pustili se také do šití ochranných roušek – za 19 dní jich zvládli vyrobit více než 2000 kusů! Spotřebovali téměř 3,5 km šňůr a gumy, 2,5 km nití a 100 m2 látky. Roušky předali k distribuci dobrovolníkům Ostravské univerzity, kteří je darovali do domovů pro seniory, nemocnic nebo azylových domů. Roušky ušili také pro obyvatele dětského domova Na Vizině ve Slezské Ostravě.

Dětem z domova pomáhali také se školní přípravou. V běžných dnech jsou děti dopoledne ve škole a odpoledne v kroužcích, o prázdninách u svých rodin nebo na táborech, teď byly všechny stále přítomny v domově. Salesiáni tak pomohli zajistit bezproblémový chod domova v této náročné situaci.

Středisko také pracuje s dětmi a mládeží přímo v místech, kde žijí. Zajímali se proto o situaci na ubytovně v Ostravě-Zábřehu, kde bydlí více než 200 dětí a salesiáni zde zajišťují pedagogickou práci. Ani v této činnost nebylo možné v době nouzového stavu pokračovat. Obyvatelům alespoň pomohli zajistit nedostatkové ochranné roušky.

Salesiáni nezapomínali ani na budoucnost – zvelebovali a vylepšovali svou základnu v Hodoňovicích, kde pořádají víkendové pobyty a letní tábory pro děti a jejich rodiny nebo programy pro animátory – mladé dobrovolníky, kteří ve středisku pomáhají při práci s dětmi.

 

Středisko realizuje své aktivity také s podporou statutárního města Ostravy. Je dlouhodobě zapojeno do aktivit v oblasti prevence kriminality ve městě a podílí se tak na naplňování Strategie prevence kriminality SMO na období 2017–2021.

 

Don Bosco

 

 

 
sdb 1
 
DĚKUJEME VÁM, ŽE POMÁHÁTE!
 

 

 

Díky úzké spolupráci Městské policie Ostrava se statutárním městem Ostrava se ochranné roušky dostávají i k sociálně znevýhodněným občanům.

Strážníci i asistenti prevence kriminality (APK) v těchto dnech především dohlíží na dodržování nařízení k ochraně proti šíření nákazy koronavirem. Oslovují občany, poučují je, vysvětlují, odkazují je na další pomoc. Přemýšleli také, jak lidi upozorňovat a současně podpořit povinnosti plnit, a rozhodli se zapojit do distribuce ochranných roušek. Oslovili proto své kolegy v oblasti prevence kriminality na magistrátu, zda by dokázali roušky zajistit.

Zaměstnankyně oddělení sociálních služeb se k výzvě postavily čelem a roušky začaly rovnou vyrábět. O spolupráci požádaly neziskovou organizaci Moment Česká republika, o.p.s., která jim dodala potřebný materiál – bavlněná trička a látky, darované Ostravany do sociálních secondhandů.

Pytle  Jana stříhá    

Z té nastříhaly více než 200 roušek a předaly je strážníkům.

předání MMO

Strážníci a APK roušky v rámci výkonu služby rozdávali těm, kteří je potřebovali. 

APK rouška 2

Setkávali se přitom s pozitivním ohlasem u obdarovaných, pro které to mnohdy byla jediná možnost, jak se k ochranným pomůckám dostat.

Projekt "Ostrava-Asistent prevence kriminality 2020-2022" je hrazen z dotací Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Ostravy.

MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost je nezisková organizace, která vytváří finance pro jiné neziskovky. V síti prospěšných second handů prodává darované oblečení. Veškerý zisk z prodeje předává neziskovým organizacím. Tím, že vrací oblečení do oběhu, přispívá k ochraně životního prostředí.

Prodejny Momentu jsou jsou opět otevřené - můžete nakupovat s dobrým pocitem!

 

 

 
Moment ořez
 
DĚKUJEME VÁM, ŽE POMÁHÁTE!
 

Organizace Vzájemné soužití o.p.s. působí v Ostravě více než 20 let. Vznikla na pomoc lidem zasaženým povodní v roce 1997 a pomáhá i teď, v době koronavirové pandemie. Organizace realizuje své činnosti také s podporou statutárního města Ostravy. Je dlouhodobě zapojena do aktivit v oblasti prevence kriminality ve městě a podílí se tak na naplňování Strategie prevence kriminality SMO na období 2017–2021

Komunitní centra organizace byla opatřením vlády téměř dva měsíce uzavřena a běžná činnost všech do značné míry omezena, pracovníci přesto nezaháleli - šili ochranné roušky nejen pro obyvatele lokalit, v nichž organizace působí, ale například také zaměstnancům České pošty nebo lidem v Domově pro seniory Kamenec či Alzheimercentru Ostrava. Roušek rozdali více než 3 000, do domova a centra vyrobili také dekorace pro potěšení obyvatel i personálu.

