Víte, že Ostrava je rozdělena na více než 200 okrsků? Toto rozčlenění umožnilo strážníkům, kteří pomáhají obyvatelům řešit jejich dennodenní starosti a strasti týkající se občanského soužití, veřejného pořádku či dopravních komplikací, zaměřit se na individuální problematiky v jednotlivých ulicích. Snahou městské policie je, aby každý občan města znal „svého strážníka“ a s důvěrou se na něj obracel. Strážník-okrskář své pracovní povinnosti vykonává převážně ve svěřené lokalitě, čímž maximálně prohlubuje své znalosti o problematice „svého“ okrsku. Po osobním rozhovoru s obyvateli řeší problémy v úzké spolupráci se zaměstnanci městského obvodu, školských či zdravotnických zařízení, s představiteli firem a právnickými osobami a v neposlední řadě také s Policií České republiky.

Okrskáři nenahrazují tísňovou linku, ale mohou pomoci při řešení bezpečnostních problémů dlouhodobějšího charakteru. Celkový přehled o dění ve svěřené lokalitě získává okrskář nejen prostřednictvím vlastní činnosti, ale zejména díky poznatkům, které přijímá od občanů. Přímá komunikace je tak pro okrskáře neocenitelným zdrojem informací, které mu umožňují rychle reagovat na nově vzniklá bezpečnostní rizika a aktivně a v co nejkratší době najít řešení.

A kdo je strážníkem-okrskářem ve vaší ulici? To lze snadno vyhledat na internetových stránkách Městské policie Ostrava www.mpostrava.cz nebo bezplatně zjistit na Zelené lince Městské policie Ostrava 800 199 922.

Vždyť bezpečnost celého města není pouze úkolem obecní či státní policie, ale je taktéž v rukách občanů, kteří svým přičiněním budují bezpečnější Ostravu.

Jaké úkoly plní strážník - okrskář

Strážníci-okrskáři vykonávají svou službu nejen formou pěších hlídek, ale často je můžete spatřit také na kole či skútru. Dopravní prostředky tak využívají zejména v rozlehlejších okrscích.

To se vyplatilo například okrskáři, který před nedávném projížděl zalesněným prostorem ve Svinově, kde nemile překvapil staršího muže, jenž z lesa vynášel nařezané dřevěné špalky. Zloděj měl v té chvíli naloženo asi 30 kusů metrových polen. Okrskáři uvedl, že dřevo mu sice nepatří, ale v podstatě pečuje o pořádek, jelikož se zde o popadané stromy nikdo nestará. Podezření ze spáchání přestupku bylo k dalšímu projednání oznámeno místně příslušnému správnímu orgánu. 

Ve svěřeném okrsku se tito strážníci věnují také seniorům. Starší osoby tak mohou s okrskáři prodiskutovat například možnosti zabezpečení svých domů či bytů. Seniorům starším 60 let pak pracovníci Městské policie Ostrava mohou zdarma nainstalovat panoramatické kukátko a bezpečnostní řetízek. Další možností zabezpečení je Senior linka. I o té okrskáři informují a po její instalaci ji v bytech seniorů v pravidelných měsíčních intervalech kontrolují.

Díky výborným místním znalostem mají strážníci-okrskáři přehled o nejčastějších místech nálezů odhozených injekčních stříkaček a mohou tak usnadnit jejich sběr, zabránit nechtěnému poranění občanů či jejich čtyřnohých mazlíčků a především v nich preventivně působit.

Jednou z mnoha dalších činností je odhalování a následné monitorování míst, kde dochází k nedovolenému odkládání odpadů a zakládání černých skládek.

  1. případě, že má městský strážník ve svěřeném okrsku školu, často jej můžete potkat při ranních dohledech a usměrňovaní provozu. Podílí se tak na zajištění bezpečné cesty dětí do škol. Ve spolupráci s asistenty prevence kriminality a strážníky úseku prevence a propagace působí rovněž proti záškoláctví. Cílené opatření zaměřené na dodržování povinné školní docházky proběhlo například v průběhu letošního června.

