Bezpečné nakupování a parkování ve velkých ostravských obchod­ních centrech. Takové bylo téma ku­latého stolu, který se uskutečnil 23. září v Nové radnici v rámci projektu Bezpečnější Ostrava.

Zúčastnili se náměstek primátora Michal Mariánek, představitelé měst­ské policie, Policie ČR, dopravního pod­niku a ředitelé a zástupci nákupních středisek a ob­chodních řetězců: OC Karolína, Avion Shopping Park, Forum Nová Karolina, Globus ČR, SC Futurum, Ahold Czech Republic. Vedle rozboru aktuální situace se účastníci schůzky dohodli na plánu akcí a aktivit v tomto a příštím roce, ze­jména v období Vánoc a Velikonoc. Vedle zvýšené přítomnosti policistů a stráž­níků půjde především o informační kam­paně, které budou seznamovat zákaz­níky se zásadami bezpečného chování v prodejnách i na parkovištích. Kromě infoletáků budou připraveny zvukové spoty, výstupy na facebook a weby ob­chodních center.

Zástupci nákupních středisek vyjádřili zájem na spolupráci na akci Bezpečnější Ostravy Bezpečné obchodní centrum. Tento certifikát získají nákupní stře­diska, která aktivně spolupracují s bezpečnostními složkami a městem a starají se nejenom o bezpečnost svého zboží, ale také svých zákazníků.

Prázdniny skončily a pro školáky začal další školní rok. Spolu se staršími ka­marády nastoupili do škol i prvňáčci, pro které je toto období velmi významné a plné nových informací, se kterými se budou muset vyrovnat. Také rodiče se musí obrnit trpělivostí a hlavně po­zorností, být dětem oporou, zachovat klidnou hlavu a nastolit v rodinném kruhu přátelskou atmosféru bez hádek a stresů. To platí pro všechny rodiče či příbuzné školáků, protože děti jsou stále ještě du­chem v letních radovánkách a nedocházejí jim možná rizika nepozornosti. Buďte tedy obezřetní a řiďte se radami, které vám nadcházející školní čas pomůžou zvládnout a mohou předejít nepříjem­ným situacím.

• Doprovázejte děti před budovu školy. Pokud děti doprovázet nemůžete, po­proste o pomoc jejich starší sourozence nebo prarodiče.

• Poučte děti o bezpečném chování při cestě do školy i ze školy. Ukažte jim přímo na místě nejkratší a nejbezpeč­nější cestu do školy, školní družiny, zá­jmového kroužku.

• Oblečení dětí opatřete ochrannými reflexními prvky. Jejich viditelnost se při nepřízni počasí a za snížené vidi­telnosti zvýší až 200krát.

Jelikož Policii České republiky není bezpečí a zdraví dětí lhostejné, po­řádá každoročně v rámci preventiv­ních aktivit, a to nejen na začátku škol­ního roku, dopravně preventivní akci Zebra se za tebe nerozhlédne! Projekt je realizován Policejním prezidiem ČR od roku 2007 na území celé re­publiky. Cílem je zvyšovat povědomí správného chování chodců v silnič­ním provozu. V rámci projektu bude na začátku školního roku zvýšený po­čet policistů na přechodech pro chodce v blízkosti školních zařízení, kdy poli­cisté budou nejen dohlížet na bezpeč­nost a plynulost silničního provozu, ale hlavně na přechodech pro chodce pů­sobit preventivně.

Jelikož i chodec je účastník sil­ničního provozu, zopakujte dětem základní pravidla, kterými by se měly vždy řídit.

• Pokud musíte jít po cestě, kde se ne­nachází chodník, jděte vždy po levé straně, co nejblíže ke krajnici.

• Po chodníku se chodí vpravo.

• Než přejdete ulici, nejdříve se řádně rozhlédněte vlevo, vpravo a opět vlevo, poté co nejrychleji přejděte.

• Pokud je to možné, přecházejte sil­nici po přechodu pro chodce, nikdy ne­přecházejte silnici na zastávce před sto­jícím autobusem. Vyčkejte, až autobus opustí zastávku, a až poté s náležitým rozhledem můžete přejít komunikaci.

• Jestliže je přechod pro chodce vyba­ven semaforem, respektujte jeho svě­telné signály. Tak jako po chodníku se po přechodu pro chodce chodí vpravo.

• Do vozovky vstupujte, až když vo­zidla bezpečně zastaví a s řidiči před vkročením do vozovky navážete oční kontakt. Nemůžete si být nikdy jisti tím, že řidič právě neladí rádio, či se nevěnuje svému mobilnímu telefonu. Musíte chránit hlavně sami sebe.

