Průběh trestního řízení a jeho jednotlivé fáze:

OSA trestního řízení - kopie

 

S kým je možné se v trestním řízení setkat?

 Policie České republiky (PČR)

– přijímá trestní oznámení, podněty,
– prověřuje, zda se stal trestný čin a vyšetřuje tento čin.
 
Státní zastupitelství (SZ)
– přijímá trestní oznámení, podněty,
– vykonává dozor nad činností PČR,
– může věc vrátit k došetření policii nebo postoupit jinému orgánu,
– rozhoduje např. o zastavení, podmíněném zastavení nebo přerušení trestního stíhání, narovnání, u mladistvých o odstoupení od trestního řízení a výchovných opatřeních a o opatřeních u dětí mladších 15 let, o propuštění z vazby,
– nařizuje zadržení podezřelého, zadržení a sledování zásilky, odnětí věci,
– podává obžalobu k soudu.
 
Soud
– rozhoduje o vině a trestu,
– rozhoduje např. o odklonech, narovnání, u mladistvých o odstoupení od trestního řízení a výchovných opatřeních a o opatřeních u dětí mladších 15 let, uložení trestu trestním příkazem nebo rozsudkem,
– rozhoduje o opravných prostředcích (odpor, stížnost, odvolání, dovolání, stížnost pro porušení zákona, obnova řízení, ústavní stížnost),
– vydává příkaz k zatčení, nařizuje domovní prohlídku (prostor a pozemků), odposlech,
– rozhoduje o nároku poškozeného (oběti),
– rozhoduje o osvědčení u podmíněného zastavení trestního řízení a podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody,
– vykonává dozor nad výkonem trestu.
 
Vězeňská služba České republiky (VSČR)
– zajišťuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody,
– spravuje detenční zařízení,
– zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a ministerstva spravedlnosti,
– zajišťuje eskorty vězněných osob.
 
Probační a mediační služba České republiky (PMS)
– realizuje mediaci nebo restorativní konferenci,
– zprostředkovává jiné řešení konfliktu,
– předjednává alternativní tresty, připravuje podklady pro odklon,
– pracuje s oběťmi trestných činů,
– dohlíží na pachatele, kterému byla uložena náhrada vazby dohledem,
– vykonává probační činnosti dle pověření soudu (dohled probačního úředníka, výkon trestu obecně prospěšných prací, domácího vězení, zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce),
– připravuje podklady pro podmíněné propuštění z výkonu trestu.
 
Organizace, které pomáhají lidem s trestní minulostí nebo v konfliktu se zákonem
– pomáhají lidem v průběhu trestního řízení a po skončení trestu v návratu do společnosti,
– poskytují podporu při hledání zaměstnání nebo rekvalifikace, bydlení, pomoc při řešení různých potíží jako jsou dluhy, vyřizování dokladů, návštěvy různých úřadů a institucí,
– některé nabízí i přechodné ubytování,
– navštěvují i odsouzené ve vězení a pomáhají jim připravit se na výstup,
– nejčastěji se jedná o poradny a azylové domy.
 
– Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. (Azylový dům pro muže, Dům na půl cesty, Rodinná poradna)
– Nová šance, z.s.
– Renarkon, o. p. s.
– RUBIKON Centrum, z.ú.
 
Organizace, které pomáhají lidem se závislostmi
– pomáhají lidem, kteří trpí různými závislostmi, především na drogách, alkoholu a hazardních hrách včetně automatů, a jejich blízkým,
– poskytují komplexní podporu a pomoc při abstinenci i snižování rizik při aktivním užívání či hraní,
– jedná se o poradny a terapeutická centra, terapeutické komunity, doléčovací centra a služby následné péče, svépomocné skupiny, kontaktní centra, terénní programy.
 
