21/02/2022

Obětí trestného činu se může stát kdokoli z nás. Je to psychicky náročné období, na které člověk není připraven, a tak často netuší, na co má v průběhu trestního řízení nárok a jak se zachovat. Právní ochranu zajišťuje obětem zákon č. 45/2013 Sb. Díky tomu máte lepší možnosti domoct se svých nároků a být aktivnějšími účastníky trestního řízení. Ještě vyšší ochranu zákon zaručuje takzvaným zvlášť zranitelným obětem, jako jsou děti, senioři nebo hendikepovaní.

V následujícím textu na praktických příkladech popisujeme obvykle uplatňovaná práva obětí.

Kdo je oběť trestného činu:

Při rozhodování, kdo je a kdo není obětí trestného činu, hraje hlavní roli závažnost dopadů činu na život člověka. Pro někoho krádež peněženky znamená „jen“ otravné obíhání úřadů při vyřizování nových dokladů, pro jiného je to dlouhodobé trauma ze ztráty peněz na jídlo a uzavření se doma z obavy před další krádeží.

Za oběť je považován každý, kdo se cítí být protiprávním jednáním poškozený, pokud se vyšetřováním nezjistí opak. Nezáleží na tom, zda je pachatel činu znám, jestli byl jeho čin úmyslný nebo ho způsobil nedbalostí (např. při dopravní nehodě nebo nedodržení bezpečnosti práce).

Koho zákon považuje za oběť:

Člověk, kterému bylo protiprávním jednáním ublíženo na zdraví

 • ublížení na zdraví znamená, že jste museli vyhledat ošetření ve zdravotnickém zařízení a poškození zdraví vás vyřadilo na déle než 7 dnů z vašeho běžného života
 • může se například jednat o zranění v průběhu napadení nebo při dopravní nehodě (zlomeniny, vykloubení, zhmožděniny, poranění orgánů), kvůli kterému nemůžete vykonávat své zaměstnání nebo chodit do školy

Člověk, kterému protiprávním jednáním vznikla škoda na majetku

 • počítá se majetková škoda přesahující 10 000 Kč
 • taková škoda vám může snadno vzniknout třeba při krádeži kabelky: kabelka (1 500 Kč), mobilní telefon (5 000 Kč), peněženka (1 000 Kč), hotovost (2 500 Kč), odiska (600 Kč), poplatky za vyřízení odcizených dokladů (OP 100 Kč, řidičský průkaz 200 Kč), vydání nové platební karty (300 Kč)
 • dalším příkladem je podvod, kdy pachatel vyláká z oběti peníze například na nákup kryptoměny, ale slíbené bitcoiny nedodá a peníze si nechá pro sebe

Člověk, kterému protiprávním jednáním vznikla nemajetková újma

 • jedná se o následky činu na psychice oběti (bolest, obavy vycházet z domu nebo chodit na určitá místa a další) nebo jejím společenském uplatnění (oběť se následkem činu nemůže zapojovat do různých životních činností na stejné úrovni jako před činem).
 • nemajetková újma se vyčísluje v penězích jako takzvané bolestné nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění, a to na základě odborných posudků lékařů nebo soudních znalců
 • jedná se například o situace, kdy jste se po činu léčili s bolestivým zraněním, z důvodu nemocenské vám klesl výdělek, nemohli jste chodit ven, i když jste zvyklí sportovat, nedostali jste se na koncert svého dítěte ani na třídní sraz po 20 letech nebo jste se uzavřeli doma a bojíte se po setmění vycházet na ulici, bojíte se jezdit tramvají, aby vás znovu nenapadli apod.

Člověk, kterému následkem protiprávního jednání zemřel někdo blízký

 • obětí se stává i pozůstalý po člověku, kterému byla protiprávním jednáním způsobena smrt
 • osobou blízkou můžou být nezletilé i dospělé děti, rodiče, manžel/ka, registrovaný/á partner/ka, druh/družka nebo sourozenci

Zvlášť zranitelné oběti trestných činů

Zvlášť zranitelné jsou oběti, které mohou být více ohroženy nebo pro ně může být postavení oběti více zatěžující v průběhu vyšetřování, při jednáních u soudu i po rozhodnutí soudu.

