Městská policie Ostrava Policie ČR Dopravní podnik Ostrava Ostrava

S příchodem nového roku si mnoho z nás dává novoroční předsevzetí. Pokud byste si předsevzali, že se ve větší míře budete angažovat v dění ve svém okolí, je nasnadě více možností. Můžeme podat pomocnou ruku v si­tuacích, jejichž řešení nesnese odkladu a je na­místě využít některou z tísňových linek. Podněty, které nejsou urgentní, lze zase vyřešit telefonátem na tzv. Zelenou linku Městské policie Ostrava. Ale jak postupovat, když mi není lho­stejná problematika dlouhodobějšího charakteru v okolí mého bydliště?

Ať už se bude jednat o záležitosti občanského soužití (neshody mezi sousedy, problémy v okolí domu), ve­řejného pořádku (problémy s černou skládkou, pohyb podezřelých osob v okolí) nebo stacionární dopravy, mů­žete kontaktovat místně příslušného strážníka okrskáře. Okrskář získává celkový přehled o dění ve svěřené lo­kalitě nejen díky vlastní činnosti, ale zejména díky poznatkům, které při­jímá od občanů. Přímá komunikace s občany a možnost zpětné vazby je tak pro okrskáře neocenitelným zdrojem informací, které mu umožňují rychle reagovat na nově vzniklá bezpečnostní rizika a jejich aktivní řešení. V rámci obchůzkové činnosti tento strážník úzce spolupracuje s pracovníky měst­ského obvodu, školských či zdravot­nických zařízení, s představiteli firem a právnickými osobami a v neposlední řadě také s Policií ČR.

Pokud Vás v tuto chvíli na­padlo hned několik věcí, se kterými by Vám okrskář mohl pomoci, je tento článek určen právě Vám. Pro zjednodušení komunikace se lze na strážníky-okrskáře obrátit pro­střednictvím webových stránek Městské policie Ostrava www.mpo­strava.cz. Chcete-li napsat „svému“ okrskáři, postačí zvolit městský ob­vod, ulici a vybrat konkrétní lokalitu. Karta okrskáře obsahuje kromě kon­taktních informací a charakteristiky okrsku také přímou možnost napsat okrskáři vzkaz.

Přispějte vlastním přičiněním k Bezpečnější Ostravě a kontak­tujte městskou policie skrz vašeho okrskáře!  

Michaela Michnová

Předvánoční čas je tradičně spojen s nakupováním. V rámci projektu Bezpečnější Ostrava se uskutečnilo dne 23. září jednání iniciované magistrátem města s ost­ravskými nákupními centry, kterým není lhostejné bezpečné nakupování a parkování jejich zákazníků. A právě preventivní informativní kampaně „Bezpečné nakupování a parkování 2016“ se v obchodních centrech zú­častní již tradičně Policie České repub­liky a Městské policie Ostrava ve spo­lupráci se studenty Střední odborné školy ochrany osob a majetku. Kampaň je pravidelně spojena s infostánkem, u kterého se občané dozvědí aktua­lity k problematice kapesních krádeží a vykrádání vozidel, s možností zhléd­nutí autentických rizikových situací při nákupech.

Přijďte se informovat v těchto termínech:

St 7.12. Albert Ostrava-Jih (15.00–17.30)
Ne 11.12. Futurum (10.00–13.00 a 15.00–17.30)
St 14. 12. Tesco Poruba (15.00–17.30)
Ne 18. 12. Avion Shopping Park (10.00–13.00 a 15.00–17.30)
St 21. 12. Forum Nová Karolina (14.00–17.00)

 

Nejlepší obranou je opatrnost a obezřetnost

Kapesní zloději si neberou dovolenou a dá se očekávat, že teď, před Vánocemi, budou ještě aktivnější. Jak se proti nim chránit? Tou nejlepší obranou je určitě opatrnost a obezřetnost. Zloděj nemusí mít vždy navrch. V hlášeních městských strážníků jsou různé případy. Třeba 11. listopadu se jeden z kapes­ních lapků pokusil využít chvíle, kdy se zákazník soustředil na výběr zboží. Cizí ruku v kapse své bundy starší muž naštěstí včas zaregistroval a začal se bránit. Po krátké strkanici se zloděj rozhodl lupu zbavit a peněženku od­hodil mezi regály. Muž tak o své věci nepřišel a zloděje zadrželi zasahující strážníci a předali ho Policii ČR.