– ARKA CZ, z.s.
– Modrý kříž v České republice
– Renarkon, o. p. s. – má služby přímo pro osoby v konfliktu se zákonem a dochází i do vězení
 
Rodinné poradny, poradny pro mezilidské vztahy, krizová centra
– pomáhají rodinám, párům i jednotlivcům včetně dětí, kteří se nachází v zátěžové nebo nepříznivé situaci v oblasti rodinných a mezilidských vztahů,
– poskytují podporu při vztahových krizích, rozchodu partnerů, agresivitě ve vztazích, při krizích ve vztazích mezi rodičem a dítětem,
 
– Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. (středisko RODINA)
– Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. (Rodinná poradna, Krizové centrum pro děti a rodinu)
– Diecézní charita ostravsko-opavská (Poradenské a informační centrum – bezplatné terapeutické konzultace)
– Krizové centrum Ostrava, z.s.
– Linka důvěry Ostrava: tel. 596 618 908, 737 267 939
– Spolu pro rodinu, z.s. (Poradenské a mediační centrum)
 
Úřad práce České republiky (ÚP ČR)
– zprostředkovává zaměstnání,
– poskytuje možnost rekvalifikace,
– poskytuje dávky státní sociální podpory, hmotné nouze, pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči.
 
Úřady městských obvodů,
Magistrát města Ostravy
(sociální kurátor)
– poskytuje sociální poradenství a podporu při vyřizování běžných záležitostí (vyřizování dokladů, dávek, vyplňování formulářů, hledání bydlení, kontaktování rodiny, zprostředkování kontaktů na instituce a organizace a další).

Statutární město Ostrava realizovalo od dubna do prosince 2019 projekt „Ostrava – Informační materiály pro cílovou skupinu “Pachatelé” (identifikační číslo 314D083009086), podpořený z prostředků Programu prevence kriminality na místní úrovni Ministerstva vnitra ČR státní účelovou dotací ve výši 103 tis. Kč.

Statutární město Ostrava dlouhodobě pracuje na snižování kriminality na svém území. Do toho spadá také práce s pachateli směřující ke zvýšení informovanosti o možnostech zákonného řešení způsobené újmy tak, aby došlo k nápravě a zároveň klesly náklady trestního řízení, zůstaly zachovány nebo vznikaly kvalitní sociální vztahy (zaměstnání, bydlení, rodinné vazby) a snížila se recidiva.

Cíle projektu:

1) Zvýšení informovanosti cílové skupiny o průběhu trestního řízení, právech a povinnostech, které z něho vyplývají, o možnostech v problematických oblastech, se kterými se potýkají, a spektru služeb, které v Ostravě působí.

V rámci realizace projektu probíhala příprava a výroba informačních materiálů. Materiály vznikaly z podkladů a společné práce členů pracovní skupiny Pachatelé a jejich obsah, forma i zvolený jazyk byly konzultovány se zástupci cílové skupiny v jednotlivých členských institucích / organizacích.

Materiály má k dispozici cílová skupina ve všech fázích trestního řízení. Jsou distribuovány pracovníky členů pracovní skupiny v papírové i elektronické podobě. V elektronické podobě ke stažení a tisku jsou materiály k dispozici zde

2) Prohloubení spolupráce a provázanosti subjektů, které pracují s pachateli ve všech fázích trestního řízení a ve všech oblastech, ve kterých se cílová skupina potýká s problémy, včetně zvýšení informovanosti těchto odborných subjektů o spektru služeb pro tuto cílovou skupinu, jejich rozložení v průběhu trestního řízení, dalších možnostech při práci s Pachateli a také o možnostech spolupráce mezi subjekty.

V rámci projektu fungovala multidisciplinární pracovní skupina „Pachatelé“ složená ze všech odborných subjektů v Ostravě, které se problematikou Pachatelů zabývají. Cílem  její činnosti je provázat a zefektivnit služby pro cílovou skupinu.

Zároveň byla touto pracovní skupinou hlouběji zpracována "osa trestního řízení" s rozložením subjektů, které pracují s Pachateli, podle stádia trestního řízení. 

Členové pracovní skupiny:

 • Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. - Rodinná poradna,
 • Charita Ostrava,
 • Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
 • Nadační fond Paragraf,
 • Nová šance, z.s.,
 • Policie České republiky – Městské ředitelství policie Ostrava,
 • Probační a mediační služba České republiky, středisko Ostrava,
 • Renarkon, o. p. s. - Služby pro osoby v konfliktu se zákonem,
 • RUBIKON Centrum, z.ú.,
 • Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava,
 • Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Ostravě,
 • Vězeňská služba České republiky, generální ředitelství, odbor výkonu vazby a trestu,
 • Vězeňská služba České republiky, Vazební věznice Ostrava,
 • Vězeňská služba České republiky, Věznice Heřmanice.