• Vždy si počínejte tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem.

• Silnice a její blízké okolí není místo na hraní her.

nprap. Karolína Bělunková, vrchní inspektor

 

 

S létem a časem dovolených nastává období, které je rizikové pro bezpečí našeho obydlí. Počet trestných činů krádeže vloupáním do rodinných domů a bytů za období posledních pěti let má v Ostravě klesající tendenci. Počty ná­padů trestné činnosti krádeží vloupá­ním dosáhly v roce 2013 u bytů čísla 270 a rodinných domů 168, vloni už to bylo „jen" 171 bytů a 81 domků. K to­muto přispívá také větší zájem o tech­nické zabezpečení domovů a zlepšené návyky bezpečného chování. S létem není ale na škodu si základy bezpeč­ného chování připomenout.

Technické zabezpečení

Jde o systém dílčích prvků, které po­tenciálního pachatele odradí nebo mu zamezí násilnému vniknutí do obydlí. Patří sem kvalitní osvětlení prostoru před objektem, případně také společ­ných prostor v domě. Standardem je pořízení bezpečnostních vstupních dveří, opatřených bezpečnostním štít­kem s profilovou cylindrickou vložkou. Také vícebodový zámek s prvky pasivní bezpečnosti, který například při rozlo­mení vložky automaticky zablokuje vy­sunutou závoru. Vhodná je instalace přídavného zámku.

Bezpečné návyky

Bezpečnost oken a balkonů, zejména v přízemí, zvyšují uzamykatelné kliky a bezpečnostní fólie, které zpomalují postup pachatele. Žaluzie a závěsy před odjezdem nezatahujeme. Pro navození dojmu, že byt či dům není opuštěn, mů­žeme použít elektronické spínací ho­diny, které nám v intervalech budou spí­nat lampičku, televizor či radiopřijímač. Je vhodné opatření kombinovat s elek­tronickým zabezpečovacím systémem, popřípadě signalizační sirénou.

Je vhodné domluvit se s osobou, které důvěřujeme, aby nám v době dovo­lené dohlédla na obydlí, vybírala poštu ze schránky, kterou je vhodné označit pouze příjmením, uvedeném v množ­ném čísle, čímž neupozorňujeme na po­čet osob v domácnosti. Hlídající osoba může větrat, zalévat květiny či u domu sekat trávník. Na svou nepřítomnost neupozorňujeme vzkazy na dveřích či sdělením na záznamníku.

Dovolená a sociální sítě

Na sociálních sítích zveřejňujte o do­volené, jejím trvání a místě pobytu co nejméně informací. V případě, že máte nastaveno veřejné sdílení informací, počítejte s tím, že se tato data mohou dostat k možným pachatelům, kteří je na sociálních sítích cíleně vyhledávají. O fotografie pořízené na dovolené se s přáteli přece můžete podělit i po ná­vratu. Je vhodné o sdílení informací na sociálních účtech a bezpečném cho­vání poučit také své děti.

A když už je pozdě?


Do napadeného objektu nevstupujeme, a to ze dvou důvodů. Uvnitř by se mohl nacházet pachatel, který by vás při stre­sové situaci mohl ohrozit na zdraví či ži­votě. Druhým důvodem je případné zni­čení kriminalisticky relevantních stop, které by vedly k objasnění skutku. Své cenné věci mějte vždy sepsány, včetně výrobních čísel. Vhodné je také poří­dit si fotodokumentaci cenných věcí. Uvedené skutečnosti mohou následně dopomoci policii odcizené věcí vypátrat.

Por. Richard Palát, Policie ČR

Vesměs všechna hřiště v areálech mateřských a základních škol budou až do konce října otevřena veřejnosti pro sportovní a pohybové aktivity. Projekt, který ve třinácti městských obvodech běží od dubna, podpořilo město částkou ve výši 2 miliony 485 tisíc korun.

Chod hřišť (jejich seznam otiskujeme vedle) zajišťují podle podmínek jejich provozovatele správci, sportovní asistenti nebo jiný personál. Většina disponuje bezplatnými půjčovnami sportovních pomůcek. Vstup je umožněn všem rekreačním sportovcům od těch nejmenších po seniory bez omezení věku. Na hřištích jsou viditelně umístěny provozní řády. O prázdninách bývá provozní doba prakticky každý den dopoledne i odpoledne, během školního roku především v odpoledních hodinách a o víkendech. Konkrétní dny a časy jsou uvedeny na informačních tabulích sportovišť nebo na webu provozovatelů.