 • osoby mladší 18 let (dítě)
 • oběti sexuálně motivovaných trestných činů
 • oběti trestných činů proti lidské důstojnosti nebo oběti trestného činu zahrnujícího násilí či pohrůžku násilím (vydírání, vražda, úmyslné ublížení na zdraví, úmyslná nehoda, úmyslné ublížení na zdraví lidskou nemocí, únos apod.), pokud jim hrozí zvýšené nebezpečí další újmy
 • osoby, které může při uplatňování jejich práv znevýhodňovat jejich vysoký věk, tělesný, psychický či mentálním hendikep nebo smyslové poškození (např. senior, nevidomý, vozíčkář, člověk s demencí apod.)

Kdo je poškozený a čím se liší od oběti trestného činu

V dokumentech od policie, státního zastupitelství či soudu, se může lišit vaše oslovení, označení vaší role v trestním řízení. Může to ve váš vyvolat pochybnosti o tom, zda jste, nebo nejste obětí trestného činu a vztahuje se na vás zákonná ochrana.

Vaše postavení v projednávané věci může být označeno jako oběť nebo poškozený. Proč tomu tak je a co to pro vás něco znamená?

Pojem poškozený je starší a vychází z trestního řádu, což je zákon, který určuje pravidla průběhu trestního řízení. Poškozený je jednou ze stran účastnících se trestního řízení. Poškozený má zároveň i postavení svědka. Poškozeným může být právnická osoba (například firma) i fyzická osoba.

Oběť je novější pojem zavedený zákonem z roku 2013, který upravuje práva obětí trestných činů. Obětí může být pouze fyzická osoba, člověk.

To znamená, že pojem oběť i poškozený jsou v pořádku.

Více informací k pojmům oběť a poškozený najdete na webu Policie ČR nebo na Wikipedii.

Práva obětí trestných činů

Právo na poskytnutí odborné pomoci

Při setkání s protiprávním jednáním si můžete připadat bezradní, bezmocní, jako byste na vše byli sami. Zákon vám zaručuje poskytnutí bezplatné odborné pomoci sociální i psychologické.

Můžete využít služeb organizací, které se specializují na poradenství a pomoc obětem trestných činů. Poradny vás vybaví informacemi o tom, jak trestní řízení probíhá, co budete potřebovat, jaká jsou vaše práva, a celým řízením vás mohou provést, podpořit vás. Na poradny se můžete obrátit kdykoli. I v případě, že jste jejich služeb nevyužili hned v začátku vyšetřování, ale nevíte si s něčím rady nebo něčemu nerozumíte až v jeho průběhu.

Přehled a kontakty na odbornou pomoc pro oběti trestných činů najdete níže v části Na koho se obrátit.

Právní pomoc vám může poskytnou advokát, a to bezplatně i za úplatu. Rozsah bezplatných úkonů si určuje advokát sám a popisuje ho v registru ministerstva spravedlnosti. Zejména při závažnějších škodách se nebojte advokáta kontaktovat (třeba po předchozí konzultaci v bezplatné poradně), úhradu jeho služeb můžete zahrnout do požadavků na náhradu škody a požadovat jejich zaplacení po pachateli.

Právo na informace

Tak jako v jiných oblastech života, jsou i v průběhu trestního řízení důležité informace. Oběť trestného činu má na informace právo, dodávají větší pocit jistoty.

Informací sdělovaných především policií v začátku vyšetřování je velké množství, jsou převážně písemné v podobě takzvaného poučení oběti. Orientace v něm je obtížná. Přečtěte si proto poučení znovu v klidu doma, zatrhejte si věci, kterým nerozumíte.

Základní informací jsou kontakty na poskytovatele odborné pomoci a poradenství pro oběti trestných činů. Tuto informaci vám poskytne nejen policie státní (Policie ČR), ale i městská policie nebo státní zastupitelství. Poskytnou vám ji i zdravotnická zařízení. Pokud však narazíte na to, že zdravotnický personál kontakty nezná, požádejte o pomoc zdravotně sociální pracovnice nemocnice.