Strážníci-okrskáři mohou občanům podat také informace v souvislosti s oběťmi trestných činů. Vysvětlí jim, jaká mají práva nebo jak se odvíjí trestní řízení. Nechybí ani informace o tom, kam se mohou občané v takové situaci obrátit, kde jim pomohou sepsat potřebné dokumenty nebo kdo jim poskytne psychologickou a sociální podporu.

Jak a kde tráví volný čas dnešní mládež? Alternativou v oblasti trávení volného času mládeží se v dnešní době stala obchodní centra. Ta nabízejí možnost nakupování, dochází v nich k setkávání známých a velmi často jsou taky místem zábavy.

Dnešní teenageři prostory obchodních center využívají k pasivnímu trávení volného času. Proč tomu tak je a kde se tento fenomén vzal? Odpověď nám může dát samotná mládež. A proto se začněme ptát našich dětí, protože jen tak pochopíme, proč tráví volný čas tímto způsobem, zjistíme, co je vede k pasivitě při realizaci volnočasových aktivit. Zároveň je také potřeba přijít s alternativou, která dnešní mládež zaujme a vrátí je aktivitě. Hovořme s dětmi tedy o tom, jak tráví svůj volný čas a dejme jim šanci k tomu, aby se mohly rozhodnout pro jiné možnosti, které mohou najít třeba právě na této stránce.

Poznej svého souseda

Pokud znáte, resp. alespoň od vidění poznáte sousedy ve vašem domě a okolí, pozdravíte se, prohodíte pár slov, je to dobré a navíc mnohdy i užitečné. Osobně se mi teď nedávno stalo, že jsem zapomněl klíče ve venkovních dveřích našeho domu. Z venku. Neměl jsem o tom ani tušení, dokud mi naše sousedka nezavolala, že jsem popleta a klíče mám u ní. Je prima, znát svého souseda a mít na něj telefon, což může také posílit váš pocit bezpečí, když vzniknou situace podobné té „klíčové“.

Obdobně mohou sousedé dohlédnout na vaše děti, které si hrají venku a vy potřebujete jen odběhnout do obchodu nebo si něco vyřídit. A stej­ně tak můžete s dětmi a jejich rodiči, které znáte ze sousedství, domluvit pořádání společných akcí, ať už sportovních (seznam hřišť a sportovišť, která můžete bezplatně využívat, jsme přinesli v minulé Ostravské radnici) nebo teď v teplých dnech třeba spojených s výletem do blízkého okolí a opékáním špekáčků. 

Obdobné akce pořádají jako sou­sedské slavnosti i mnohé obvody a vy, máte-li chuť, si je můžete uspořádat po svém, dle svých představ. Nebude vás to nic stát, lépe se vzájemně poznáte, a když se něco stane, budete o sobě vědět. A to může být fajn.

Blíží se období letních prázdnin a s tím spojené volné dny dětí, které je mohou někdy trávit bez dozoru dospělých. Není tedy zcela od věci připomenout si několik základních pravidel ohledně bezpečného chování, která mohou přispět k pohodovému a ničím nerušenému prožití tohoto období.

Rozdělit je můžeme do několika následujících kapitol.

Bez rodičů doma

V ideálním případě by měly být děti v době, kdy jsou doma bez rodičů, zaměstnány činnostmi, které je neohrožují. Děti by měly být také poučeny o tom, jak se v této době chovat. Přístup k telefonu společně s telefonními čísly na policii, hasiče a záchranáře je v dnešní době již standardem. Také by neměly nikomu cizímu otevírat dveře, naopak vždy by měly využívat bytové kukátko a bezpečnostní řetízek na dveřích k tomu, aby se přesvědčily, kdo se za dveřmi nachází. Určitě by neměly skutečnosti o tom, že jsou doma samy, sdělovat nikomu na so­ciálních sítích. Své kamarády by si měly zvát domů pouze se svolením rodičů. Rodiče by se měli vždy přesvědčit, že dítě porozumělo možným rizikům, která je mohou potkat.