 VS roušky 3 VS roušky 2

IMG 20200417 113028 1

Pracovníci si uvědomují, že nestačí jen rozdat roušky. Ještě důležitější je vysvětlit lidem, proč je mají nosit a jak se chovat, aby nebezpečí nákazy bylo co nejmenší. Tomu se proto intenzivně věnují přímo v ulicích. Jedné z těchto schůzek jsme se zúčastnili společně s nimi:

Přijíždíme do jedné z lokalit Slezské Ostravy...

Je krásný jarní den, v zahradách kvetou ovocné stromy, na ulici je plno dětí, kterým právě skončilo online vyučování. Mým průvodcem je Kumar Vishwanathan, zakladatel a ředitel organizace. Terénní pracovníci jsou už na místě, na pořádek a dodržování ochranných nařízení dohlíží strážnice-okrskářka, která místní obyvatele i sociální pracovníky dobře zná.

Děti i dospělí se srdečně zdraví s Kumarem. Ten s každým prohodí pár slov, poptá se na zdraví, na děti, co je nového. Proběhne krátká organizační porada s týmem a už přibíhají děti, protože se blíží dohodnutý čas schůzky Rychlé roty Korony! Všichni lidé mají roušky, pracovníci ještě některým vysvětlují zásady správného nošení a ukazují, jak roušku uvázat.

s Kumarem v terénu 20200424 114111

Začíná schůzka s dětmi – zaujmout a zapojit děti je klíčové, samy potom přesvědčí a poučí dospělé i vrstevníky a začnou se chovat bezpečněji. Skupinka se rozestavuje do kruhu, všichni rozpřáhnou ruce a točí se dokola – jednoduše si tím vytvoří bezpečný odstup 2 metry od ostatních. Okolo postávají dospělí – pracovníci i je upozorňují na dodržování odstupu. Prvním bodem programu je rozcvička – děti i pracovníci se protahují, je vidět, že ztuhlé svaly bolí, ozývá se pofňukávání.

20200424 115602

Ke slovu přichází „teta" Eva: „Proč používáme roušku, kdo to ví?" Děti nadšeně vykřikují jedno přes druhé: „Moje rouška chrání tebe! Abysme se nenakazili!" Všichni si to zopakují – ukazují na sebe a říkají: „Moje rouška chrání tebe. Tvoje rouška chrání mě!"

Přibíhá asi čtyřletý chlapeček a ptá se okolostojících: „To je Kumar? To je Kumar?!" Se zářícíma očima vběhne doprostřed kroužku, radostně Kumara pozdraví a běží zase pryč.

Děti s Evou opakují zásady správné hygieny rukou – ukazují, jak při mytí postupovat, nezapomínají ani na kroužení špičkami prstů v dlani, což vyvolává další smích. Eva zdůrazňuje, že si nesaháme na obličej, na roušku, do očí, nedáváme prsty do pusy.

20200424 120134

Kumar dětem oznamuje, že na prostranství mezi domy brzy začne Škola pod deštníkem – doučování a osvětové aktivity budou probíhat pod širým nebem, protože komunitní centra ještě musí zůstat zavřená.

Nastává vážná chvíle – jsou určeni zodpovědní vedoucí: „Kdo bude vedoucím roznášení roušek?" Děti se nadšeně hlásí, štěstí se usmálo na Denisku. Další se stávají vedoucími pro sport, tanec a zpěv, natáčení klipů – budou plánovat s pracovníky a organizovat činnosti pro ostatní děti.

Děti skládají slogan pro svou Rychlou rotu Korona:
Moje rouška chrání tebe,
tvoje rouška chrání mě.
Moje srdce chrání tebe,
tvoje srdce chrání mě.

Dnešní schůzka končí, zůstává Deniska s několika dalšími děvčaty a pracovnice jim rozdávají sáčky s rouškami k roznosu sousedům: „Znáš ...?" „Jo! Bydlí vedle mojí tety!" Následuje ještě rychlé zhodnocení schůzky mezi pracovníky a plánování na příště.

20200424 121720


Vrací se strážnice na kole, která mezitím odjela na pochůzku – někdo telefonicky oznámil, že se na ulici shromáždilo 20 lidí, tak to jede ověřit. Kumar celou situaci glosuje slovy: „Kéž by jich bylo dvacet! Potřebujeme dostat informace k co nejvíc lidem!"

S aktivitami organizace Vzájemné soužití se můžete seznámit i v krátkém videu.

 

 
 
Vzájemné soužití o.p.s. Logo vzájemné soužití 
 
DĚKUJEME VÁM, ŽE POMÁHÁTE!
 
