Probační a mediační služba zahájila mediální kampaň na pomoc obětem trestných činů. Kampaň bude pod dobu pěti měsíců probíhat v celé České republice na internetu, v rozhlase a v tisku. Cílem osvětové akce je upozornit oběti trestné činnosti a širší okruh poškozených na jejich práva a možnost jejich naplnění a také informovat o této problematice veřejnost. Mediální kampaň je součástí čtyřletého projektu na pomoc obětem Proč zrovna já? II, který je v současnosti v polovině doby své realizace.

 

Podle zákona o obětech trestných činů z roku 2013 mají poškození právo na poskytnutí odborné pomoci, právo na informace, právo na ochranu před hrozícím nebezpečím, právo na ochranu soukromí, na ochranu před druhotnou újmou či právo na peněžitou pomoc.

 

„Přestože se postavení obětí v systému české trestní justice v posledních letech zlepšuje, pořád je před námi velký kus práce. Třeba mnoho obětí stále dobře neví, jaká má práva, a že se jich může při řešení následků trestného činu dožadovat. Proto spouštíme osvětovou kampaň, která chce na konkrétních příkladech ukázat, jakou pomoc mohou oběti u nás a u dalších organizací hledat,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

 

Od roku 2013 PMS pomohla zhruba 27 tisícům obětí trestných činů. Jen v loňském roce se v 90 procentech jednalo o pomoc dospělým, v 5,5 procentech seniorům, ve 4,5 procentech dětem a mladistvým.

 

Probační a mediační služba nabízí základní pomoc pro oběti na svých 74 střediscích umístěných v každém okresním městě. Díky specializovaným poradnám, které vznikly jako součást Evropskou unií spolufinancovaného projektu Proč zrovna já II, mohou oběti hledat pomoc u odborníků v dalších 56 lokalitách.

 

Podle poradce pro oběti trestných činů a projektového pracovníka Tomáše Kellnera bývají informace od orgánů činných v trestním řízení příliš komplikované a málo srozumitelné. Oběti také špatně snášejí nedostatek času, který jim bývá věnován, či stresující prostředí. „V poradnách oběti trpělivě vyslechneme, dáme jim možnost ptát se na cokoliv, doprovodíme je k soudu nebo na policii, vysvětlíme jim, co potřebují,“ uvedl Kellner.

 

Komunikační kampaň bude probíhat na třech úrovních. Prostřednictvím článků v 25 tištěných médiích a radiových spotů vysílaných na 13 rozhlasových stanicích, které cílí především na seniory či oběti z řad zdravotně hendikepovaných osob. Naopak internetová kampaň v podobě videospotů umístěných na sociálních sítích a ve vybraných médiích bude cílit na mládež a oběti domácího násilí či stalkingu.

 

Tiskové oddělení PMS

 

 

Zástupci městského ředitelství policie, městské policie, Dopravního podniku Ostrava a také nákupních středisekna území města si 29. května z rukou náměstka primátora Michala Mariánka převzali certifikát Partner projektu Bezpečnější Ostrava.

Byli tím oceněni za dlouhodobou spolupráci v rámci projektu, jehož jsou zakládajícími členy. Nákupní centra aktivně spolupracují s bezpečnostními složkami a městem a starají se o bezpečnost zboží i zákazníků.

„Ocenění certifikátem Partner projektu Bezpečnější Ostrava jsem navrhl udělit vzhledem ke dlouhodobě výborné spolupráci se všemi partnery, která pokračuje také v roce 2018. Rád bych udělením certifikátu výbornou spolupráci zpečetil oficiálně,“ uvedl náměstek primátora pro oblast prevence kriminality Michal Mariánek.

Projekt obdržel v roce 2016 třetí místo v soutěži Ministerstva vnitra

„Nejlepší preventivní projekt na místní úrovni“

 

 

 