Pohyb dětí venku

Klíče od domu či bytu by děti neměly nosit viditelně a neměly by je odkládat například u hřiště nebo na jiném místě, kde se jich může zmocnit někdo jiný. Vhodný je pohyb dětí ve skupinách. Při jízdě na kole není od věci připomenout povinnost cyklisty do osmnácti let věku mít na hlavně řádně připevněnou bezpečnostní přilbu. Do deseti let věku nesmí cyklista užít pozemní komunikaci sám, pouze v doprovodu osoby starší patnácti let. Samozřejmostí by mělo být také poučení dětí, které se pohybují venku bez doprovodu rodičů, ohledně komunikace s cizími lidmi, případně přebírání jakýchkoliv dárků od neznámých osob.  Pro všechny děti, ale především pro ty starší platí, že by neměly experimentovat s žádnou návykovou látkou, alkoholem či cigaretami. Rodiče by měli být ze strany dětí vždy informováni o tom, co mají v plánu, kde a s kým se budou venku nacházet. Plány by měly děti měnit jen s jejich svolením.

Pobyt u vody

Pokud mluvíme o pobytu samotných dětí u vody, hovoříme už o -náctiletých dětech. Menší děti by k vodě chodit samotné vůbec neměly, a to ani v přítomnosti jen o několik málo let starších sourozenců či kamarádů. Velký důraz by zde měl být kladen již na samostatnost. Pokud jako rodiče dovolíme dítěti návštěvu koupaliště nebo jiné vodní plochy, měli bychom si být jistí, že jsou dobří plavci, dokážou přivolat sobě nebo jinému případnou pomoc. Neměly by mít také sklony k rizikovému chování, jako jsou skoky do neznámé vody, vyhledávání silných proudů na řekách nebo přeceňování svých sil při plavání na delších tratích. Opět se doporučuje návštěva vodních ploch ve větších skupinkách dětí.

Rodiče by měli mít vždy na paměti, že bezpečí jejich dětí v době prázdninového období je v jejich rukou. Dobrá a srozumitelná komunikace na obou stranách je vždy přínosem. Odbourá u dětí možný pocit ukřivdění, že jim nebylo ze strany rodičů něco dovoleno, a u dospělých napomůže k upevnění důvěry ve schopnosti a dovednosti jejich ratolestí. Komunikujte tedy s dětmi, zajímejte se o jejich plány a časový harmonogram volných chvil a také jim bedlivě naslouchejte.

Hřiště jsou otevřena veřejnosti převážně v období duben až říjen, a to v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách. Chod hřišť zajišťují dle konkrétních podmínek správci, sportovní asistenti či další personál. Většina hřišť disponuje bezplatnými půjčovnami sportovních pomůcek. Na hřištích jsou viditelně umístěny provozní řády.

Projekty hřišť otevřených pro veřejnost jsou na území města Ostravy realizovány dlouhodobě. Jsou považovány za integrální součást rozvoje kvality života ve městě a systému prevence kriminality. Jejich provoz je financován v rámci dotačního systému města v oblasti podpory prevence kriminality transfery městským obvodům a účelovými dotacemi organizacím.

Hřiště podpořená z rozpočtu města v rámci projektu Bezpečnější Ostrava jsou označena informačními tabulemi, jež jsou umístěny v jednotlivých sportovních areálech a veřejnost na nich najde provozní řád daného hřiště a informace o provozní době.