 
 

Institut prevence, z.s. zahajuje schůzky terapeutických skupin pro rizikové děti a mládež. Skupiny jsou určeny pro děti a mladé lidi ve věku 12-18 let, kteří mají kurátora nebo probačního úředníka a dopustili se rizikového nebo kriminálního chování. Schůzky budou probíhat vždy jedenkrát týdně od 2. 6. 2020. Podrobné informace najdete na webových stránkách institutu

Institut prevence, z.s. poskytuje činnosti související s prevencí rizikového chování, terapeutické, facilitační, konzultační a poradenské služby, ale i vzdělávání pro odbornou veřejnost a programy primární a sekundární prevence. Hlavním cílem institutu je eliminovat projevy rizikového a kriminálního chování u dětí a mladých lidí a zmírňovat jejich dopady pro ně i pro společnost.

 

Institut prevence z.s. cropped-Logo IP Zakladni-e1589131663746

Úterý 19. 5. 2020 15:00-16:00 hod., Macharova 7, Ostrava-Přívoz (zastávky MHD Muglinovská, Sad Boženy Němcové).

Podrobné informace zde.

RbR A3-ETT-s-logem-Ostravy

Zkušení lektoři projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci připravili sérii videokurzů pro rodiče žáků a studentů. Kurz bude rodičům přístupný prostřednictvím školy, které jejich dítě navštěvuje. 

Videokurz je složen z 6 vzájemně propojených videopřednášek:

1. Co dělají české děti na internetu? 
2. Sexting - rizikové sdílení vlastních intimních materiálů.
3. Kybergrooming a online predátoři.
4. Kybernetická šikana (kyberšikana).
5. Rizikové výzvy v online prostředí.
6. Bezpečnostní aplikace pro rodiče.

Podrobné informace a nabídku činnosti projektu E-Bezpečí najdete zde. 

 

Mnozí starší lidé se dnes neobejdou bez pomoci pro ně neznámých lidí a mohou se tak snadno stát obětí podvodu, krádeže nebo "jen" přeplatit nákup či jiné služby. 

S hrozbou onemocnění COVID–19 se zvedla i velká vlna solidarity s těmi nejzranitelnějšími – seniory. Ty však neohrožuje jen nemoc samotná, ale i chování některých lidí – ne všem jde o nezištnou pomoc bližnímu. Na co si dát pozor, pokud přijmete pomoc cizích lidí?

 

Jak ochránit své bezpečí?

Požádejte o pomoc člověka, kterého znáte, nebo některou ze známých institucí či neziskových organizací.

 • V Ostravě se můžete obracet na:
 • Pokud vás osloví cizí osoba s nabídkou pomoci, slušně odmítněte nebo ji požádejte o informační leták či kontakt na organizaci, kterou zastupuje. Informaci si ověřte. 
 • Požadujte předložení průkazu, že se skutečně jedná o zaměstnance organizace nebo úřadu.

Nepouštějte neznámého člověka do své domácnosti.

 • Připravte si předem přesný seznam věcí, které potřebujete nakoupit nebo zařídit. Nenechte si vnutit nic jiného. 
 • Nákup převezměte na chodbě domu, u hlavního vchodu, nebo přes plot, pokud bydlíte v domku.
 • Poproste někoho ze sousedů, ať je při předání s vámi. 
 • Před otevřením dveří se nejdříve podívejte kukátkem, používejte bezpečností řetízek. 

Nedávejte z ruky své doklady a peníze, mějte je stále pod dohledem.

 • Nikdy nedávejte z ruky svou platební kartu!
 • Připravte si přesnou částku k úhradě nákupu. 
 • Plaťte až po předložení účtu z obchodu. 
 • Dobrovolník po vás může chtít ukázat průkaz totožnosti, aby ověřil, že jste to opravdu vy – průkaz nedávejte z ruky, ukažte jakýkoli jiný než občanský průkaz, třeba odisku.

Nedávejte nikomu peníze jen tak – v Ostravě neprobíhá žádná veřejná sbírka, která by se zaměřovala na výběr peněz v souvislosti s opatřeními proti COVID–19.

 

Pokud máte jakékoli podezření, volejte 156 nebo 158.

 

Stali jste se obětí trestného činu?

I v době nouzového stavu Vám zkušení odborníci nabízí svou pomoc:

 

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí Bílého kruhu bezpečí: 116 006 (nonstop, volání zdarma).

Linka pro oběti trestných činů: 727 940 151, 777 802 453 (telefonické a on-line konzultace, hovor zpoplatněn běžným tarifem).

Krizové centrum Ostrava: 596 110 882–3, 732 957 193 (nonstop telefonicky nebo osobně na adrese Ruská 94/29, Ostrava-Vítkovice).

Linka důvěry Ostrava596 618 908, 737 267 939 (nonstop, hovor zpoplatněn běžným tarifem).

Tísňová linka a informace pro neslyšící: 603 111 158 (sms).

Linka důvěry Senior telefon800 157 157 (nonstop, volání zdarma).

Linka seniorů Elpida: 800 200 007 (8:00 –20:00 hod., volání zdarma).

 

Buďte pozorní ke svým starším příbuzným a sousedům, můžete zabránit jejich okradení.

 

Podrobně rady zpracovala Policie ČR a najdete je na tomto odkazu.