V rámci realizace projektu v roce 2019 se skupina sešla 5 x. Hodnocení činnosti skupiny ukázalo, že všichni respondenti vidí skupinu jako smysluplnou, v její činnosti navenek i pro svou organizaci. K jednoznačně největším plusům řadí osobní kontakty a výměnu informací, možnost orientovat se v různých oblastech práce s pachateli. To se projevilo v roce 2019 i zvýšením počtu klientů u všech členů.

Zvyšování informovanosti odborné veřejnosti bylo naplňováno prostřednictvím realizace vzdělávání pro odborné subjekty.

Jedním z cílů projektu bylo zvýšení informovanosti subjektů o spektru služeb pro cílovou skupinu, o dalších možnostech, jak při práci, tak ve spolupráci. Důležitou součástí proto byly i odborné semináře pro pracovníky členů pracovní skupiny v oblastech, které volili dle svých potřeb. Vzdělávání se zúčastnilo 45 osob a bylo vytvořeno na míru, což se projevilo i v hodnocení účastníků – 95 % uvedlo, že téma je využitelné pro jejich praxi a ve zpětných vazbách často zaznívalo, že by se rádi tématům věnovali více do hloubky.

Tematický okruh školení:

Práce s klientem z cílové skupiny osoby v konfliktu se zákonem (práce s Pachateli v průběhu celé osy trestního řízení)

Obsah a termíny vzdělávání:

1) Práce s motivací těžko motivovatelných klientů, 27.9.2019, MMO

2) Porozumění procesním postupům v průběhu celé osy trestního řízení, 07.10.2019, MMO

3) Základy krizové intervence I, 25.10.2019, MMO

4) Základy krizové intervence II, 26.11.2019, MMO

5) Aktivní psychohygiena, 6.11.2019, MMO

Trvání školení: 5 dnů (1 den = 5 hodin) tj. celkem 25 hodin.

Hodnocení vzdělávacích seminářů

ZCELA ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE VŮBEC NE
Splnil kurz očekávání? 63 % 30 % 7 % 0 %
Byl jste spokojen s organizací? 92 % 8 % 0 % 0 %
Byl jste spokojen s obsahem? 67 % 23 % 10 % 0 %
Bylo téma využitelné pro praxi? 70 % 25 % 5 % 0 %
Úroveň výuky. 78 % 18 % 4 % 0 %
CELKEM PRŮMĚR
74%
21%
5%
0%

 

3) Podpora zapojení cílové skupiny do plánování a realizace projektů a aktivit v oblasti prevence kriminality.

V roce 2019 zajišťoval na statutárním městě Ostrava chod pracovní skupiny po administrativní stránce zaměstnanec na DPP (rozesílání pozvánek a zápisů, zajišťování účasti členů, vytváření prezenčních listin, ukládání materiálů, vytváření hrubého zápisu). Zaměstnána byla osoba z cílové skupiny pachatelé. Ta zároveň zajišťovala některé administrativní úkony v rámci projektu, dle pokynů manažera projektu. Obsah vytvářených informačních materiálů i jejich srozumitelnost byly konzultovány se zástupci cílové skupiny. 

 

 

Desátý prosincový den zasáhla Ostravu tragická zpráva. Ozbrojený útočník v čekárně traumatologické ambulance ve Fakultní nemocnici Ostrava usmrtil šest osob a další vážně zranil.

Jako výraz soucitu a okamžité ochoty pomoci rodinám postiženým touto tragickou událostí zastupitelé na svém zasedání 11. prosince jednohlasně schválili poskytnutí peněžitého daru k překlenutí nastalé tíživé situace pro nejbližší pozůstalé po obětech.

Pomoc na telefonu

Probační a mediační služba ČR se s vyjádřením soustrasti nad tragickou událostí zapojuje do systému intervence a nabízí pomoc prostřednictvím zřízení dvou telefonních linek, které jsou nyní k dispozici pro všechny bezprostředně zasažené úterní tragickou událostí. V časech od 8:00 do 20:00 hod. denně je možno se obracet na naše poradce pro oběti na telefonních číslech 727 940 191, 773 783 754.