Kde na Vás čekají

Mariánské Hory a Hulváky
● Hýbej se! (hřiště při ZŠ Gen. Janka)

Krásné Pole
● Provoz hřiště ZŠ a MŠ Družební

Poruba
● Zpřístupnění dětských hřišť v zahradách mateřských škol veřejnosti (MŠ Dětská; MŠ nám. B. Němcové; MŠ Sokolovská; MŠ Ukrajinská; MŠ V. Makovského)
● Zpřístupnění víceúčelových sportovních hřišť v areálech ZŠ veřejnosti (ZŠ Komenského, ZŠ Porubská, ZŠ K. Pokorného, ZŠ Ukrajinská, ZŠ A. Hrdličky)
● Krch Off Skate Poruba

Lhotka
● Provoz hřišť škol a školských zařízení bezúplatně zpřístupněných pro veřejnost – správce hřiště

Michálkovice
● Hřiště pro veřejnost (ZŠ U Kříže; SDH Michálkovice)

Ostrava-Jih
● Hřiště I. (ZŠ Provaznická, ZŠ Březinova, ZŠ Chrjukinova)
● Hřiště II. (ZŠ Šeříková a MŠ Předškolní; ZŠ Srbská; ZŠ Kosmonautů 15)
● Hřiště III. (MŠ F. Formana; MŠ MUDr. E. Lukášové)
● Hřiště IV. (ZŠ Jugoslávská, ZŠ A. Kučery, ZŠ Mitušova 8 a 16, ZŠ Horymírova)
● Skate na Jihu
● Středisko volného času, Zábřeh, Gurťjevova 8
● FC Ostrava-Jih, Krasnoarmejců 26a

Moravská Ostrava a Přívoz
● Otevřená hřiště v MOaP II. (MŠ Varenská, MŠ Hornická, ZŠ Nádražní, ZŠ Gajdošova, ZŠ Gen. Píky, ZŠ Matiční, ZŠ Zelená, ZŠ Ostrčilova)

Radvanice a Bartovice
● Sportujeme s městským obvodem společně, radostně, bezpečně (ZŠ Vrchlického, ZŠ Trnkovecká)

Plesná
● Rozšíření možnosti volnočasových aktivit (hřiště Plesná)

Proskovice
● Provoz víceúčelového hřiště otevřeného pro veřejnost v Proskovicích

Slezská Ostrava
● Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost v městském obvodu Slezská Ostrava (ZŠ Chrustova; ZŠ Bohumínská; ZŠ Pěší; hřiště Antošovická ul.)
● TJ Kunčičky, Polní Osada 86

Stará Bělá
● Správce hřiště

Svinov
● Hřiště Svinov

Vítkovice
● Prevence sportem na víceúčelovém hřišti v ulici Sirotčí

V návaznosti na úspěšný projekt Ministerstva vnitra ČR s názvem Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA bude Městská policie Ostrava 25. dubna od 9 do 17 hodin v průběhu akce Den Země v Porubě značit jízdní kola syntetickou DNA. Podmínkou je slunečné počasí, při teplotách pod 15 stupňů či za deštivého počasí bude značení zrušeno. Forenzní značení kol a jízdních pomůcek představuje moderní způsob ochrany majetku. Bližší informace naleznete na stránkách www.mpostrava.cz.

S blížícím se oteplením a jarním počasím se bude zvyšovat počet cyklistů na cyklostezkách a cestách. Je tedy zapotřebí si opět připomenout několik důležitých pravidel a povinností cyklisty. Než vyjedeme na první jízdu, měli bychom své jízdní kolo zkontrolovat a případně odstranit nedostatky, které může mít v povinné výbavě. Tato výbava má zajistit cyklistovi bezpečnou jízdu a viditelnost na silnici.

Jízdní kolo musí být vybaveno:

● zadní odrazkou červené barvy, která může být kombinována se zadní červenou svítilnou,
● přední odrazkou bílé barvy,
● odrazkami oranžové barvy na obou pedálech,
● na paprscích kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na každé straně kola,
● dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovaným ovládáním brzdového účinku, dětské kolo pro děti předškolního věku vybavené protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,
● volné konce řídítek musí být zaslepeny (zátky, rukojeti apod.),
● matice nábojů kol musí být uzavřené, nejsou-li křídlové případně rychloupínací.

