Ostrava uspořádala dva semináře na téma ochrany měkkých cílů. Semináře jsou realizovány v rámci projektu „Ostrava – Informační seminář k problematice měkkých cílů“ identifikační číslo 314D083008053 financovaného ze státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2018 a z rozpočtu města Ostravy.

Záměrem projektu je pomocí informační a vzdělávací kampaně šířit povědomí o ochraně měkkých cílů a o tom, jaké dotace je možné využívat v oblasti ochrany měkkých cílů. Za takzvané měkké cíle jsou považována místa s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům.

Semináře jsou určeny zástupcům samospráv, správcům budov a veřejných prostranství,organizátorům akcí na veřejných prostranstvích, zástupcům Policie ČR, zástupcům zřizovatelů škol a školských zařízení apod.

V Ostravě se v průběhu října uskuteční online mapování zkoumající, jak bezpečně se obyvatelé Ostravy cítí, a to v rámci projektu finančně podpořeného Technologickou  agenturou ČR. Výzkumu se může zúčastnit kdokoliv.
Tým  složený  z pracovníků  VŠB  – Technické  univerzity  Ostrava  (Hornicko-geologická  fakulta,  Katedra geoinformatiky) ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy bude zkou mat to, jestli se lidé cítí ve svém okolí bezpečně, a pokud ne, co město může udělat pro to, aby se cítili bezpečněji. Zároveň bude možné v rámci výzkumu zjistit, které lokality se jeví jako problémové a porovnat tyto výsledky se  záznamy  policie.  Výsledky  dotazníků  budou  sloužit  jako  další  zdroj informací kriminalitě pro městskou policii. Pro radnici bude analýza sloužit jako podklad pro plánování aktivit v oblasti prevence kriminality.Výzkum  naváže  na  analýzy  kriminality,  které  tým  pracovníků  VŠB  – Technické  univerzity  Ostrava  (Hornicko-geologická  fakulta,  Katedra geoinformatiky) realizoval za období 2009–2011 z dat Policie ČR.

Výsledky tohoto výzkumu pomohly mimo jiné v  přípravě Strategie prevence krimi nality statutárního města Ostravy na období 2017–2021. Igor Ivan z Katedry  geoinformatiky  VŠB  –  Technické univerzity Ostrava k výzkumu dodává: „Analýzami  kriminality  se  ve  spolupráci s Policejním prezidiem ČR zabýváme již několik let. Výstupy z této spolupráce byly využity pro zlepšení kvality života  v Ostravě,  posloužily také jako pilotní ukázky map kriminality v ČR, tím pádem naplňujeme roli  univerzity  jako  aktivního  aktéra v  životě  města  a  společnosti.  Budeme rádi, když se do výzkumu zapojíte a  odkaz na mapu budete šířit i ve svém okolí.“
Dotazníkové  šetření  bude  zároveň probíhat i v dalších městech – v Olomouci, Kolíně a na Praze 12.

Výsledky budou zpracovány formou map a doporučení pro město. Zároveň bude vypracována  výzkumná  metodika,  kterou budou moci využívat i další města. Dotazník bude otevřený během října a můžete ho vyplnit online na adrese
www.mapybezpecnosti.cz.

Jedinečný  projekt,  díky  němuž  se odborníci budou věnovat terapeutické práci s dětskými oběťmi trestných činů, byl v červnu spuštěn v Ostravě. „Pro  děti,  které  se  stanou  oběťmi trestného  činu,  je  důležitá  podpora rodiny a odborníků. Bezpečné odborné  terapeutické  vedení  po  takovéto události napomáhá plnému uzdravení dítěte i rodiny. A to je hlavním cílem našeho  projektu,“  uvedl  náměstek primátora  Michal  Mariánek.  „Přál bych si, aby terapeuti neměli žádnou práci a žádné děti se nestaly oběťmi trestných činů, ale bohužel vím, že takové přání je sotva splnitelné,“ dodal náměstek  Mariánek  během  zahájení provozu  terapeutického  pracoviště v  Krizovém  centru  Ostrava. 