Pro doprovázení a psychickou podporu se můžete obrátit na:

LINKA DŮVĚRY OSTRAVA:
NON-STOP PROVOZ 596 618 908, 737 267 939

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ OSTRAVA:
28. října 124, 702 00 Ostrava 2
597 489 204, 731 306 411

KRIZOVÉ CENTRUM OSTRAVA:
Ruská 94/ 29, 703 00 Ostrava 3
596 110 882, 732 957 193

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ADRA OSTRAVA:
Martinovská 164, 723 00 Ostrava 23
737 913 114

Pomoct a podpořit Vás mohou také duchovně:

ARMÁDA SPÁSY v ČR:
Gen. Píky 25, 702 00 Ostrava 2
773 770 121

FARNOST OSTRAVA-PORUBA:
Nábřeží SPB 59/1, 708 00 Ostrava 8
731 625 641

VÍTE, ŽE ZLODĚJE NA PRVNÍ POHLED NEPOZNÁTE?

Všímejme si, co se v našem okolí děje. Ochráníme nejen svůj majetek, ale pomůžeme i ostatním. „Drobná" krádež v obchodním centru může   mít pro oběť nemalé následky. Ve většině případů již není možné škodu napravit a věci pro nás cenné získat zpět. Předcházejme proto těmto  nepříjemnostem tím, že si své cennosti pečlivě ohlídáme.

Jak na to se dozvíte na akcích Zajímá vás bezpečnější nakupování a parkování?

Kdy a kde?            

středa 27. 11. 2019, 14:00-17:00 hod.

Avion Shopping Park Ostrava

sobota 30. 11. 2019, 10:00-13:00 hod., 15:00-17:30 hod.

Forum Nová Karolina

středa 4. 12. 2019, 14:00-17:00 hod.

Hypermarket Albert, Opavská

sobota 7. 12. 2019, 10:00-13:00 hod., 15:00-17:30 hod.

Futurum Ostrava

 

středa 11. 12. 2019, 14:00-17:00 hod.

OC Galerie Třebovice

sobota 14. 12. 2019, 10:00-13:00 hod., 15:00-17:30 hod.

Hypermarket Globus Ostrava

sobota 21. 12. 2019, 10:00-13:00 hod., 15:00-17:30 hod.

Avion Shopping Park Ostrava

 

Navštívili jsme: Kampaň bezpečnější nakupování a parkování:

http://mpostrava.cz/831-navstivili-jsme-kampan-bezpecnejsi-nakupovani-a-parkovani

 

Umíte ochránit své cennosti?

„O kabelku s peněženkou, osobními doklady, mobilním telefonem a dalšími věcmi (například i dárkovými poukazy) přišla mladistvá dívka. Včera odpoledne nakupovala v obchodním centru v Ostravě. Neznámý pachatel jí kabelku během vybírání si zboží odcizil. Škoda dosahuje 14 000 tisíc korun." s podobnými zprávami se v médiích setkáváme často. Jak se chovat, abychom se nestali obětí zloděje?

Opět je tu doba předvánoční nákupní horečky. Na parkovištích i v obchodních centrech přibývá lidí, prostor je méně přehledný a při nákupech dárků u sebe nosíme více peněz než obvykle. Narůstá nervozita i únava. S plnýma rukama balíčků a plnou hlavou starostí, co všechno ještě máme koupit, snadno přehlédneme, že jsme zaujali kapesního zloděje. Také příjemná chvilka odpočinku při voňavé kávě a zákusku odvede naši pozornost a snadno zapomeneme hlídat čas i své věci.

Nejčastějšími nepříjemnostmi, které se nám ve spleti obchodů, obchůdků, schodišť, zákoutí, toalet, parkovišť a výtahů mohou přihodit, jsou drobné krádeže, ale dochází i k závažnějším činům, jako je loupež nebo znásilnění.

Bezpečně v nákupním centru

„Ani jsem si toho zloděje nevšimla!"

Základní pravidlem je nenosit všechny cennosti na jednom místě – přijdeme o kabelku, přijdeme o vše. Bezpečné je rozdělit finance na více částí a uschovat je na různých místech, stejně tak platební kartu a mobilní telefon. Další zásadou je doklady, peníze a platební karty ukládat ve vnitřních kapsách oblečení, které máme na sobě. Na mobilní telefon můžeme použít i bezpečnostní šňůrku kolem krku či zápěstí. Zadní kapsa kalhot, pootevřená kabelka i batoh na zádech jsou pro zloděje velkým lákadlem. Doporučovaným trikem je mít u sebe kabelku, která přitáhne pozornost, ale cennosti mít uložené v oblečení. Stále se vyplatí nemít PIN napsaný u karty a u sebe či na účtu mít pouze obnos nezbytný k nákupu. Tašky s cennými věcmi nepatří do nákupních vozíků. Stačí se na chvíli sklonit k regálu a taška je nenávratně pryč!

