Jako oběť trestného činu máte právo zejména na:

 • Respektování osobnosti a důstojnosti, zdvořilý přístup.
 • Bezplatnou odbornou pomoc a právní informace.
 • Ochranu před hrozícím nebezpečím a opatření k zajištění bezpečí.
 • Informace o místě a způsobu podání trestního oznámení.
 • Informace kde získat podrobnosti o průběhu trestního řízení.
 • Doprovod důvěrníkem při úkonech v trestním řízení.
 • Na peněžitou pomoc při splnění zákonných podmínek.
 • Podání trestního oznámení.
 

V textu se dozvíte

 

 

Jak a kam čin oznámit

Trestní oznámení lze podat ústně či písemně (klasickým dopisem, faxem, elektronickou poštou).

Oznámení je povinen převzít každý útvar Policie ČR (trestní oznámení je možno podat na všech služebnách PČR) a každé státní zastupitelství.

Městské ředitelství Policie ČR Ostrava
30. dubna 24, 729 91 Ostrava, tel. 974 721 111, 158, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Okresní státní zastupitelství Ostrava
Francouzská 5, 708 00 Ostrava-Poruba, tel. 596 972 111, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Na koho se obrátit, když se stanu obětí trestné činnosti?

Pomoc a poradenství obětem trestných činů

Bezplatné poradenství, poskytnutí právních informací, pomoc s orientací v trestním řízení, poradenství o možnostech náhrady škody, zprostředkování mimosoudního řešení následků trestného činu, psychická podpora.

 

Probační mediační služba ČR - Poradna pro oběti trestných činů
Tovární 18, Mariánské Hory, tel.: 727 940 151, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , www.pmscr.cz
Bílý kruh bezpečí – Poradna pro oběti trestné činnosti 
Jurečkova 20, Moravská Ostrava, tel.: 731 306 411  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.bkb.cz  bezplatná non-stop linka: 116 006
Bílý kruh bezpečí - Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Jurečkova 20, Moravská Ostrava, tel. 597 489 207, 739 449 275  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.www.bkb.cz www.domacinasili.cz www.domaci-nasili.cz  nonstop linka (bezplatně): Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí  116 006
Občanská poradna Ostrava 
Štramberská 47, 703 00 Ostrava, tel. 734 645 275, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.www.slezskadiakonie.cz
Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE 

U Tiskárny 3, 702 00 Ostrava, tel. 596 113 890,  602 248 693, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.jekhetane.cz

Poradna Charity Ostrava
Jeremenkova 8, 703 00 Ostrava, tel. 599 526 906, 731 625 767, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Sociálně-dluhová poradna Diecézní charity ostravsko-opavské 
Betonářská 790/12, Muglinov, tel. 739 552 307, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.www.ssi.charita.cz
Puchmajerova 980/10, Moravská Ostrava, tel. 596 128 309, bezplatná tel. linka: 800 400 214, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Čujkovova 1714/21, Zábřeh, tel. 739 552 307, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Sociálně právní poradna - Vzájemné soužití o.p.s.
Bieblova 8, Moravská Ostrava, tel. 596 128 401, 596 128 402, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.vzajemnesouziti.cz
Poradna pro oběti trestných činů Vaše dohoda, z.s.
Karla Pokorného 52a, Poruba, tel. 777 802 453, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.vasedohoda.cz

Domácí násilí

Bezplatná pomoc bude poskytnuta na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo v případech vykázání násilné osoby ze společného obydlí a to do 48 hodin poté, co se intervenční centrum o vykázání dozví.

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 
Jurečkova 20, Moravská Ostrava, tel. 739 449 275, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.bkb.cz 
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. - Odborná pomoc rodinám ohroženým násilím 
 Jahnova 867/12, Mariánské Hory, tel. 774 789 810, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.css-ostrava.cz

Další místa pomoci

Bezplatná krizová pomoc, podání informací, předání kontaktů, pomoc s orientací ve službách, řešení přestupků.