Výbava kola za snížené viditelnosti:

● světlomet svítící dopředu bílým světlem, referenční osa světelného toku musí protínat vozovku nejdále 20 metrů od světlometu,
● zadní svítilna červené barvy, může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy,
● zdroj elektrického proudu, který musí svou kapacitou zajistit svítivost předchozích světel po dobu minimálně 1,5 hodiny bez přerušení.

Doporučené vybavení jízdního kola:

● účinné blatníky,
● zvonek,
● kryt řetězu.

  1. části o povinné a doporučené výbavě je určitě nutné připomenout povinnost používat při jízdě ochrannou přilbu osobám mladším 18 let, doporučuje se však i pro ostatní cyklisty bez ohledu na věk. Riziko úmrtí po pádu bez přilby je 19krát vyšší.

Pestrobarevnost cyklistického oblečení zaručí dobrou viditelnost cyklisty, bezpečnost zvyšuje také používání  retroreflexních prvků.

Krom správně vybaveného kola je důležitá také bezpečná jízda cyklisty. Jeho místo při jízdě je vždy vpravo, a to i na cyklostezce, nutné je dodržovat dostatečný odstup od překážek a předvídat dění okolo. Průjezd zatáčky by měl být takový, aby cyklista kvůli příliš vysoké rychlosti nevyjel do protisměru, případně úplně mimo komunikaci. Cyklista by měl být vždy ohleduplný a také předvídavý. Měl by sledovat stav komunikace, vyhýbat se překážkám, přičemž o změně směru jízdy by měl své okolí upozorňovat včas a vhodným způsobem.

K požitku z jízdy přispěje vhodně naplánovaná trasa. Měla by být přizpůsobena možnostem a schopnostem cyklisty. Silný provoz na pozemní komunikaci s větší frekvencí nákladních vozidel k bezpečné jízdě zcela jistě nepřispěje. V neposlední řadě by neměl zapomínat na nulovou toleranci hladiny alkoholu při jízdě. V případě kontroly se cyklista pod vlivem alkoholu řeší stejně jako řidič motorového vozidla.


V návaznosti na jednání u kulatého stolu na téma Bezpečné nakupování a parkování ve velkých ostravských obchodních centrech, které se uskutečnilo 23. března v Nové radnici v rámci projektu Bezpečnější Ostrava, budou v Ostravě během velikonočního svatého týdne probíhat informační akce Bezpečnější nakupování a parkování. Vedle zvýšené přítomnosti policistů a strážníků půjde především o informační akce v obchodních centrech, které budou seznamovat zákazníky se zásadami bezpečného chování v prodejnách i na parkovištích. Kromě infoletáků budou připraveny videospoty a výstupy na facebook a weby obchodních center. Na akcích budou spolupracovat strážníci Městské policie Ostrava, Policie ČR Ostrava, obchodní centra a Magistrát města Ostravy. Přijďte se informovat!

Termíny akcí Bezpečnější nakupování a parkování

10. 4. 2017     14 – 17 hod.              Albert Ostrava-Poruba, ul. Opavská
11. 4. 2017     14 – 17 hod.              SC Futurum Ostrava
12. 4. 2017     14 – 17 hod.              GLOBUS, hypermarket Ostrava
13. 4. 2017     14 – 17 hod.              Obchodní centrum Galerie, ul. Sjízdná
14. 4. 2017       9 – 12 a 14 – 17 hod. Forum Nová Karolina
15. 4. 2017       9 – 12 a 14 – 17 hod. Avion Shopping park Ostrava

Leták k bezpečnému nakupování

Leták k bezpečnému parkování

 

 

S primární prevencí začínají ostravští městští strážníci již v mateřských školách. Cílem těchto návštěv je především to, aby děti získaly důvěru k uniformě a v případě potřeby dokázaly strážníka či policistu požádat o pomoc.