Bezpečně na parkovišti

„Měl jsem tam notebook s rodinnými fotkami!"

Nebezpečí číhá i na parkovištích – v zimních měsících je brzy tma a ta také nahrává zlodějům. K vykradení auta či přepadení může dojít beze svědků i bez možnosti přivolat si pomoc.

Nejohroženější jsme v okamžiku, kdy nakládáme či vykládáme věci z auta. Také při upoutávání dětí do sedaček snadno ztratíme kontrolu nad tím, co se kolem našeho auta děje. Základní zásadou je mít auto vždy co nejlépe uzavřené – uzamčené, i když jdu „jen" vrátit nákupní vozík. Při ukládání nákupu mít odemčený jen kufr auta, nenechávat pootevřená okýnka. Zloděje přiláká, pokud v autě zůstanou viditelně odložené věci. Snadno si však všimne i toho, že před odchodem něco schováváte pod sedadlo nebo do přihrádky v palubní desce.

-lmich-

 

 

 

Jestliže do zmíněné skupiny ještě nepatříte, neznamená to, že následující řádky nejsou určeny právě Vám. Jistě jste si při čtení nadpisu vzpomněli na své nejbližší z řad svých babiček, dědečků, tetiček či strýčků... Třeba právě Vy pomůžete radou nebo obohatíte informacemi sebe nebo své blízké, kterých se Mezinárodní den seniorů týká.

V následujících článcích se dozvíte, mimo jiné, které organizace se věnují seniorům. Dále, jak lze zajistit našim „studnicím moudrosti" zpestření dlouhých dnů, nebo například získáte informace na koho se obrátit v nouzi či krizi.

Seniorům je věnována velká pozornost v oblasti prevence kriminality, neboť se mohou stát oběťmi trestné činnosti pro svou důvěřivost, zhoršenou pohyblivost, sociální izolovanost a zhoršující se zdravotní stav. Abychom umožnili načerpat seniorům potřebné informace, vysvětlili možnosti účinně obrany v každém věku a zvýšili pocit bezpečí občanům starších 60 let, probíhají ze stran strážců zákona projekty, besedy a semináře.

Policisté Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje informují o zásadách bezpečného chování na nesčetných besedách či seminářích pořádaných v domovech či klubech seniorů. V této činnosti jim již téměř čtyři roky napomáhá publikace s názvem „Černá kronika aneb ze soudních síní". Dvanáct příběhů přibližuje nejčastější nebo nejzávažnější trestné činy, které jsou na seniorech páchány (např. podvod s legendou vnuk, krádež či loupež, případ domácího násilí nebo rizikovou situaci v dopravě atd.). Děj jednotlivých povídek, který je převážně inspirován skutečný „případy" a většinou má dohru v soudní síni, je ukončen radami, jak možným kritickým situacím předcházet, případně jak se v nich zachovat. Pro větší autentičnost je kniha doplněna fotografiemi z míst činů, pořízených policisty oddělení kriminalistické techniky. A vzhledem k cílovému čtenáři obsahuje také křížovky. Pro seniory se zrakovým handicapem je k dispozici audiokniha. Jelikož publikace, která slouží k preventivní činnosti policistů, není a nesmí být určená ke komerčním účelům, bylo několik set výtisků poskytnuto také knihovnám v Moravskoslezském kraji, kde si ji mohou zájemci zapůjčit. Více o projektu naleznete také na: https://www.policie.cz/odkazy-cerna-kronika.aspx

Jeden z projektů městských policistů se zaměřuje na zvýšení pocitu bezpečí seniorů. Nazývá se Bezpečně doma i na ulici. Díky finančnímu přispění města jsou připraveny bezpečnostní řetízky a panoramatická kukátka k instalaci a preventivní materiál. Vše je pro seniory bezplatné, stejně jako montáž zařízení zvaného Senior linka, skládajícího se z tlačítka bezpečí a nouzového tlačítka. V případě zájmu o řetízek či kukátko nebo o Senior linku je třeba kontaktovat příslušný sociální odbor, popřípadě strážníka-okrskáře. V rámci projektu Mimořádné situace v běžném životě se zaměřují strážníci na zvýšení informovanosti v oblasti prevence kriminality a získání potřebné sebedůvěry při řešení náročných životních situací. Jedna z mnoha bezplatných besed v rámci projektu pro seniory se koná dne 16. října 2019, v 10:00 hod., v prostorách Integrovaného bezpečnostního centra na ul. Nemocniční 11 v Moravské Ostravě. Na účastníky čeká drobné občerstvení a malý dáreček. Na akci je nutné se objednat na tel. 720 735 125. Všichni občané starší 60 let jsou srdečně zváni!!! Projekt je financován Ministerstvem vnitra ČR a statutárním městem Ostrava.