Cílem projektu je dát dětem, mládeži a široké veřejnosti co nejvíce prostoru, kde by mohli trávit bezpečně volný čas s využitím pohybových aktivit. Hřiště jsou veřejnosti převážně otevřena od dubna do října, v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách.Chod hřišť zajišťují správci, sportovní asistenti nebo další personál.Snaží se zajistit bezpečné, čisté a podnětné prostředí. Většina hřišť disponuje
bezplatnými půjčovnami sportovních pomůcek.
Projekty otevřených hřišť pro veřejnost jsou na území města Ostravy realizovány dlouhodobě. Jsou považovány za integrální součást rozvoje kvality života ve městě a systému prevence kriminality.
Jejich provoz je financovánv rámci dotačního systému města v oblasti podpory prevence kriminality formou transferů městským obvodům.
V roce 2018 byl z rozpočtu města Ostravy podpořen
provoz hřišť a sportovišť  otevřených  pro  veřejnost  14 městským  obvodům  částkou  ve  výši 3 049  tisíc  korun. Hřiště  podpořená z  rozpočtu statutárního města v rámci projektu jsou označena informačními
tabulemi  s logem  projektu  Bezpečnější  Ostrava.  Tabule  jsou  umístěny v  jednotlivých  sportovních  areálech a  veřejnost  na  nich  najde  návštěvní řád daného hřiště a stejně tak informace o provozní době.

Ruku v ruce se širokou škálou mož­ností, které současné internetové prostředí nabízí, se pravidelně široká veřejnost setkává také s počítačovou kriminalitou.
Jednou z nejohroženějších skupin obyvatel, která se v současném virtu­álním světě pohybuje, jsou právě se­nioři. Jejich mnohdy nižší orientace v kyberprostředí, důvěřivost a dob­rosrdečnost bývá bohužel příležitostí pro různá podvodná jednání. Pro za­jištění bezpečného pohybu na interne­tu tak musí uživatelé dbát na dodržo­vání určitých pravidel a postupů.

Desatero nákupu přes internet

Nákup v internetových obchodech je jednoduchý a časově nenáročný způ­sob, který přináší i svá rizika. Proto je důležité:

 •     vždy zvolit bezpečné heslo, které nikomu nesdělujte,
 •     ověřit si důvěryhodnost obchodu a adresu provozovatele,
 •     přečíst si podmínky nákupu,
 •     vědět, že zboží lze vrátit ve lhůtě 14 dnů od nákupu,
 •     využívat platbu na dobírku je bezpečnější než převodem na účet,
 •     u bazarového zboží přednostně vy­užívat platby předem,
 •     zjistit si reference obchodníka
 •     zvážit, zdali není zboží podezřele levné,
 •     srovnat si cenu s konkurenčními obchody,spočítat si také poštovné a balné

 

Rizika na sociálních sítích

Ne každý, kdo se představí jako ka­marád, který si chce pouze povídat se stejně starým vrstevníkem, říká pravdu. V mnoha případech se z „pří­tele“ vyklube podvodník, se záměrem okrást bezbrannou oběť
Abyste se vyhnuli možným nepří­jemnostem, nezveřejňujte:

 •     adresu ani telefonní číslo,
 •     své fotografie,
 •     informace, kdy a kam jedete na do­volenou (vyhnete se nepříjemnému překvapení po příjezdu domů),
 •     videa, ze kterých lze poznat, co vše vlastníte (starožitnosti, elektroni­ka, obrazy...).

Pořád mějte na paměti, že nejen hesla do bankomatu byste měli znát pouze vy! Při možném podvodu na Vaši osobu se obraťte na orgány činné v trestním řízení.

S oznámením neotálejte!!

 


 

 

 

Víte, že Ostrava je rozdělena na více než 200 okrsků? Toto rozčlenění umožnilo strážníkům, kteří pomáhají obyvatelům řešit jejich dennodenní starosti a strasti týkající se občanského soužití, veřejného pořádku či dopravních komplikací, zaměřit se na individuální problematiky v jednotlivých ulicích. Snahou městské policie je, aby každý občan města znal „svého strážníka“ a s důvěrou se na něj obracel. Strážník-okrskář své pracovní povinnosti vykonává převážně ve svěřené lokalitě, čímž maximálně prohlubuje své znalosti o problematice „svého“ okrsku. Po osobním rozhovoru s obyvateli řeší problémy v úzké spolupráci se zaměstnanci městského obvodu, školských či zdravotnických zařízení, s představiteli firem a právnickými osobami a v neposlední řadě také s Policií České republiky.

Okrskáři nenahrazují tísňovou linku, ale mohou pomoci při řešení bezpečnostních problémů dlouhodobějšího charakteru. Celkový přehled o dění ve svěřené lokalitě získává okrskář nejen prostřednictvím vlastní činnosti, ale zejména díky poznatkům, které přijímá od občanů. Přímá komunikace je tak pro okrskáře neocenitelným zdrojem informací, které mu umožňují rychle reagovat na nově vzniklá bezpečnostní rizika a aktivně a v co nejkratší době najít řešení.