Projekty hřišť otevřených pro veřejnost jsou na území Ostravy realizovány dlouhodobě. Jsou považovány za integrální součást rozvoje kvality života ve městě a systému prevence kriminality. Jejich provoz je financován v rámci dotačního systému města v oblasti podpory prevence kriminality, především formou transferů městským obvodům.

Evropským dnem obětí byl v roce 1990 vyhlášen 22. únor. Jeho cílem je zvýšit povědomí o možné pomoci obětem trestných činů. Statutární město Ostrava věnuje problematice obětí velkou pozornost. Od roku 2014 realizuje se svými partnery v návaznosti na nový zákon o obětech trestných činů široké spektrum aktivit cílených na podporu obětí a potenciálních obětí trestných činů.

Strážníci Městské policie Ostrava průběžně realizují informační akce, na kterých sdělují občanům, jaká mají práva, jak se odvíjí trestní řízení a kde se jim dostane pomoci, pokud se stanou obětí nebo svědkem trestného činu, nebo jsou takovým jednáním jinak postiženi. Radí jim také, kam se mohou v takové situaci obrátit pro pomoc, kde jim pomohou sepsat potřebné dokumenty, kdo jim poskytne psychologickou i sociální podporu.

K dispozici mají široké spektrum informačních materiálů, které byly pořízeny v rámci projektu. Jedná se o informační letáky „Kam se obrátit v případě, že se stanu obětí trestného činu", které jsou k dispozici především na služebnách Policie ČR - tedy na místě prvního kontaktu s obětí. Dále jsou to informační materiály pro oběti trestných a činů a pro jejich okolí a „Brožury pro odborné subjekty". Strážníci Městské policie Ostrava mají k dispozici tzv. „Kartu bezprostřední pomoci" s kontakty na pomáhající subjekty a se zásadami pomoci obětem, kterou využívají v terénu jako první informační pomoc a na besedách se seniory. Pro podporu obětí na služebnách Policie ČR bylo zakoupeno občerstvení. Dále byly pořízeny drobné ochranné prvky (pepřové spreje, osobní alarmy, svítilny apod.).

O tuto pomoc byl velký zájem a byla shledána jako přínosná, město proto v roce 2015 zakoupilo další podporu, kterou předalo k využití Policii ČR a Městské policii Ostrava:
- občerstvení na služebny Policie ČR v Ostravě (káva, čaj, cukry) – dle specifikace Policie ČR
- další pomůcky na služebny Policie ČR v Ostravě (antistresové míčky, papírové kapesníčky) – dle specifikace Policie ČR
- informační materiály (letáky „Kam se obrátit v případě, že se stanu obětí trestného činu", „Karta bezprostřední pomoci", magnety s důležitými kontakty)
- drobné ochranné prvky pro potenciální oběti zejména pro seniory (osobní alarmy 1450 ks, bezpečnostní taštičky 400 ks).

Cílem preventivně informační kampaně „Kdo s koho“ je apelovat na veřejnost, aby dbala základních zásad bezpečného chování při nakupování.

Kampaň byla zahájena v úterý 24. listopadu 2015, tedy symbolicky měsíc před Štědrým dnem v Obchodním centru Galerie v Ostravě - Třebovicích.  Informuje zákazníky o způsobech bezpečného nakupování a upozorňuje na rizikové situace, kterých pachatelé využívají ke krádežím. Kampaň bude probíhat v průběhu následujícího měsíce, tedy do Vánoc.

Další akce v rámci kampaně:

30.11.2015 – pondělí – obchodní centrum Shopping Park od 15:00 do 18:00 hodin.

07.12.2015 – pondělí – obchodní centrum Futurum od 15:00 do 18:00 hodin.

14.12.2015 – pondělí – obchodní centrum Karolína 15:00 do 18:00 hodin.

21.12.2015 – pondělí – obchodní centrum Globus Ostrava-Poruba 15:00 do 18:00 hodin.

 

Reportáž z kampaně můžete shlédnout zde:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/415231100031202-udalosti-v-regionech

(od 18. minuty).

Odkaz na kampaň:

http://www.policie.cz/clanek/kdo-s-koho.aspx

 

 

 

Městská policie Ostrava zve na další z řady bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. 

Kurz se bude se konat v prostorách budovy městské policie na ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě ve středu 25. listopadu 2015 od 16:00 hodin.