Během vyšetřování se vám může zdát, že se nic neděje. Zneklidňuje vás, že vám nikdo z policie, státního zastupitelství nebo ze soudu nedává nic vědět o průběhu řízení, nedostali jste informaci o tom, jak vše dopadlo. Díky právu na informace máte možnost vznést dotaz a instituce vám odpoví nebo zašle rozhodnutí ve věci.

Informace o propuštění pachatele z vazby nebo výkonu trestu
Pro některé oběti je důležité vědět, že pachatel je opět na svobodě, že bude propuštěn z vazby nebo výkonu trestu. I o tuto informaci si jako oběť trestného činu máte právo požádat.

S formulací žádostí vám mohou opět pomoci poradny pro oběti trestných činů.

Právo na doprovod důvěrníkem při úkonech v trestním řízení

Právo na doprovod důvěrníkem znamená, že vás například k jednání na policii nebo k soudu může doprovázet osoba, kterou si zvolíte a která je pro vás psychickou oporou.

Důvěrníkem může být kdokoli, komu důvěřujete a víte, že vás psychicky podpoří. Zvolená osoba musí být starší 18 let, svéprávná a nesmí být jinak spojena s projednávanou věcí, například nesmí být dalším svědkem činu.

Právo na doprovod důvěrníkem pro vás může být důležité ve chvíli, kdy začíná kolotoč vyšetřování a je pro vás těžké zvládat vše sami. Důvěrník nemůže činit žádné právní úkony, nemůže ani jinak zasahovat do průběhu jednání. Jeho přítomnost je pouze pro vaši psychickou podporu. Proto je vhodné, když zvolenou osobu o tomto předem informujete.

Právo na zastoupení zmocněncem

V průběhu trestního řízení máte jako oběť právo nechat se zastupovat zmocněncem. Obvykle si oběti vybírají zmocněnce z řad advokátů, kterým pro zastupování udělí plnou moc, zmocněnec pak právní úkony provede za ně.

Při výběru zmocněnce vám může pomoci nahlédnutí do Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, kde mimo organizace pomáhající obětem najdete i advokáty, kteří nabízejí ve věci bezplatnou konzultaci. Někteří z nich se pak po dohodě s vámi mohou stát vaším zmocněncem.

Vyhledat advokáta pro zastupování můžete vyhledat také v seznamu advokátů České advokátní komory.

Právo na ochranu před druhotnou újmou

Pro oběť je již tak dost těžké to, že se jí něco špatného stalo, vyšetřování má být proto vedeno šetrně a ohleduplně, tak aby se prožitek ještě více nezhoršoval a oběti nebylo opakovaně ubližováno.

Ublížení, které vzniká z důvodu vyšetřování činu, se říká druhotná újma neboli sekundární viktimizace. Aby k ní nedocházelo, mají být používány citlivé vyšetřovací postupy, mezi které mimo běžnou lidskou ohleduplnost patří například:

 • Být vyslechnut osobou stejného nebo opačného pohlaví podle vaší volby, nebo osobou vyškolenou k výslechům v dané trestní problematice. V odůvodněných případech lze výpověď provést jako takzvaný neopakovatelný úkon, aby oběť už nemusela znovu o svém prožitku v trestním řízení vypovídat. Tyto možnosti jsou naplňovány především při vyšetřování dětí nebo obětí sexuálně motivovaných trestných činů.
 • Pokud vám není příjemné setkat se znovu s pachatelem, máte právo požádat orgány policie a justice, aby byla učiněna taková opatření, která zabrání tomu, abyste se s pachatelem viděli tváří v tvář.
 • Možnost uchovávat identifikační údaje o vaší osobě odděleně od vyšetřovacího spisu, takže se k nim obviněný nedostane a nemůže vás například kontaktovat. Za určitých okolností se však vaše osobní údaje můžou objevit v soudním rozsudku na konci trestního řízení.

Právo prohlásit, jaký dopad má trestný čin na život oběti

V kterémkoli stádiu trestního řízení máte právo učinit prohlášení o tom, jaký dopad měl spáchaný trestný čin na váš život. Prohlášení může být písemné i ústní do protokolu na policii, při mediaci (mimosoudním řešení sporu) s pachatelem, před soudem.