 A co vy? Bude mít váš příběh se zlo­dějem šťastný konec? Pravděpodobně se vás takovýto scénář týkat nebude, pokud si vždy před nákupem položíte dvě základní otázky: Kde je má pe­něženka a mobilní telefon? Jsou věci v autě uschovány před nenechavými pohledy možných zlodějů? Pokud ano, máte většinou vyhráno! Závěrem možná ještě několik dobrých rad pro nakupování. Především mějte své věci neustále pod dohledem a neodkládejte je, zejména kabelky, kufříky a podobně, do nákupních vozíků. Peněženky, do­klady a další cennosti noste ve vnitř­ních kapsách oděvů. Snažte se neztrá­cet přehled o dění kolem vás. Dobrou prevencí je také nechodit sám, ale s ro­dinou nebo přáteli.

 

 Jak se chovat při parkování

Jsou to situace jak z amerického filmu, bohužel nedějí se na plátně a oběťmi jsme my. Stačí chvilka nepozornosti na parkovišti a přijdeme o část ná­kupu, kabelku, tašku s věcmi, které pro nás mají velkou cenu. Když rov­náme nákup do kufru, odněkud se vy­noří nenápadná postava, třeba i dítě, popadne první věc, která se mu na­mane, naskočí do přistaveného auta a než si uvědomíme, co se vlastně stalo, je pryč. Nebo nám sebere věci z auta, když nám výhled zakrývá víko od kufru. Ztráta bolí a nezůstává nám nic než bezmocný vztek.

Co dělat, aby se nám tohle nestalo? Stoprocentní záruku vám nedá ni­kdo, ale je několik pravidel, jejichž dodržování přinejmenším sníží ri­ziko. Především se je třeba i na par­kovišti věnovat svému okolí s vědo­mím, že osoby, které se dopouštějí krádeží, nejsou na první pohled ni­jak rozpoznatelné. Vozidlo je třeba mít vždy zamčené, a to i v době, kdy třeba jen jdeme vrátit nákupní vozík. Nenecháváme ve vozidle žádné věci, které by mohly zloděje lákat. Před ukládáním nákupu do kufru se vždy pozorně rozhlédněme, zda nás nesle­duje potenciální pachatel. Nedáváme si věci na sedadlo dříve, než si vyložíme nákup. Již při příjezdu na parkoviště zvažujeme, kde by bylo nejvhodnější zaparkovat. Bezpečnější jsou místa tzv. na očích. Pokud můžeme zvolit k par­kování parkoviště s instalovaným kamerovým systémem, učiňme tak. Dobrá je každá překážka, která stojí mezi námi a případnými nenechavci. Vždy je lepší opatrnost přehnat, než později litovat.

Zavedení preventivního dohledu měst­ských strážníků na dopravních uzlech městské hro­madné dopravy a v mís­tech s velkou frekvencí cestujících se osvědčilo, stejně jako asistence strážníků ve vytipovaných spojích v denních i noč­ních hodinách. „Například od doby zřízení služebny městské policie na Hranečníku tam nebylo vykradené jediné vozidlo a nemáme hlášen ani jeden incident,“ informoval ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys. Vzájemná spolupráce mezi oběma městskými organizacemi proto bude pokračovat a dále se zdokonalo­vat. Od října například nosí strážníci v prostředcích MHD reflexní vesty, aby byli lépe viditelní a jejich přítomnost působila preventivně. Potkat je mů­žeme hlavně v linkách 2, 8, 11, 18, 48 a 108, ale také v jiných. Pro asistenční dohled v dopravních prostředcích totiž nebyli vyčleněni zvláštní policisté, ale vykonávají ho řadoví strážníci v rámci svých služebních povinností. Jak zdů­raznil zástupce ředitele Městské po­licie Ostrava Jiří Samek, na posílení dohledu nad bezpečností a pořádkem v městské hromadné dopravě mělo vliv zvýšení počtu strážníků. V současné době jich působí ve městě 715, další se připravují v rámci rekvalifikačního kurzu.

Snahy vedení města Ostravy o zvyšování bezpečnosti občanů sklízí uznání i na Ministerstvu vnitra ČR. To udělilo městu za projekt Bezpečnější Ostrava 3. místo v soutěži Nejlepší preventivní projekt na místní úrovni. Cenu převzal minulý týden v Praze na Mezinárodní konferenci prevence kriminality náměstek primátora Michal Mariánek.

 

Cílem soutěže, kterou vyhlásilo Ministerstvo vnitra České republiky, bylo ocenit nejlepší preventivní projekty a jejich realizátory a podpořit tak výměnu zkušeností a dobré praxe. Nominovány mohly být projekty, které prokazatelně zlepšily bezpečnostní situaci na území města nebo obce a které byly realizovány v aktivní spolupráci více subjektů, například města s Policií ČR, dalšími orgány veřejné správy, s nevládními neziskovými organizacemi, akademickou sférou, podnikatelskými subjekty, veřejností nebo ve spolupráci majority s minoritní skupinou obyvatel.