Listopadové setkání s občany nese název Můžete se s nimi setkat kdekoli – kapsáři jako reálná hrozba v předvánočním období. Hovořit se bude o různých způsobech kapesních krádeží, o aktuálně užívaných fintách a praktikách zlodějů a také o prevenci krádeží. Strážníci vysvětlí, jak zmírnit riziko okradení v prostředcích městské hromadné dopravy, v obchodech, na poštách i na ulici, poradí, jak se chovat, abychom zůstali ušetření nepříjemné pozornosti zlodějů. Získat lze také informace z oblasti pomoci obětem trestných činů, k dispozici budou také rady, kam se obrátit s žádostí o pomoc v případě, kdy už ke krádeži dojde.

Techniky sebeobrany si mohou účastníci kurzu nacvičit během oblíbené praktické části v tělocvičně a i tentokrát bude připraven dětský koutek pro děti účastníků kurzu.

Připomínáme, že je vhodné si s sebou přinést sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), popř. volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby (možnost využití sprchy po sebeobraně). Sportovní obuv není třeba, výuka základů sebeobrany probíhá v tělocvičně na žíněnkách.

Bližší informace rádi poskytneme na tel. 599 414 151, 599 414 408 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Není potřeba se předem na kurz přihlašovat.

Jen za poslední čtyři měsíce evidují policisté sedmnáct případů okradení seniorů.

"Ahoj, babi, hádej, kdo volá?" takto obvykle začíná telefonát, který může mít pro důvěřivého seniora nedozírné následky. Nic netušící babička osloví volajícího jménem a už se začne roztáčet kolotoč se smyšleným srdce­rvoucím příběhem, ve kterém se potomek, samozřejmě ne vlastní vinou, dostal do finančně svízelné situace. Nutně potřebuje peníze, většinou v desítkách tisíc korun. A protože si pro ně z různých, samozřejmě smyšlených důvodů, nemůže přijít osobně, posílá k babičce kamaráda nebo kamarádku.Od loňského listopadu do poloviny února 2015 prověřují ostravští policisté už 17 případů, při kterých pachatel použil legendu s „vnukem". Škoda, která byla poškozeným způsobena, se pohybuje okolo 1 milionu korun. Volající podvodníci se spoléhají na to, že oslovený senior svého potomka po hlase hůře rozezná a že je ochoten mu okamžitě pomoci, aniž by si ověřil okolnosti.

Seniorům proto radíme – každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří údajně volali, případně nejbližším příbuzným. Pokud zjistíte, že opravdu nikdo z rodiny nevolal, volejte Policii ČR na linku 158 a sdělte jim skutečnosti vyplývající z telefonátu. Na policii (linka 158) se raději obraťte také v případě, kdy se kontakt s rodinou nepodaří navázat. Nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které neznáte. Ani pod příslibem, že do zástavy přenechají např. doklady (mohou být zcizené) nebo finance v cizí měně (může se jednat o padělky).

A opět seniorům doporučujeme – nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu. Instalujte si na dveře kukátko či bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené. Ověřujte si údajné instalatéry a různé opraváře, nereagujte na podomní prodej, mějte telefonický kontakt i na sousedy, kteří mohou v případě nouze pomoci. Závažná rozhodnutí o majetku konzultujte s právníkem, většina institucí a nevládních organizací, které poskytují pomoc seniorům, nabízí i bezplatnou právní poradnu. (pčr)

„Jééé, on ho bije. Mlátí ho! Co mám dělat? Mám mu pomoct? No jo, ale sama nemám šanci… Zavolám policii 158.“
Všímejte si svého okolí. Týká se to i vás! Více na www.bezpecnejsiostrava.cz !          

V této situaci sama nezakročujte, prioritou je vaše vlastní bezpečnost. Ihned kontaktujte policii prostřednictvím  tísňových linek 158 nebo 156. Volání je bezplatné. Při telefonickém oznámení operátorovi se snažte co nejpřesněji popsat místo události, uveďte název ulice a číslo nebo známý objekt v blízkosti. V případě potřeby požádejte někoho z okolí o pomoc. Vyčkejte v bezpečné vzdálenosti na příjezd policie a uveďte, co jste viděl/a. Jestliže zjistíte, že  se pachatel před příjezdem policie dal na útěk, zapamatujte si co nejlépe, jak vypadá, jaký má oděv a kterým směrem utíkal. Poté dle situace poskytněte první pomoc zraněnému.

„Viděl jsem dobře? Ty jo, on jí snad šátrá v kabelce! To si dělá srandu, ne? Co teď? Zavolám policii 158.“
Všímejte si svého okolí. Týká se to i vás! Více na www.bezpecnejsiostrava.cz!