Prohlášení vám umožňuje vyjádřit, co všechno se kvůli trestnému činu ve vašem životě stalo. Může se jednat o ztrátu pocitu bezpečí v některých situacích, změny rodinných vztahů, změny vaší sociální nebo finanční situace a další nepříjemné dopady.

Pokud práva využijete, je prohlášení jedním z důkazů u soudu. Sestavit prohlášení vám můžou pomoct i pracovníci v poradnách pro oběti.

Další práva dle zákona o obětech trestných činů

Pomáháme obětem trestných činů v Ostravě, Bezpečnější Ostrava, web prevence kriminality

Podrobné informace k právům obětí trestných činů najdete v naší brožurce Pomáháme obětem trestných činů.

V brožuře se dále dozvíte, jaké jsou možnosti uplatnění škody dle zákona, co je to viktimizace a trauma, jaké jsou obvyklé reakce lidí, kteří se stali obětí trestného činu, jak probíhá trestní řízení a jaký je systém služeb pro oběti trestných činů.

Nebuďte na to sami – obraťte se na specializované poradny

Stává se, že ne vždy je možné některé z práv z objektivních důvodů naplnit. Jako oběť však máte právo jejich naplňování vyžadovat. I tady mohou svou roli ve váš prospěch sehrát poradenské organizace nebo zastupující advokát.

Neváhejte specializované poradny oslovit. S řadou dalších práv vás seznámí a pomohou vám i s jejich praktickým naplňováním.

Na koho se obrátit?

Zde najdete kontakty:


Informační leták ke stažení (základní informace, kontakty v Ostravě)


Oznámení trestného činu

Trestní oznámení lze podat ústně či písemně (dopisem, faxem, e-mailem). Oznámení je povinen převzít každý útvar Policie ČR (na všech služebnách) a každé státní zastupitelství.

Městské ředitelství Policie ČR Ostrava
A: 30. dubna 24, 729 91 Ostrava
T: 974 721 111, 158
E: mrpo.podatelna@pcr.cz

Podrobné informace pro oběti trestných činů na webu policie.cz

Okresní státní zastupitelství Ostrava
A: Francouzská 5, 708 00 Ostrava-Poruba
T: 596 972 111
E: podatelna@osz.ova.justice.cz

Podrobné informace pro oběti trestných činů na webu verejnazaloba.cz

Pomoc a poradenství obětem trestných činů

Bezplatné poradenství, poskytnutí právních informací, pomoc s orientací v trestním řízení, poradenství o možnostech náhrady škody, zprostředkování mimosoudního řešení následků trestného činu, psychická podpora.

Poradna pro oběti trestné činnosti 
Bílý kruh bezpečí, z.s.

A: Jurečkova 20, Moravská Ostrava
T: 731 306 411
bezplatná non-stop linka: 116 006
E: bkb.ostrava@bkb.cz

Poradna pro oběti trestných činů
Probační mediační služba ČR

A: Tovární 18, Mariánské Hory
T: 727 940 151

Sociálně-dluhová poradna
Diecézní charita ostravsko-opavská

obecné poradenství obětem, právní servis, terapeutická pomoc
od 18 let, mladší v doprovodu zákonného zástupce

A: Puchmajerova 980/10, Moravská Ostrava
T: 596 128 309, bezplatná linka 800 400 214

A: Betonářská 790/12, Muglinov
T: 739 552 307

A: Čujkovova 1714/21, Zábřeh
T: 739 552 307

A: Holvekova 204/44, Kunčičky
T: 731 625 872

E: poradna@dchoo.charita.cz

Občanská poradna Ostrava
Slezská diakonie
Odborné sociální poradenství od 18 let

A: Štramberská 47, Vítkovice
T: 734 645 275
E: obcan.ov@slezskadiakonie.cz

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE
SPOLEČNĚ–JEKHETANE, o.p.s.
Odborné sociální poradenství od 18 let