V rámci besed se děti předškolního věku naučí, jak se chovat k neznámým lidem, co mají dělat, když se ztratí, a hravou formou jsou poučeny o bezpečném kontaktu se zvířaty. Po jednotlivých tematických celcích strážníci nacvičují chování předškoláků pomocí modelových situací a děti aktivně zapojují do jednotlivých scének. Další besedy pak mají děti seznámit se základními dopravními značkami a pravidly správného chování v silničním provozu.

Po teoretické průpravě pokračují strážníci nácvikem jednotlivých situací, kde si předškoláci osvojí zásady pro chůzi po chodníku i přechodu pro chodce, seznamují se se základy bezpečné hry ve městě a pravidly jízdy na jízdním kole či koloběžce.

Na koho se můžete obrátit s dotazy týkajícími se prevence

Mgr. Kateřina Ciklová

metodička prevence v pedagogicko-psychologické poradně, která se věnuje metodickému vedení školních metodiků prevence, práci s třídními kolektivy a poskytuje individuální poradenství pro rodiče v oblasti rizikových projevů chování.

Kontakt: tel.: 553 810 768, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Andrea Matějková

krajská koordinátorka prevence rizikového chování na odboru školství, která má na starosti systémovou podporu prevence rizikového chování v Moravskoslezském kraji.

Kontakt: tel.: 595 622 337, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Tomáš Zmija

manažer prevence kriminality vám může poskytnout seznam poskytovatelů primární prevence podporovaných městem Ostravou.

Kontakt: tel.: 734 692 807, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

por. Mgr. Kateřina Špoková

koordinátorka prevence Skupiny tisku a prevence Ostrava, Policie České republiky, Městské ředitelství policie Ostrava, systematicky zastřešuje a koordinuje jednotlivé preventivní aktivity ostravských policistů jak ze skupiny tisku a prevence, tak z obvodních oddělení.

Kontakt: tel.: 974 725 239, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Michaela Michnová

vedoucí úseku prevence a propagace, která komplexně zabezpečuje prevenci kriminality v rámci Městské policie Ostrava, tvorbu a realizaci preventivních programů, besed a projektů.

Kontakt: tel.: 720 735 125, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další kontakty naleznete v katalogu sociálních služeb města Ostravy.

Tak, jak je pro nás běžné chodit pravidelně k lékaři na preventivní prohlídky, abychom předešli vážnému onemocnění, měla by pro nás být samozřejmostí i péče o naše vztahy. Pravidelná prevence u lékaře nám pomůže k brzkému odhalení onemocnění a následně k nastavení efektivní léčby, popřípadě ke změně našeho přístupu ke zdraví, omezení některých potravin, konzumace alkoholu, kouření a podobně. Stejně tak důležitou roli sehrává prevence v oblasti mezilidských vztahů a rizikového chování. Díky ní můžeme včas odhalit, že je něco v nepořádku v našich vztazích či v našem postoji vůči některým negativním jevům. Můžeme poté pracovat na nápravě ať už ve vztahové či postojové oblasti. Nejdůležitějšími partnery v prevenci rizikového chování u dětí jsou jejich rodina a škola.

Prevence v rodině není věda

Nezastupitelnou roli v prevenci rizikového chování u dětí má jejich rodina a nejbližší okolí. První zkušenosti dítě získává právě v rodině, která mu ukazuje, jak se k sobě lidé chovají. Děti od útlého věku vnímají názory, postoje i hodnoty rodičů i širší rodiny, později přejímají postoje a názory vrstevníků. Ne vždy jsou tyto vlivy pro dítě bezpečné. Pokud byste cítili, že je něco v nepořádku, nejste na to sami.