Bohumínská 50, Slezská Ostrava, tel. 778 111 281, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.css-ostrava.cz

Krizové centrum Ostrava z.s. – Krizová pomoc určená lidem v krizové životní situaci
Ruská 94/29, Vítkovice, tel. 596 110 882-3, 732 957 193, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., otevřeno NON-STOP, www. kriceos.cz
Terapeutická práce se zvlášť zranitelnými oběťmi trestných činů - Určena pro dětské oběti do 18 let
Ruská 94/29, 1. poschodí, 703 00 Ostrava, Tel: 720 951 708, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,www.kriceos.cz, na objednání
Krizové centrum pro děti a rodinu - Centrum sociálních věcí Ostrava, o.p.s.
Bohumínská 50, Slezská Ostrava, tel. 778 111 281, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.css-ostrava.cz
Městská policie Ostrava
Nemocniční 11/3328, 702 00 Ostrava, tel. 156 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.mpostrava.cz
Tísňové volání 158, 112, 156Informace pro oběti trestné činnosti

Psychologie prožívání oběti

Lidé, kteří se stali obětí trestného činu u sebe často pozorují některé neobvyklé projevy. Dle závažnosti události se může lišit hloubka a intenzita projevů. Někdy se Vám mohou jevit tyto projevy jako nepříjemné, jindy nepřístojné nebo zahanbující. Můžete být jejich přítomností zaskočeni, mohou vzbuzovat i obavu, zda je jejich výskyt „normální“. Projevy duševního otřesu se při prožitku těžké životní situace nevyhýbají nikomu a jsou normální lidskou reakcí na tak obtížnou situaci.

Projevy, které se běžně vyskytují:

 • Citová oblast: pláč, úzkost, bezmoc, pocit viny nebocodcizení od lidí, děsivé sny aj.
 • Tělesné projevy: problémy se spánkem, únava, bolestichlavy, změny ve stravování.
 • Chování: snížená výkonnost, vyhýbání se  věcem či situacím, které připomínají zážitek.
 • Myšlení: porucha soustředění, vzpomínky na událost nebo naopak neschopnost rozpomenout si.
 • Projevy a obtíže se mohou objevit ihned, někdy s časovým odstupem hodin, dní.

Co pro sebe mohu udělat:

 • Být v kontaktu se svými pocity.
 • Sdělovat a sdílet se svými blízkými.
 • Vnímat své tělo.
 • Uvědomit si své hranice a limity.
 • Můžete využít vlastní starší zkušenosti, využít zkušeností a existence blízkých, využít obřadů a rituálů.

Pokud u Vás v průběhu dnů a týdnů nedojde ke zlepšení, měli byste přemýšlet nad návštěvou odborníka (praktický lékař, krizové centrum, psycholog, psychiatr).

Stádia trestního řízení

Přípravné řízení

Podání trestního oznámení

Trestní oznámení se podává u Policie ČR, nebo u státního zastupitelství (který však věc postupuje k prověřování Policii ČR, státní zastupitelství neprovádí dokazování).

Prověřování podezření z trestného činu

V případě, že jde o podezření z trestného činu, policejní orgán zahájí úkony trestního řízení a provede prověřování. Oběť trestného činu podává vysvětlení u Policie ČR. (Ve většině případů následuje ihned po podání trestního oznámení).

Vyšetřování

Nasvědčují-li prověřováním zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, policejní orgán zahájí trestní stíhání. V případě, že o to poškozený výslovně požádá, musí být poškozenému doručen opis usnesení o zahájení trestního stíhání. Ve vyjmenovaných případech je oběť vyslechnuta policejním orgánem (musí být o konání jejího výslechu vyrozuměn obhájce a obviněný, kteří se ho můžou také účastnit). Po ukončení vyšetřování, jestliže poškozený podal návrh na náhradu škody, policejní orgán mu umožní prostudovat spis a učinit návrhy na doplnění dokazování.

Obžaloba

Jestliže výsledky vyšetřování (opatřené důkazy) dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud, státní zástupce podá obžalobu, o čemž vyrozumí i poškozeného.

Řízení před soudem 1. stupně

Vzhledem k zásadě ústnosti, jsou zásadně svědci u hlavního líčení vyslýcháni. Oběť může požádat, aby byla vyslechnuta bez přítomnosti obžalovaného v jednací síni (v kterémkoliv stádiu trestního řízení).

Po skončení dokazování u hlavního líčení, závěrečných návrzích a poradě soudu (senátu), soud ve věci rozhodne (většinou rozsudkem).

Odvolací řízení

Mimořádné opravné prostředky

Dovolání, stížnost pro porušení zákona a obnova řízení.

Výkon trestu

Po nabytí právní moci rozsudku – následuje výkon trestu. Oběť má právo žádat o vyrozumění, že pachatel byl propuštěn z výkonu trestu, z vazby, apod. (opět ve všech stádiích trestního řízení).

Důvěrník

Ve všech stádiích trestního řízení má oběť právo, aby ji k úkonům trestního řízení a k podání vysvětlení doprovázel důvěrník. (Jde o fyzickou osobu způsobilou k právním úkonům, kterou si oběť zvolí.) Důvěrník poskytuje oběti potřebnou, zejména psychickou pomoc, avšak nemůže zasahovat do průběhu úkonu.