Mimo to zajišťují strážníci celoročně preventivní besedy zaměřené na aktuální témata pro seniory (bezpečí doma a na ulici, rizika virtuálního prostředí, podomní prodej, BESIP, právní vědomí). Taktéž připravujeme besedy „šité na míru" jednotlivým klubům nebo domovům pro seniory. Více informací naleznete na www.mpostrava.cz v sekci PREVENCE nebo na telefonu 720 735 125. Neváhejte nás kontaktovat!

Policie ČR a Městská policie Ostrava

Senior point.
V Ostravě jsou 2 kontaktní místa, nabízející rady ze sociální,bytové, právní a finanční oblasti i volného času. Můžete sem zajít na internet nebo se registrovat do projektu Senior Pas. První je v Přívoze v ulici U Tiskárny 1. Mají otevřeno ve Čt 9–14 hodin a v Pá 8–16 hodin.
Telefon: 596 104 222, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Druhé je v Komorním klubu v Hrabůvce, Velflíkova 8, otevřeno je v Út a Čt 8–14 hodin.
Telefon: 608 812 796, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Sociální odbory úřadů.
Potřebujete-li získat podrobnější informace k řešení životní situace své nebo svého blízkého, obraťte se na sociální pracovníky úřadu městského obvodu v místě bydliště. Přehled služeb najdete na webu https://socialnisluzby.ostrava.cz. Prostor pro zájmy, kulturní,tvůrčí či sportovní vyžití nabízí seniorům kluby v jednotlivých městských obvodech a také neziskovky sdružené pod Koordinačním centrem seniorů Ostrava.

Magistrát města Ostravy

Důležitá čísla a kontakty pro seniory

150 Hasičský záchranný sbor

155 Zdravotnická záchranná služba

158 Policie České republiky

156 Městská policie Ostrava

112 Jednotné číslo tísňového volání

Linka Krizového Centra Ostrava

596 110 882-5, 732 957 193

Linka důvěry Ostrava

psychologická podpora v akutních krizových situacích

596 618 908, 737 267 639

Senior telefon Života 90

telefonická krizová pomoc pro seniory a pečující

800 157 157

Elpida pro seniory

bezplatná linka seniorů

800 200 007

Rada seniorů ČR (Praha)

234 462 074-7

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Krajská rada seniorů MSK

721 515 012

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Senioři ČR – krajská organizace

603 534 689

Senioři ČR – městské organizace

736 420 248

Koordinační centrum seniorů Ostrava, z.s.

http://www.seniortip.cz/

Společnost Senior

731 221 291, 606 411 643

Senior taxi

● MO Hrabová

599 420 112, 720 735 331

● MO Krásné Pole

721 813 940, 728 054 143

● MO Mariánské Hory a Hulváky

599 459 200

● MO Michálkovice

599 415 111, 727 805 736

● MO Moravská Ostrava a Přívoz

720 735 361

● MO Ostrava-Jih

770 130 770

● MO Poruba

599 481 550/500, 602 872 003

● MO Slezská Ostrava

720 735 322

● MO Svinov

599 421 044, 725 101 332

 

 

Po dvou měsících bezstarostného volna se děti vracejí do školních lavic

Letní prázdniny jsou v plném proudu, ale nebude trvat dlouho a děti opět usednou do školních lavic. Obzvlášť pro prvňáčky či děti, které začnou do školy chodit samy bez doprovodu dospělé osoby, bude září významným obdobím. Na začátku nového školního roku bývají děti plné zážitků, které o prázdninách zažily a jejich myšlenky se ubírají k předešlým dnům volna. Je však potřeba, aby i přes to nezapomínaly na svou bezpečnost, byly po cestě do školy opatrné a vyhnuly se případnému nebezpečí. V tom hrají důležitou roli rodiče, kteří by neměli začátek školního roku podcenit a již ke konci prázdnin své potomky na nástup do školy z pohledu bezpečnosti postupně připravovat. Pravidla bezpečnosti je samozřejmě potřeba připomenout i starším žákům, kteří by je už měli znát, ale především je potřeba je naučit malé školáky.