Škola jako váš parťák

Každá škola je povinná vytvářet plán preventivních aktivit, který má předcházet rizikovému chování.  Na některé aktivity stačí škola sama, na některé si zve externí organizace. Cílem těchto aktivit je předcházet např. špatným vztahům ve třídě, šikaně a kyberšikaně, záškoláctví, závislostnímu chování apod. Podoba těchto aktivit má převážně prožitkový charakter, to znamená, že dítě má možnost si pojmenovat nebezpečné chování, se kterým se může ve svém životě setkat. A současně se naučit dovednostem, které vedou ke zvládání náročných situací. Do těchto aktivit je zpravidla zapojen také učitel.

Mami, tati, dejte mi pajcku

Když přijde vaše dítě domů a má donést do školy peníze, ale není to na divadlo, na kino, ale na „nějakou“ prevenci, jistě máte v této chvíli mnoho otázek, na které dítě třeba nezná odpověď.

Zeptejte se ve škole

Znamená to, že je ve třídě problém?

Odpověď: Pokud opravdu jde o preventivní program, neznamená to, že je ve třídě problém. Smyslem je posílení dovedností dětí, které mohou využít v rizikových situacích.  Prevence neslouží k „hašení požárů“.

Koho se mám zeptat?

Odpověď: Třídního učitele, který ví o třídě vašeho dítěte nejvíc a měl by být ve škole prvním dospělým parťákem pro dítě a vaším partnerem v rozvoji vašeho dítěte. Nebo školního metodika prevence, který zabezpečuje veškeré preventivní aktivity ve škole.

S kým se ještě můžeme v rámci těchto aktivit setkat?

Odpověď: S výchovným poradcem, který zabezpečuje zejména kariérové poradenství a péči o děti s poruchami učení. Dále s lektorem programu prevence rizikového chování, který se spolupodílí na preventivních aktivitách školy. Zpravidla přichází z externí organizace.

Kdy bude prevence fungovat?

Odpověď: Rizikové chování je důsledkem špatných vztahů mezi lidmi a vztahu k sobě samému. Proto je velmi důležité, aby rodina a škola spolupracovaly na partnerské úrovni. Jen tehdy může být prevence opravdu efektivní. Spokojené dítě, které se po všech stránkách rozvíjí v bezpečném prostředí, by mělo být společným cílem pro rodinu i školu.

Celá společnost by měla vnímat pomoc obětem trestných činů jako svou prioritu. Pro umocnění povědomí o této problematice byl den 22. února vyhlášen v roce 1990 Evropským dnem obětí, za čímž stojí podpis Charty práv obětí z Velké Británie.

Krizová intervence

Moravskoslezským jednotkám Policie ČR při pomoci obětem trestných činů a nejen jim – také například pozůstalým po obětech dopravních nehod, svědkům závažných trestných činů nebo pozůstalým po sebevraždách blízkých osob – pomáhá od roku 2010 speciální tým krizových interventů. V tomto týmu jsou zařazeni zkušení policisté nejrůznějších součástí Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Vloni poskytli svou pomoc v 176 případech a pomohli 451 lidem. Oproti roku 2015 je patrný nárůst o 35 případů a celkem o 86 osob, kterým byla pomoc poskytnuta.

Nezbytnou součástí krizových interventů je výjezdové zavazadlo, které obsahuje nejrůznější prostředky, které mohou být nápomocné při poskytování tzv. prvotní pomoci obětem nebo pozůstalým. Mezi nejdůležitějšími jsou dětské hračky. Pro moravskoslezské policisty je od roku 2013 vyrábí odsouzení vězni ve Věznici Heřmanice v rámci pracovní terapie, která slouží k fixaci získaných dovedností a posílení psychiky vězňů. Tyto hračky společně s empatickým přístupem krizových interventů napomáhají k navázání kontaktu s dítětem nebo vytvoření časového prostoru ke krizové intervenci směrem k dospělým. Touto dobrou praxí a spoluprací se inspirovala i ostatní krajská ředitelství policie a ředitelé jiných věznic. (PČR)

Mají starost o potenciální oběti

 Ve snaze předcházet trestným činům se Městská policie Ostrava (MPO) zaměřuje také na možné oběti zlodějů, podvodníků a násilníků. Nejvíce cílí na zvlášť zranitelné oběti trestných činů, mezi které se řadí děti, senioři a hendikepované osoby.