Tématem letošního ročníku bylo Bezpečné město – naše společná věc.

Soutěžní projekty byly posuzovány z hlediska jejich účinnosti v praxi, komplexní mezioborové spolupráce, inovativního přístupu, udržitelnosti a možnosti přenosu do dalších lokalit.

 

 

Bezpečné nakupování a parkování ve velkých ostravských obchod­ních centrech. Takové bylo téma ku­latého stolu, který se uskutečnil 23. září v Nové radnici v rámci projektu Bezpečnější Ostrava.

Zúčastnili se náměstek primátora Michal Mariánek, představitelé měst­ské policie, Policie ČR, dopravního pod­niku a ředitelé a zástupci nákupních středisek a ob­chodních řetězců: OC Karolína, Avion Shopping Park, Forum Nová Karolina, Globus ČR, SC Futurum, Ahold Czech Republic. Vedle rozboru aktuální situace se účastníci schůzky dohodli na plánu akcí a aktivit v tomto a příštím roce, ze­jména v období Vánoc a Velikonoc. Vedle zvýšené přítomnosti policistů a stráž­níků půjde především o informační kam­paně, které budou seznamovat zákaz­níky se zásadami bezpečného chování v prodejnách i na parkovištích. Kromě infoletáků budou připraveny zvukové spoty, výstupy na facebook a weby ob­chodních center.

Zástupci nákupních středisek vyjádřili zájem na spolupráci na akci Bezpečnější Ostravy Bezpečné obchodní centrum. Tento certifikát získají nákupní stře­diska, která aktivně spolupracují s bezpečnostními složkami a městem a starají se nejenom o bezpečnost svého zboží, ale také svých zákazníků.

Prázdniny skončily a pro školáky začal další školní rok. Spolu se staršími ka­marády nastoupili do škol i prvňáčci, pro které je toto období velmi významné a plné nových informací, se kterými se budou muset vyrovnat. Také rodiče se musí obrnit trpělivostí a hlavně po­zorností, být dětem oporou, zachovat klidnou hlavu a nastolit v rodinném kruhu přátelskou atmosféru bez hádek a stresů. To platí pro všechny rodiče či příbuzné školáků, protože děti jsou stále ještě du­chem v letních radovánkách a nedocházejí jim možná rizika nepozornosti. Buďte tedy obezřetní a řiďte se radami, které vám nadcházející školní čas pomůžou zvládnout a mohou předejít nepříjem­ným situacím.

• Doprovázejte děti před budovu školy. Pokud děti doprovázet nemůžete, po­proste o pomoc jejich starší sourozence nebo prarodiče.

• Poučte děti o bezpečném chování při cestě do školy i ze školy. Ukažte jim přímo na místě nejkratší a nejbezpeč­nější cestu do školy, školní družiny, zá­jmového kroužku.

• Oblečení dětí opatřete ochrannými reflexními prvky. Jejich viditelnost se při nepřízni počasí a za snížené vidi­telnosti zvýší až 200krát.

Jelikož Policii České republiky není bezpečí a zdraví dětí lhostejné, po­řádá každoročně v rámci preventiv­ních aktivit, a to nejen na začátku škol­ního roku, dopravně preventivní akci Zebra se za tebe nerozhlédne! Projekt je realizován Policejním prezidiem ČR od roku 2007 na území celé re­publiky. Cílem je zvyšovat povědomí správného chování chodců v silnič­ním provozu. V rámci projektu bude na začátku školního roku zvýšený po­čet policistů na přechodech pro chodce v blízkosti školních zařízení, kdy poli­cisté budou nejen dohlížet na bezpeč­nost a plynulost silničního provozu, ale hlavně na přechodech pro chodce pů­sobit preventivně.

Jelikož i chodec je účastník sil­ničního provozu, zopakujte dětem základní pravidla, kterými by se měly vždy řídit.

• Pokud musíte jít po cestě, kde se ne­nachází chodník, jděte vždy po levé straně, co nejblíže ke krajnici.

• Po chodníku se chodí vpravo.

• Než přejdete ulici, nejdříve se řádně rozhlédněte vlevo, vpravo a opět vlevo, poté co nejrychleji přejděte.

• Pokud je to možné, přecházejte sil­nici po přechodu pro chodce, nikdy ne­přecházejte silnici na zastávce před sto­jícím autobusem. Vyčkejte, až autobus opustí zastávku, a až poté s náležitým rozhledem můžete přejít komunikaci.