Důležité je, aby se děti uměly bezpečně pohybovat v silničním provozu. Pokud jste i vy rodičem malého školáka, opakovaně s ním projděte celou trasu do školy, ale i ostatní cesty, po kterých se bude samo pohybovat například z důvodu návštěvy zájmových kroužků. Při této příležitosti dětem ukažte bezpečná místa pro přecházení vozovky a vysvětlete jim základní zásady bezpečného přecházení. Dítě musí vědět, že nesmí vstupovat do vozovky před tím, než se pořádně rozhlédne na obě strany a přesvědčí se, že je přejití bezpečné. V případě přijíždějícího vozidla by mělo dítě s řidičem navázat oční kontakt a až se ubezpečí, že jej řidič skutečně pouští, rychle přejít na druhou stranu. Naučte malé školáky dopravní značky, které se po cestě do školy vyskytují, a přesvědčte se, že znají úlohu semaforu a ovládají význam jednotlivých barevných signálů. Kamkoliv s nimi půjdete, buďte jim příkladem! Pokud vidí například přecházení na červenou, mohou to považovat za správné, což pro ně může být velice nebezpečné. Dbejte na to, aby dítě bylo při pohybu v silničním provozu dobře vidět i za snížené viditelnosti. V dnešní době je k sehnání nespočet reflexních předmětů, díky kterým lze zvýšit viditelnost za špatných podmínek až na 200 metrů. Pořiďte svému dítěti například reflexní pásek či přívěšek, který můžete zavěsit třeba na školní aktovku. Zvýšíte tak jeho bezpečnost a navíc bude mít z reflexního předmětu radost. Dětem dále připomeňte, že nemají komunikovat s cizími lidmi, brát si od nich žádné předměty a už vůbec ne s nimi někam chodit či k nim nastupovat do auta. Bohužel lidé se špatnými úmysly mohou použít k získání jejich důvěry různé smyšlené legendy. I na tuto možnou situaci děti připravte a zdůrazněte, že k cizím lidem musí přistupovat obezřetně a nesmí uvěřit všemu, co říkají nebo jim například slibují.

Nezbývá než dětem popřát krásný zbytek letních prázdnit a šťastné vykročení do nového školního roku.

nprap. Mgr. Darina Knižátková, vrchní inspektor
Policie ČR

 

Témata, ve kterých se prolíná dětský svět s užíváním drog, bývají často noční můrou a červeným vykřičníkem

pro všechny zodpovědné rodiče. Výhodou Terapeutického centra Renarkon je prostor podrobně zjistit, jaké možnosti

se nám nabízejí, zda má ambulantní spolupráce význam a jaké prostředí pro řešení obtíží nabízí nejbližší okolí

dítěte. Jistě to vyžaduje další úsilí rodičů v náročné situaci, ale někdy to může pomoci před příliš rychlým nastavením

opatření, jako jsou testy na přítomnost drog nebo omezení a izolace v pobytových programech.

Vycházíme tady z předpokladu, že děti svým chováním a přístupem k drogám často reagují na těžkou situaci,

se kterou si sami nedokážou poradit a je pro ně obtížné říct si přímo

o pomoc, potom berou první nástroj - drogu, který jim uleví. Přítomnost drog často spolehlivě zakryje skutečné

téma k řešení, kterým jsou obvykle vztahy v rodině, rozvod rodičů a jejich rozdílný přístup k výchově a potřebám

dítěte, situace ve škole nebo s kamarády a mnoho dalších situací, o kterých je obtížné mluvit s profesionálem, natož

je otevírat u rodinného stolu. Při intenzivním zapojení celé rodiny, nebo obecně blízkého okolí dítěte, včetně kamarádů,

můžeme v terapeutickém programu lépe rozpoznat a najít možnosti, které by bylo užitečné

vyzkoušet, ještě předtím, než přijdou na řadu tvrdá opatření.