 

Informace pro okolí oběti trestné činnosti

Psychologie prožívání okolí oběti

Lidé, kteří se stali obětí trestného činu u sebe často pozorují některé neobvyklé projevy. Můžete být jejich přítomností zaskočeni, mohou vzbuzovat i obavu, zda je jejich výskyt „normální“. Dle závažnosti události se může lišit hloubka a intenzita projevů. Projevy duševního otřesu se při prožitku těžké životní situace nevyhýbají nikomu a jsou normální lidskou reakcí na tak obtížnou situaci. Tyto projevy mohou mít i blízké osoby oběti.

Projevy, které se běžně vyskytují:

pláč, úzkost, bezmoc, pocit viny nebo odcizení od lidí, děsivé sny; problémy se spánkem, únava, bolesti hlavy; snížená výkonnost, vyhýbání se věcem či situacím, které připomínají zážitek; porucha soustředění, vzpomínky na událost nebo naopak neschopnost rozpomenout si. Projevy a obtíže se mohou objevit ihned, někdy s časovým odstupem hodin, dní.

Doporučuje se mluvit o události, pokud Váš blízký chce mluvit. Nepřepokládat, že prožívání a vzpomínky budou rychle pryč. Dát si pozor, aby nás událost nerozdělila, také je dobré nebagatelizovat. Někdy nevědomky dochází ze strany blízkých k druhotnému zraňování – sekundární viktimizaci oběti. Může se jednat o výčitky, odsuzování, stigmatizace, trestání, odcizení.

Pokud u zasaženého blízkého v průběhu dnů a týdnů nedojde ke zlepšení, měli byste přemýšlet nad návštěvou odborníka (praktický lékař, krizové centrum, psycholog, psychiatr).

Stádia trestního řízení

Přípravné řízení

Podání trestního oznámení

Trestní oznámení se podává u Policie ČR, nebo u státního zastupitelství (který však věc postupuje k prověřování Policii ČR, státní zastupitelství neprovádí dokazování).

Prověřování podezření z trestného činu

V případě, že jde o podezření z trestného činu, policejní orgán zahájí úkony trestního řízení a provede prověřování. Oběť trestného činu podává vysvětlení u Policie ČR. (Ve většině případů následuje ihned po podání trestního oznámení).

Vyšetřování

Nasvědčují-li prověřováním zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, policejní orgán zahájí trestní stíhání. V případě, že o to poškozený výslovně požádá, musí být poškozenému doručen opis usnesení o zahájení trestního stíhání. Ve vyjmenovaných případech je oběť vyslechnuta policejním orgánem (musí být o konání jejího výslechu vyrozuměn obhájce a obviněný, kteří se ho můžou také účastnit). Po ukončení vyšetřování, jestliže poškozený podal návrh na náhradu škody, policejní orgán mu umožní prostudovat spis a učinit návrhy na doplnění dokazování.

Obžaloba

Jestliže výsledky vyšetřování (opatřené důkazy) dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud, státní zástupce podá obžalobu, o čemž vyrozumí i poškozeného.

Řízení před soudem 1. stupně

Vzhledem k zásadě ústnosti, jsou zásadně svědci u hlavního líčení vyslýcháni. Oběť může požádat, aby byla vyslechnuta bez přítomnosti obžalovaného v jednací síni (v kterémkoliv stádiu trestního řízení).

Po skončení dokazování u hlavního líčení, závěrečných návrzích a poradě soudu (senátu), soud ve věci rozhodne (většinou rozsudkem).

Odvolací řízení

Mimořádné opravné prostředky

Dovolání, stížnost pro porušení zákona a obnova řízení.

Výkon trestu

Po nabytí právní moci rozsudku – následuje výkon trestu. Oběť má právo žádat o vyrozumění, že pachatel byl propuštěn z výkonu trestu, z vazby, apod. (opět ve všech stádiích trestního řízení).

Důvěrník

Ve všech stádiích trestního řízení má oběť právo, aby ji k úkonům trestního řízení a k podání vysvětlení doprovázel důvěrník. (Jde o fyzickou osobu způsobilou k právním úkonům, kterou si oběť zvolí.) Důvěrník poskytuje oběti potřebnou, zejména psychickou pomoc, avšak nemůže zasahovat do průběhu úkonu.

 

Informační leták pro oběti trestných činů ke stažení

Informační leták pro oběti trestných činů Ostrava 2021

 

Informační kampaň: Nebuďte lhostejní, týká se to i Vás!!!

 

Podrobné informace pro oběti trestných činů  najdete na webu policie.cz