Projekt počítá s terapeutickou podporou dětí ve věku od pěti do 18 let v řádu týdnů až měsíců. Projekt zároveň počítá se spoluprací s pracovníky sociálně-právní ochrany dětí města a městských obvodů, dále s  policií, soudy, zdravotnickými zařízeními  a  neziskovými  organizacemi zabývajícími se pomocí obětem trestných činů. Terapeutické   pracoviště   sídlí v  prostorách Krizového centra Ostrava  v Ruské  ulici  94/29  ve Vítkovicích. 

Poskytnutí  informací  a  objednání  je  možné  na  telefonním  čísle: 720    951   708  nebo  prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Krizové centrum Ostrava nabízí terapeutickou práci se zvlášť zranitelnými oběťmi trestných činů – dětmi.

Nabízí:
Dlouhodobou terapeutickou péči v řadě měsíců.
Včasné termíny, podporu zkušených terapeutů.

Určeno pro děti od 5–18 let, které se staly obětí trestného činu.
Terapie jsou bezplatné.

Bližší informace naleznete v přiloženém letáku.

 Plakát KCO

Probační a mediační služba zahájila mediální kampaň na pomoc obětem trestných činů. Kampaň bude pod dobu pěti měsíců probíhat v celé České republice na internetu, v rozhlase a v tisku. Cílem osvětové akce je upozornit oběti trestné činnosti a širší okruh poškozených na jejich práva a možnost jejich naplnění a také informovat o této problematice veřejnost. Mediální kampaň je součástí čtyřletého projektu na pomoc obětem Proč zrovna já? II, který je v současnosti v polovině doby své realizace.

 

Podle zákona o obětech trestných činů z roku 2013 mají poškození právo na poskytnutí odborné pomoci, právo na informace, právo na ochranu před hrozícím nebezpečím, právo na ochranu soukromí, na ochranu před druhotnou újmou či právo na peněžitou pomoc.

 

„Přestože se postavení obětí v systému české trestní justice v posledních letech zlepšuje, pořád je před námi velký kus práce. Třeba mnoho obětí stále dobře neví, jaká má práva, a že se jich může při řešení následků trestného činu dožadovat. Proto spouštíme osvětovou kampaň, která chce na konkrétních příkladech ukázat, jakou pomoc mohou oběti u nás a u dalších organizací hledat,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

 

Od roku 2013 PMS pomohla zhruba 27 tisícům obětí trestných činů. Jen v loňském roce se v 90 procentech jednalo o pomoc dospělým, v 5,5 procentech seniorům, ve 4,5 procentech dětem a mladistvým.

 

Probační a mediační služba nabízí základní pomoc pro oběti na svých 74 střediscích umístěných v každém okresním městě. Díky specializovaným poradnám, které vznikly jako součást Evropskou unií spolufinancovaného projektu Proč zrovna já II, mohou oběti hledat pomoc u odborníků v dalších 56 lokalitách.

 

Podle poradce pro oběti trestných činů a projektového pracovníka Tomáše Kellnera bývají informace od orgánů činných v trestním řízení příliš komplikované a málo srozumitelné. Oběti také špatně snášejí nedostatek času, který jim bývá věnován, či stresující prostředí. „V poradnách oběti trpělivě vyslechneme, dáme jim možnost ptát se na cokoliv, doprovodíme je k soudu nebo na policii, vysvětlíme jim, co potřebují,“ uvedl Kellner.

 

Komunikační kampaň bude probíhat na třech úrovních. Prostřednictvím článků v 25 tištěných médiích a radiových spotů vysílaných na 13 rozhlasových stanicích, které cílí především na seniory či oběti z řad zdravotně hendikepovaných osob. Naopak internetová kampaň v podobě videospotů umístěných na sociálních sítích a ve vybraných médiích bude cílit na mládež a oběti domácího násilí či stalkingu.

 

Tiskové oddělení PMS

 

 

Zástupci městského ředitelství policie, městské policie, Dopravního podniku Ostrava a také nákupních středisekna území města si 29. května z rukou náměstka primátora Michala Mariánka převzali certifikát Partner projektu Bezpečnější Ostrava.

Byli tím oceněni za dlouhodobou spolupráci v rámci projektu, jehož jsou zakládajícími členy. Nákupní centra aktivně spolupracují s bezpečnostními složkami a městem a starají se o bezpečnost zboží i zákazníků.