A kdo je strážníkem-okrskářem ve vaší ulici? To lze snadno vyhledat na internetových stránkách Městské policie Ostrava www.mpostrava.cz nebo bezplatně zjistit na Zelené lince Městské policie Ostrava 800 199 922.

Vždyť bezpečnost celého města není pouze úkolem obecní či státní policie, ale je taktéž v rukách občanů, kteří svým přičiněním budují bezpečnější Ostravu.

Jaké úkoly plní strážník - okrskář

Strážníci-okrskáři vykonávají svou službu nejen formou pěších hlídek, ale často je můžete spatřit také na kole či skútru. Dopravní prostředky tak využívají zejména v rozlehlejších okrscích.

To se vyplatilo například okrskáři, který před nedávném projížděl zalesněným prostorem ve Svinově, kde nemile překvapil staršího muže, jenž z lesa vynášel nařezané dřevěné špalky. Zloděj měl v té chvíli naloženo asi 30 kusů metrových polen. Okrskáři uvedl, že dřevo mu sice nepatří, ale v podstatě pečuje o pořádek, jelikož se zde o popadané stromy nikdo nestará. Podezření ze spáchání přestupku bylo k dalšímu projednání oznámeno místně příslušnému správnímu orgánu. 

Ve svěřeném okrsku se tito strážníci věnují také seniorům. Starší osoby tak mohou s okrskáři prodiskutovat například možnosti zabezpečení svých domů či bytů. Seniorům starším 60 let pak pracovníci Městské policie Ostrava mohou zdarma nainstalovat panoramatické kukátko a bezpečnostní řetízek. Další možností zabezpečení je Senior linka. I o té okrskáři informují a po její instalaci ji v bytech seniorů v pravidelných měsíčních intervalech kontrolují.

Díky výborným místním znalostem mají strážníci-okrskáři přehled o nejčastějších místech nálezů odhozených injekčních stříkaček a mohou tak usnadnit jejich sběr, zabránit nechtěnému poranění občanů či jejich čtyřnohých mazlíčků a především v nich preventivně působit.

Jednou z mnoha dalších činností je odhalování a následné monitorování míst, kde dochází k nedovolenému odkládání odpadů a zakládání černých skládek.

 1. případě, že má městský strážník ve svěřeném okrsku školu, často jej můžete potkat při ranních dohledech a usměrňovaní provozu. Podílí se tak na zajištění bezpečné cesty dětí do škol. Ve spolupráci s asistenty prevence kriminality a strážníky úseku prevence a propagace působí rovněž proti záškoláctví. Cílené opatření zaměřené na dodržování povinné školní docházky proběhlo například v průběhu letošního června.

Strážníci-okrskáři mohou občanům podat také informace v souvislosti s oběťmi trestných činů. Vysvětlí jim, jaká mají práva nebo jak se odvíjí trestní řízení. Nechybí ani informace o tom, kam se mohou občané v takové situaci obrátit, kde jim pomohou sepsat potřebné dokumenty nebo kdo jim poskytne psychologickou a sociální podporu.

Jak a kde tráví volný čas dnešní mládež? Alternativou v oblasti trávení volného času mládeží se v dnešní době stala obchodní centra. Ta nabízejí možnost nakupování, dochází v nich k setkávání známých a velmi často jsou taky místem zábavy.

Dnešní teenageři prostory obchodních center využívají k pasivnímu trávení volného času. Proč tomu tak je a kde se tento fenomén vzal? Odpověď nám může dát samotná mládež. A proto se začněme ptát našich dětí, protože jen tak pochopíme, proč tráví volný čas tímto způsobem, zjistíme, co je vede k pasivitě při realizaci volnočasových aktivit. Zároveň je také potřeba přijít s alternativou, která dnešní mládež zaujme a vrátí je aktivitě. Hovořme s dětmi tedy o tom, jak tráví svůj volný čas a dejme jim šanci k tomu, aby se mohly rozhodnout pro jiné možnosti, které mohou najít třeba právě na této stránce.