 Děti: Celoroční projekt městské policie financovaný městem pod názvem Nebudu obětí připravil dívky základních škol na možná bezpečnostní rizika, se kterými se mohou setkat. Školou povinná děvčata byla seznámena se zásadami bezpečného chování na ulici, preventisté a instruktoři jim navíc předvedli sebeobranné techniky využitelné při ochraně zdraví či života. Získané zkušenosti si žákyně vyzkoušely v „reálných“ modelových situacích.

 Senioři: Velký ohlas znovu zaznamenal projekt Senior jako posel prevence. Jeho cílem bylo předat seniorům informace, jak se nestat obětí. Jednotlivé etapy projektu byly realizovány formou přednášek, exkurzí a adaptačního pobytu. V rámci modelových situací měli senioři možnost nácviku sebeobranných technik za využití pomůcek a prostředků individuální obrany. Od psychologa si vyslechli přednášku na téma Podvodná jednání a pod jeho vedením si vyzkoušeli aplikaci asertivních technik při odmítání nabídek zboží a služeb. Součástí programu bylo získání informací o psychologickém traumatu obětí trestných činů a následné účinné pomoci.

Senioři a hendikepovaní: Stálicí při poskytování pomoci zvlášť zranitelným obětem jsou nouzová tlačítka. Šestašedesát nově zakoupených Senior linek z projektu Ostrava – Senior linka 2016, financovaného Ministerstvem vnitra ČR a městem Ostravou, již plní svou úlohu. Projekt spočívající v zavedení nouzových tlačítek v bytech seniorů a hendikepovaných běží již více než 6 let. Za toto období byla tlačítka aktivována více než 1200krát. Ve zhruba 150 případech bylo nutné přivolat lékařskou pomoc, v šesti případech Policii ČR. Za zmínku stojí také montáže panoramatických kukátek a bezpečnostních řetízků pro seniory, kterých bylo loni nainstalováno 195 kusů.

 Bližší informace k Senior linkám, řetízkům a kukátkům získáte na tel. č. 720 735 125. (MPO)

 

Pomáhá i Probační a mediační služba

 Problematika obětí trestných činů a jejich práv je aktuální i u nás v Česku. V roce 2013 byl přijat zákon o obětech trestných činů č. 45/2013 Sb., který upravuje práva a postavení obětí v trestním řízení. Díky zákonu mají oběti lepší možnosti domoci se svých práv a možnost být aktivnějšími účastníky trestního řízení. Zákon mimo jiné

zajišťuje pro oběti možnost, aby podaly prohlášení o dopadech trestného činu na jejich život, kde mohou vyjádřit, co vše se následkem této události změnilo. Kromě dalších práv je zakotveno i právo na peněžitou pomoc od státu pro oběti, kterým bylo ublíženo na zdraví.

V Ostravě se už od roku 2013 setkává Tým pro oběti, jehož členy jsou zástupci Magistrátu města Ostravy, policie, státního zastupitelství, soudu, městské policie, Probační a mediační služby, nemocnic a nestátního neziskového sektoru. T ým se snaží spojovat všechny důležité aktéry, kteří se s problematikou obětí setkávají, a hledat možnosti, jak podpořit lidi, kteří se stali obětí trestné činnosti. V roce 2014 se členové týmu významně spolupodíleli na projektu Bezpečnější Ostrava, kdy se podařilo zvýšit informovanost občanů o jejich právech a možnostech pomoci.

Aktivity týmu jsou zaštítěny Probační a mediační službou, která je realizuje pod projektem "Proč zrovna já? II." Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. (PMS)