Stejně tak je v celém procesu důležité zapojit potřeby rodičů a často opomíjených sourozenců dětí, které

užívají drogy. Společně si pak mohou v přítomnosti terapeuta promyslet, co mohou udělat pro sebe navzájem,

nebo se po pečlivém zvážení ujistit, že musí učinit ještě další kroky, které přesahují možnosti Terapeutického

centra, ale pracovníci Vám pomohou tyto kroky naplánovat a zprostředkují

další služby.

Jak funguje terapeutické centrum?

Terapeutické centrum je otevřeno
od pondělí do neděle,
ve všední dny 7.30 až 19.30
a o víkendu 8 až 16.
Sídlí na Stojanově náměstí 1,
Ostrava – Mariánské Hory.
Pro první setkání doporučujeme nejdříve
telefonický kontakt nebo napsat e-mail.
V případě vytíženosti reagujeme ještě
týž den později.
Telefon: 595 782 122, 724 154 239
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

První osobní kontakt probíhá s kvalifikovaným
terapeutem v neformálním prostředí.
Nepotřebujeme od Vás žádný doklad totožnosti,
ani neuchováváme osobní údaje.
Nebudeme bez vašeho souhlasu předávat
informace žádné třetí straně a jsme bezplatná služba.
Setkání se nemusíte bát, v diskrétním prostředí si
nejdříve zmapujeme celou situaci a potom
naplánujeme další kroky, včetně role pacovníka
našeho centra. Kdyby pro Vás bylo obtížné
formulovat, co o nás potřebujete, neváhejte
se ozvat. Hovořit o obtížích je jediný
spolehlivý krok, jak je začít řešit.

 

 

 

 

 

 

 

Vybrané základní a mateřské školy opět otevírají svá hřiště a poskytují tak prostor pro trávení volného času dětí mládeže a široké veřejnosti. Na hřištích jsou pracovníci, kteří zabezpečují chod hřišť a zajišťují bezpečné, čistéa podnětné prostředí pro sportování a trávení volného času. Na většině hřišť je možné si bezplatně zapůjčit různé sportovní vybavení. Statutární město Ostrava dlouhodobě realizuje projekt hřišť otevřených pro veřejnost. V roce 2019 město podpořilo provoz 49 hřišť a sportovišť pro veřejnost v 15 městských obvodech částkou ve výši 2,917 milionu korun.

Bezpečná hřiště jsou označena informačními tabulemi s logem projektu Bezpečnější Ostrava. Na hřištích jsou viditelně umístěny návštěvní řády a informace o provozní době.
Hřiště jsou otevřena zpravidla od dubna do října, vždy v odpoledních hodinách. Hřiště fungují i během víkendů a prázdnin.

Bližší informace jsou k dispozici na webu https://bezpecnejsi.ostrava.cz/co-delat-kdyz/chci-bezpecne-a-zdarma-sportovat

V rámci projektu Bezpečnější Ostrava budou v Ostravě před Velikonocemi probíhat informační akce Bezpečnější nakupování a parkování.

Vedle zvýšené přítomnosti policistů a strážníků půjde především o informační akce v obchodních  centrech, které budou seznamovat zákazníky se zásadami bezpečného chování v prodejnách i na parkovištích. Na akcích budou spolupracovat strážníci Městské policie Ostrava, Policie ČR Ostrava, obchodní centra a Magistrát města Ostravy. Přijďte se informovat!

„Já bych ty internety zakázala!“ Tato památná věta koluje ve společnostijiž několik let. U dnešních rodičů zaznívá v menší obměně – „Já bych ten facebook a instragram zakázala!“(případně další sociální sítě, komunikátory
apod.). Já si pokládám otázku, zda je to opravdu nutné. Zda radikální zákazy něčemu pomůžou? Jsem toho
názoru, že ne. Zákazy jen přesunou relativně viditelnou aktivitu do uzavřených kruhů, kde už ztratíme kontrolu úplně. Pojďme místo zákazů naučit naše děti využívat tyto věci bezpečně a ku prospěchu. Uvědomme si, že samotný
internet (instagram, facebook) není zlý, zlo v něm konají a šíří lidé (naše děti, možná i my sami). Přeberme odpovědnost a začněme se chovat i v kyberprostoru bezpečně, slušně a přeberme odpovědnost za naše slova.
A pojďme to naučit i naše děti.

 Kateřina Ciklová
metodik prevence v Pedagogicko - psychologické poradně.
Foto: Creative Common

 PomocNastrahy-internetu