„Ocenění certifikátem Partner projektu Bezpečnější Ostrava jsem navrhl udělit vzhledem ke dlouhodobě výborné spolupráci se všemi partnery, která pokračuje také v roce 2018. Rád bych udělením certifikátu výbornou spolupráci zpečetil oficiálně,“ uvedl náměstek primátora pro oblast prevence kriminality Michal Mariánek.

Projekt obdržel v roce 2016 třetí místo v soutěži Ministerstva vnitra

„Nejlepší preventivní projekt na místní úrovni“

 

 

 

Cílem projektu je dát dětem, mládeži a široké veřejnosti co nejvíce prostoru, kde by mohli trávit bezpečně volný čas s využitím pohybových aktivit. Hřiště jsou veřejnosti převážně otevřena od dubna do října, v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách.Chod hřišť zajišťují správci, sportovní asistenti nebo další personál.Snaží se zajistit bezpečné, čisté a podnětné prostředí. Většina hřišť disponuje
bezplatnými půjčovnami sportovních pomůcek.
Projekty otevřených hřišť pro veřejnost jsou na území města Ostravy realizovány dlouhodobě. Jsou považovány za integrální součást rozvoje kvality života ve městě a systému prevence kriminality.
Jejich provoz je financovánv rámci dotačního systému města v oblasti podpory prevence kriminality formou transferů městským obvodům.
V roce 2018 byl z rozpočtu města Ostravy podpořen
provoz hřišť a sportovišť  otevřených  pro  veřejnost  14 městským  obvodům  částkou  ve  výši 3 049  tisíc  korun. Hřiště  podpořená z  rozpočtu statutárního města v rámci projektu jsou označena informačními
tabulemi  s logem  projektu  Bezpečnější  Ostrava.  Tabule  jsou  umístěny v  jednotlivých  sportovních  areálech a  veřejnost  na  nich  najde  návštěvní řád daného hřiště a stejně tak informace o provozní době.

Ruku v ruce se širokou škálou mož­ností, které současné internetové prostředí nabízí, se pravidelně široká veřejnost setkává také s počítačovou kriminalitou.
Jednou z nejohroženějších skupin obyvatel, která se v současném virtu­álním světě pohybuje, jsou právě se­nioři. Jejich mnohdy nižší orientace v kyberprostředí, důvěřivost a dob­rosrdečnost bývá bohužel příležitostí pro různá podvodná jednání. Pro za­jištění bezpečného pohybu na interne­tu tak musí uživatelé dbát na dodržo­vání určitých pravidel a postupů.

Desatero nákupu přes internet

Nákup v internetových obchodech je jednoduchý a časově nenáročný způ­sob, který přináší i svá rizika. Proto je důležité:

 •     vždy zvolit bezpečné heslo, které nikomu nesdělujte,
 •     ověřit si důvěryhodnost obchodu a adresu provozovatele,
 •     přečíst si podmínky nákupu,
 •     vědět, že zboží lze vrátit ve lhůtě 14 dnů od nákupu,
 •     využívat platbu na dobírku je bezpečnější než převodem na účet,
 •     u bazarového zboží přednostně vy­užívat platby předem,
 •     zjistit si reference obchodníka
 •     zvážit, zdali není zboží podezřele levné,
 •     srovnat si cenu s konkurenčními obchody,spočítat si také poštovné a balné

 

Rizika na sociálních sítích

Ne každý, kdo se představí jako ka­marád, který si chce pouze povídat se stejně starým vrstevníkem, říká pravdu. V mnoha případech se z „pří­tele“ vyklube podvodník, se záměrem okrást bezbrannou oběť
Abyste se vyhnuli možným nepří­jemnostem, nezveřejňujte:

 •     adresu ani telefonní číslo,
 •     své fotografie,
 •     informace, kdy a kam jedete na do­volenou (vyhnete se nepříjemnému překvapení po příjezdu domů),
 •     videa, ze kterých lze poznat, co vše vlastníte (starožitnosti, elektroni­ka, obrazy...).

Pořád mějte na paměti, že nejen hesla do bankomatu byste měli znát pouze vy! Při možném podvodu na Vaši osobu se obraťte na orgány činné v trestním řízení.

S oznámením neotálejte!!