Poznej svého souseda

Pokud znáte, resp. alespoň od vidění poznáte sousedy ve vašem domě a okolí, pozdravíte se, prohodíte pár slov, je to dobré a navíc mnohdy i užitečné. Osobně se mi teď nedávno stalo, že jsem zapomněl klíče ve venkovních dveřích našeho domu. Z venku. Neměl jsem o tom ani tušení, dokud mi naše sousedka nezavolala, že jsem popleta a klíče mám u ní. Je prima, znát svého souseda a mít na něj telefon, což může také posílit váš pocit bezpečí, když vzniknou situace podobné té „klíčové“.

Obdobně mohou sousedé dohlédnout na vaše děti, které si hrají venku a vy potřebujete jen odběhnout do obchodu nebo si něco vyřídit. A stej­ně tak můžete s dětmi a jejich rodiči, které znáte ze sousedství, domluvit pořádání společných akcí, ať už sportovních (seznam hřišť a sportovišť, která můžete bezplatně využívat, jsme přinesli v minulé Ostravské radnici) nebo teď v teplých dnech třeba spojených s výletem do blízkého okolí a opékáním špekáčků. 

Obdobné akce pořádají jako sou­sedské slavnosti i mnohé obvody a vy, máte-li chuť, si je můžete uspořádat po svém, dle svých představ. Nebude vás to nic stát, lépe se vzájemně poznáte, a když se něco stane, budete o sobě vědět. A to může být fajn.

Blíží se období letních prázdnin a s tím spojené volné dny dětí, které je mohou někdy trávit bez dozoru dospělých. Není tedy zcela od věci připomenout si několik základních pravidel ohledně bezpečného chování, která mohou přispět k pohodovému a ničím nerušenému prožití tohoto období.

Rozdělit je můžeme do několika následujících kapitol.

Bez rodičů doma

V ideálním případě by měly být děti v době, kdy jsou doma bez rodičů, zaměstnány činnostmi, které je neohrožují. Děti by měly být také poučeny o tom, jak se v této době chovat. Přístup k telefonu společně s telefonními čísly na policii, hasiče a záchranáře je v dnešní době již standardem. Také by neměly nikomu cizímu otevírat dveře, naopak vždy by měly využívat bytové kukátko a bezpečnostní řetízek na dveřích k tomu, aby se přesvědčily, kdo se za dveřmi nachází. Určitě by neměly skutečnosti o tom, že jsou doma samy, sdělovat nikomu na so­ciálních sítích. Své kamarády by si měly zvát domů pouze se svolením rodičů. Rodiče by se měli vždy přesvědčit, že dítě porozumělo možným rizikům, která je mohou potkat.

Pohyb dětí venku

Klíče od domu či bytu by děti neměly nosit viditelně a neměly by je odkládat například u hřiště nebo na jiném místě, kde se jich může zmocnit někdo jiný. Vhodný je pohyb dětí ve skupinách. Při jízdě na kole není od věci připomenout povinnost cyklisty do osmnácti let věku mít na hlavně řádně připevněnou bezpečnostní přilbu. Do deseti let věku nesmí cyklista užít pozemní komunikaci sám, pouze v doprovodu osoby starší patnácti let. Samozřejmostí by mělo být také poučení dětí, které se pohybují venku bez doprovodu rodičů, ohledně komunikace s cizími lidmi, případně přebírání jakýchkoliv dárků od neznámých osob.  Pro všechny děti, ale především pro ty starší platí, že by neměly experimentovat s žádnou návykovou látkou, alkoholem či cigaretami. Rodiče by měli být ze strany dětí vždy informováni o tom, co mají v plánu, kde a s kým se budou venku nacházet. Plány by měly děti měnit jen s jejich svolením.

Pobyt u vody

Pokud mluvíme o pobytu samotných dětí u vody, hovoříme už o -náctiletých dětech. Menší děti by k vodě chodit samotné vůbec neměly, a to ani v přítomnosti jen o několik málo let starších sourozenců či kamarádů. Velký důraz by zde měl být kladen již na samostatnost. Pokud jako rodiče dovolíme dítěti návštěvu koupaliště nebo jiné vodní plochy, měli bychom si být jistí, že jsou dobří plavci, dokážou přivolat sobě nebo jinému případnou pomoc. Neměly by mít také sklony k rizikovému chování, jako jsou skoky do neznámé vody, vyhledávání silných proudů na řekách nebo přeceňování svých sil při plavání na delších tratích. Opět se doporučuje návštěva vodních ploch ve větších skupinkách dětí.