A: U Tiskárny 3, Přívoz
T: 596 113 890, 602 248 693

A: Dělnická 20, Poruba
T: 591 124 979, 778 059 313

E: poradna@jekhetane.cz

Sociálně právní poradna
Vzájemné soužití o.p.s.
Odborné sociální poradenství od 16 let

A: Bieblova 404/8, Moravská Ostrava
T: 596 128 401, 596 128 402, 777 760 197
E: poradna@vzajemnesouziti.cz

KRIZOVÁ A DALŠÍ ODBORNÁ POMOC OBĚTEM

Krizové centrum Ostrava, z.s.
Krizová pomoc lidem v krizové životní situaci. Otevřeno nonstop.

A: Ruská 94/29, Vítkovice (MHD Mírové náměstí)
T: 596 110 882-3, 732 957 193
E: krizovecentrum@kriceos.cz

Terapeutická práce se zvláště zranitelnými oběťmi trestných činů
Určena pro dětské oběti do 18 let. Na objednání.

A: Ruská 94/29, Vítkovice (1. poschodí)
T: 720 951 708
E: terapiedeti@kriceos.cz

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Krizové centrum pro děti a rodinu
Pomoc pro děti a jejich blízké. Děti mohou přijít i samy. Lze anonymně.

A: Syllabova 1161/19, Vítkovice
T: 778 111 281
E: kcd@css-ostrava.cz

Program Nechme dětem dětství
Odborná pomoc rodinám ohroženým násilím

A: Jahnova 867/12, Mariánské Hory
T: 774 789 810
E: nechmedetemdetstvi@css-ostrava.cz

Městská policie Ostrava

A: Nemocniční 11, Moravská Ostrava
T: 156
E: prevence@mpostrava.cz

Poradenství a pomoc obětem domácího násilí

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Bílý kruh bezpečí, z.s.
Bezplatná pomoc je poskytnuta na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo v případech vykázání násilné osoby ze společného obydlí a to do 48 hodin poté, co se intervenční centrum o vykázání dozví.

A: Jurečkova 20, Moravská Ostrava
T: 739 449 275
bezplatná non-stop linka: 116 006
E: ic.ostrava@bkb.cz
W: domacinasili.cz
W: domaci-nasili.cz

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Program Nechme dětem dětství
Odborná pomoc rodinám ohroženým násilím

A: Jahnova 867/12, Mariánské Hory
T: 774 789 810
E: nechmedetemdetstvi@css-ostrava.cz

Krizové centrum pro děti a rodinu
Pomoc pro děti a jejich blízké. Děti mohou přijít i samy. Lze anonymně.

A: Bohumínská 50, Slezská Ostrava
T: 778 111 281
E: kcd@css-ostrava.cz

Poradenství a pomoc pozůstalým

Poradna pro oběti trestné činnosti 
Bílý kruh bezpečí, z.s.

A: Jurečkova 20, Moravská Ostrava
T: 731 306 411
bezplatná non-stop linka: 116 006
E: bkb.ostrava@bkb.cz

Charitní hospicová poradna
Charita Ostrava

A: Charvátská 785/8, Výškovice (Hospic sv. Lukáše)
T: 731 534 002, 599 508 533
E: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz

Poradenství pro pozůstalé a svépomocná skupina
Mobilní Hospic Ondrášek, o.p.s.

A: Gurťjevova 11, Zábřeh
T: 725 409 412
E: poradce@mhondrasek.cz

Poradna pro pečující a pozůstalé Strom života
Andělé Stromu života p. s.

Mimo poradenství nabízí i skupinu pro pozůstalé a skupinu pro pozůstalé děti.

A: Kostelní 71/37, Nový Jičín
T: 734 571 194
E: poradna@zivotastrom.cz

Poradci pro pozůstalé – celá ČR

Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů

V registru ministerstva spravedlnosti můžete vyhledat několik druhů poradenství a pomoci obětem trestných činů v rámci celé ČR:

 • neziskové a jiné organizace poskytující bezplatné poradenství
 • subjekty akreditované pro poskytování právních informací a pro restorativní programy
 • advokáti
 • střediska Probační a mediační služby ČR