• Jestliže je přechod pro chodce vyba­ven semaforem, respektujte jeho svě­telné signály. Tak jako po chodníku se po přechodu pro chodce chodí vpravo.

• Do vozovky vstupujte, až když vo­zidla bezpečně zastaví a s řidiči před vkročením do vozovky navážete oční kontakt. Nemůžete si být nikdy jisti tím, že řidič právě neladí rádio, či se nevěnuje svému mobilnímu telefonu. Musíte chránit hlavně sami sebe.

• Vždy si počínejte tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem.

• Silnice a její blízké okolí není místo na hraní her.

nprap. Karolína Bělunková, vrchní inspektor

 

 

Vesměs všechna hřiště v areálech mateřských a základních škol budou až do konce října otevřena veřejnosti pro sportovní a pohybové aktivity. Projekt, který ve třinácti městských obvodech běží od dubna, podpořilo město částkou ve výši 2 miliony 485 tisíc korun.

Chod hřišť (jejich seznam otiskujeme vedle) zajišťují podle podmínek jejich provozovatele správci, sportovní asistenti nebo jiný personál. Většina disponuje bezplatnými půjčovnami sportovních pomůcek. Vstup je umožněn všem rekreačním sportovcům od těch nejmenších po seniory bez omezení věku. Na hřištích jsou viditelně umístěny provozní řády. O prázdninách bývá provozní doba prakticky každý den dopoledne i odpoledne, během školního roku především v odpoledních hodinách a o víkendech. Konkrétní dny a časy jsou uvedeny na informačních tabulích sportovišť nebo na webu provozovatelů.

Projekty hřišť otevřených pro veřejnost jsou na území Ostravy realizovány dlouhodobě. Jsou považovány za integrální součást rozvoje kvality života ve městě a systému prevence kriminality. Jejich provoz je financován v rámci dotačního systému města v oblasti podpory prevence kriminality, především formou transferů městským obvodům.

S létem a časem dovolených nastává období, které je rizikové pro bezpečí našeho obydlí. Počet trestných činů krádeže vloupáním do rodinných domů a bytů za období posledních pěti let má v Ostravě klesající tendenci. Počty ná­padů trestné činnosti krádeží vloupá­ním dosáhly v roce 2013 u bytů čísla 270 a rodinných domů 168, vloni už to bylo „jen" 171 bytů a 81 domků. K to­muto přispívá také větší zájem o tech­nické zabezpečení domovů a zlepšené návyky bezpečného chování. S létem není ale na škodu si základy bezpeč­ného chování připomenout.

Technické zabezpečení

Jde o systém dílčích prvků, které po­tenciálního pachatele odradí nebo mu zamezí násilnému vniknutí do obydlí. Patří sem kvalitní osvětlení prostoru před objektem, případně také společ­ných prostor v domě. Standardem je pořízení bezpečnostních vstupních dveří, opatřených bezpečnostním štít­kem s profilovou cylindrickou vložkou. Také vícebodový zámek s prvky pasivní bezpečnosti, který například při rozlo­mení vložky automaticky zablokuje vy­sunutou závoru. Vhodná je instalace přídavného zámku.

Bezpečné návyky

Bezpečnost oken a balkonů, zejména v přízemí, zvyšují uzamykatelné kliky a bezpečnostní fólie, které zpomalují postup pachatele. Žaluzie a závěsy před odjezdem nezatahujeme. Pro navození dojmu, že byt či dům není opuštěn, mů­žeme použít elektronické spínací ho­diny, které nám v intervalech budou spí­nat lampičku, televizor či radiopřijímač. Je vhodné opatření kombinovat s elek­tronickým zabezpečovacím systémem, popřípadě signalizační sirénou.

Je vhodné domluvit se s osobou, které důvěřujeme, aby nám v době dovo­lené dohlédla na obydlí, vybírala poštu ze schránky, kterou je vhodné označit pouze příjmením, uvedeném v množ­ném čísle, čímž neupozorňujeme na po­čet osob v domácnosti. Hlídající osoba může větrat, zalévat květiny či u domu sekat trávník. Na svou nepřítomnost neupozorňujeme vzkazy na dveřích či sdělením na záznamníku.

Dovolená a sociální sítě

Na sociálních sítích zveřejňujte o do­volené, jejím trvání a místě pobytu co nejméně informací. V případě, že máte nastaveno veřejné sdílení informací, počítejte s tím, že se tato data mohou dostat k možným pachatelům, kteří je na sociálních sítích cíleně vyhledávají. O fotografie pořízené na dovolené se s přáteli přece můžete podělit i po ná­vratu. Je vhodné o sdílení informací na sociálních účtech a bezpečném cho­vání poučit také své děti.