V případě kapesní krádeže se pokuste účinně upozornit poškozenou osobu, že je okrádána, například křikem, máváním a podobně, což je zapotřebí udělat neprodleně. Může se stát, že se pachatel ulekne a zanechá svého jednání. V opačném případě, kdy krádež pokračuje a žena si neví se situací rady, máte dvě možnosti. Bezpečnější je ihned kontaktovat policii prostřednictvím  tísňových linek 158 nebo 156. Volání je bezplatné. Při telefonickém oznámení operátorovi se snažte co nejpřesněji uvést, co se stalo, sdělte název ulice a číslo nebo známý objekt v blízkosti, případně konkretizujte  dopravní prostředek, ve kterém se čin mohl stát. Další možností je požádat někoho z okolí, aby ihned přivolal policii a pokusit se pachatele krádeže omezit na osobní svobodě, s přihlédnutím k Vašim schopnostem. Omezit na osobní svobodě osobu, přistiženou při spáchání trestného činu nebo bezprostředně po něm, může kdokoli dle § 76, odst. 2, Trestního řádu.

„Co to ten kluk dělá? Proč to ničí? Jak zle se na mě dívá… Bojím se ho! Zavolám policii 158.“
Všímejte si svého okolí. Týká se to i vás! Více na www.bezpecnejsiostrava.cz!

V situaci, kdy máte obavu z jednání této osoby, je nejbezpečnější kontaktovat policii prostřednictvím  tísňových linek 158 nebo 156. Volání je bezplatné. Při telefonickém oznámení operátorovi se snažte co nejpřesněji popsat místo události, uveďte název ulice a číslo nebo známý objekt v blízkosti. V případě potřeby požádejte někoho z okolí o pomoc. Vyčkejte v bezpečné vzdálenosti na příjezd policie a uveďte, co jste viděli. Jestliže zjistíte, že  se pachatel  před příjezdem policie dal na útěk, zapamatujte si co nejlépe, jak vypadá, jaký má oděv a kterým směrem utíkal.

„Nerada jezdím tak pozdě domů. Taková tma. A ten chlap tam vzadu. Proč po mně tak kouká. Co když mi ublíží? Raději přestoupím do prvního vozu…“
Všímejte si svého okolí. Týká se to i Vás! Více na www.bezpecnejsiostrava.cz!

V tomto případě je účinné skutečně přestoupit do prvního vozu, co nejblíže k řidiči dopravního prostředku. Pokud máte možnost, kontaktujte svou rodinu nebo známé, aby vás počkali na dohodnutém místě na zastávce, kde vystoupíte. Není-li možný doprovod, vystupte raději na zastávce, kde vystupují také jiní cestující, snažte se držet v jejich blízkosti  a bedlivě sledujte okolí. Další variantou, jak zvýšit svůj pocit bezpečí, je dojet v dopravním prostředku až na konečnou a požádat řidiče o pomoc. V pozdních hodinách je vhodné nosit u sebe prostředky osobní ochrany, jako například slzotvorné prostředky, píšťalku a jiné.

Bezpečnější Ostrava - doplnění služeb pro oběti trestných činů

Cílovými skupinami projektu jsou oběti trestných činů a jejich okolí, potenciální oběti (především osaměle žijící senioři), ale také celá ostravská veřejnost. Součástí projektu je vyhledávání, kontaktování a aktivizace potenciálních obětí, především seniorů a podpora vytipovaných osob. Důležitou součástí projektu je informační kampaň zaměřená především na práva obětí (v návaznosti na zákon č. 45/2013 Sb "o obětech"), která probíhá v médiích, při akcích pro veřejnost, v zařízeních pro veřejnost aj. v podobě infoletáků, brožur, karet bezprostřední pomoci, plakátů v MHD či magnetek s důležitými kontakty apod.

Realizátorem projektu je statutární město Ostrava. Na projektu se podílí Magistrát města Ostravy, Městská policie Ostrava, Policie ČR - Městské ředitelství policie Ostrava, Probační a mediační služba ČR – středisko Ostrava, Dopravní podnik Ostrava, Informační a poradenské středisko Diecézní charity ostravsko-opavské a další organizace na něm participují v rámci Týmu pro oběti v Ostravě. Mediálním partnerem projektu je Radio Čas.

Více informací k projektu najdete na adrese: https://bezpecnejsi.ostrava.cz/projekty/pomahame-obetem-trestnych-cinu.