Rodiče by měli mít vždy na paměti, že bezpečí jejich dětí v době prázdninového období je v jejich rukou. Dobrá a srozumitelná komunikace na obou stranách je vždy přínosem. Odbourá u dětí možný pocit ukřivdění, že jim nebylo ze strany rodičů něco dovoleno, a u dospělých napomůže k upevnění důvěry ve schopnosti a dovednosti jejich ratolestí. Komunikujte tedy s dětmi, zajímejte se o jejich plány a časový harmonogram volných chvil a také jim bedlivě naslouchejte.

Hřiště jsou otevřena veřejnosti převážně v období duben až říjen, a to v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách. Chod hřišť zajišťují dle konkrétních podmínek správci, sportovní asistenti či další personál. Většina hřišť disponuje bezplatnými půjčovnami sportovních pomůcek. Na hřištích jsou viditelně umístěny provozní řády.

Projekty hřišť otevřených pro veřejnost jsou na území města Ostravy realizovány dlouhodobě. Jsou považovány za integrální součást rozvoje kvality života ve městě a systému prevence kriminality. Jejich provoz je financován v rámci dotačního systému města v oblasti podpory prevence kriminality transfery městským obvodům a účelovými dotacemi organizacím.

Hřiště podpořená z rozpočtu města v rámci projektu Bezpečnější Ostrava jsou označena informačními tabulemi, jež jsou umístěny v jednotlivých sportovních areálech a veřejnost na nich najde provozní řád daného hřiště a informace o provozní době.

Kde na Vás čekají

Mariánské Hory a Hulváky
● Hýbej se! (hřiště při ZŠ Gen. Janka)

Krásné Pole
● Provoz hřiště ZŠ a MŠ Družební

Poruba
● Zpřístupnění dětských hřišť v zahradách mateřských škol veřejnosti (MŠ Dětská; MŠ nám. B. Němcové; MŠ Sokolovská; MŠ Ukrajinská; MŠ V. Makovského)
● Zpřístupnění víceúčelových sportovních hřišť v areálech ZŠ veřejnosti (ZŠ Komenského, ZŠ Porubská, ZŠ K. Pokorného, ZŠ Ukrajinská, ZŠ A. Hrdličky)
● Krch Off Skate Poruba

Lhotka
● Provoz hřišť škol a školských zařízení bezúplatně zpřístupněných pro veřejnost – správce hřiště

Michálkovice
● Hřiště pro veřejnost (ZŠ U Kříže; SDH Michálkovice)

Ostrava-Jih
● Hřiště I. (ZŠ Provaznická, ZŠ Březinova, ZŠ Chrjukinova)
● Hřiště II. (ZŠ Šeříková a MŠ Předškolní; ZŠ Srbská; ZŠ Kosmonautů 15)
● Hřiště III. (MŠ F. Formana; MŠ MUDr. E. Lukášové)
● Hřiště IV. (ZŠ Jugoslávská, ZŠ A. Kučery, ZŠ Mitušova 8 a 16, ZŠ Horymírova)
● Skate na Jihu
● Středisko volného času, Zábřeh, Gurťjevova 8
● FC Ostrava-Jih, Krasnoarmejců 26a

Moravská Ostrava a Přívoz
● Otevřená hřiště v MOaP II. (MŠ Varenská, MŠ Hornická, ZŠ Nádražní, ZŠ Gajdošova, ZŠ Gen. Píky, ZŠ Matiční, ZŠ Zelená, ZŠ Ostrčilova)

Radvanice a Bartovice
● Sportujeme s městským obvodem společně, radostně, bezpečně (ZŠ Vrchlického, ZŠ Trnkovecká)

Plesná
● Rozšíření možnosti volnočasových aktivit (hřiště Plesná)

Proskovice
● Provoz víceúčelového hřiště otevřeného pro veřejnost v Proskovicích

Slezská Ostrava
● Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost v městském obvodu Slezská Ostrava (ZŠ Chrustova; ZŠ Bohumínská; ZŠ Pěší; hřiště Antošovická ul.)
● TJ Kunčičky, Polní Osada 86

Stará Bělá
● Správce hřiště

Svinov
● Hřiště Svinov

Vítkovice
● Prevence sportem na víceúčelovém hřišti v ulici Sirotčí