A když už je pozdě?


Do napadeného objektu nevstupujeme, a to ze dvou důvodů. Uvnitř by se mohl nacházet pachatel, který by vás při stre­sové situaci mohl ohrozit na zdraví či ži­votě. Druhým důvodem je případné zni­čení kriminalisticky relevantních stop, které by vedly k objasnění skutku. Své cenné věci mějte vždy sepsány, včetně výrobních čísel. Vhodné je také poří­dit si fotodokumentaci cenných věcí. Uvedené skutečnosti mohou následně dopomoci policii odcizené věcí vypátrat.

Por. Richard Palát, Policie ČR

Evropským dnem obětí byl v roce 1990 vyhlášen 22. únor. Jeho cílem je zvýšit povědomí o možné pomoci obětem trestných činů. Statutární město Ostrava věnuje problematice obětí velkou pozornost. Od roku 2014 realizuje se svými partnery v návaznosti na nový zákon o obětech trestných činů široké spektrum aktivit cílených na podporu obětí a potenciálních obětí trestných činů.

Strážníci Městské policie Ostrava průběžně realizují informační akce, na kterých sdělují občanům, jaká mají práva, jak se odvíjí trestní řízení a kde se jim dostane pomoci, pokud se stanou obětí nebo svědkem trestného činu, nebo jsou takovým jednáním jinak postiženi. Radí jim také, kam se mohou v takové situaci obrátit pro pomoc, kde jim pomohou sepsat potřebné dokumenty, kdo jim poskytne psychologickou i sociální podporu.

K dispozici mají široké spektrum informačních materiálů, které byly pořízeny v rámci projektu. Jedná se o informační letáky „Kam se obrátit v případě, že se stanu obětí trestného činu", které jsou k dispozici především na služebnách Policie ČR - tedy na místě prvního kontaktu s obětí. Dále jsou to informační materiály pro oběti trestných a činů a pro jejich okolí a „Brožury pro odborné subjekty". Strážníci Městské policie Ostrava mají k dispozici tzv. „Kartu bezprostřední pomoci" s kontakty na pomáhající subjekty a se zásadami pomoci obětem, kterou využívají v terénu jako první informační pomoc a na besedách se seniory. Pro podporu obětí na služebnách Policie ČR bylo zakoupeno občerstvení. Dále byly pořízeny drobné ochranné prvky (pepřové spreje, osobní alarmy, svítilny apod.).

O tuto pomoc byl velký zájem a byla shledána jako přínosná, město proto v roce 2015 zakoupilo další podporu, kterou předalo k využití Policii ČR a Městské policii Ostrava:
- občerstvení na služebny Policie ČR v Ostravě (káva, čaj, cukry) – dle specifikace Policie ČR
- další pomůcky na služebny Policie ČR v Ostravě (antistresové míčky, papírové kapesníčky) – dle specifikace Policie ČR
- informační materiály (letáky „Kam se obrátit v případě, že se stanu obětí trestného činu", „Karta bezprostřední pomoci", magnety s důležitými kontakty)
- drobné ochranné prvky pro potenciální oběti zejména pro seniory (osobní alarmy 1450 ks, bezpečnostní taštičky 400 ks).

Cílem preventivně informační kampaně „Kdo s koho“ je apelovat na veřejnost, aby dbala základních zásad bezpečného chování při nakupování.

Kampaň byla zahájena v úterý 24. listopadu 2015, tedy symbolicky měsíc před Štědrým dnem v Obchodním centru Galerie v Ostravě - Třebovicích.  Informuje zákazníky o způsobech bezpečného nakupování a upozorňuje na rizikové situace, kterých pachatelé využívají ke krádežím. Kampaň bude probíhat v průběhu následujícího měsíce, tedy do Vánoc.

Další akce v rámci kampaně:

30.11.2015 – pondělí – obchodní centrum Shopping Park od 15:00 do 18:00 hodin.

07.12.2015 – pondělí – obchodní centrum Futurum od 15:00 do 18:00 hodin.

14.12.2015 – pondělí – obchodní centrum Karolína 15:00 do 18:00 hodin.

21.12.2015 – pondělí – obchodní centrum Globus Ostrava-Poruba 15:00 do 18:00 hodin.

 

Reportáž z kampaně můžete shlédnout zde:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/415231100031202-udalosti-v-regionech

(od 18. minuty).

Odkaz na kampaň:

http://www.policie.cz/clanek/kdo-s-koho.aspx

 

 

 

Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem magistrátu města Ostravy

Důležitá tel. čísla

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde