Ublížil vám někdo, zemřel váš blízký následkem kriminálního činu nebo vám byla způsobena škoda? Možná jste se stali obětí trestného činu. Jak to zjistit a co dělat dál?

Jako oběť trestného činu máte právo zejména na:

 • Respektování osobnosti a důstojnosti, zdvořilý přístup.
 • Bezplatnou odbornou pomoc a právní informace.
 • Ochranu před hrozícím nebezpečím a opatření k zajištění bezpečí.
 • Informace o místě a způsobu podání trestního oznámení.
 • Informace kde získat podrobnosti o průběhu trestního řízení.
 • Doprovod důvěrníkem při úkonech v trestním řízení.
 • Na peněžitou pomoc při splnění zákonných podmínek.
 • Podání trestního oznámení.

Podrobnější informace k vybraným právům obětí trestných činů najdete zde na našem webu.

Co mám dělat?

Prožívání a psychika oběti trestného činu

Lidé, kteří se stali obětí trestného činu u sebe často pozorují některé neobvyklé projevy. Dle závažnosti události se může lišit hloubka a intenzita projevů. Někdy se vám mohou jevit tyto projevy jako nepříjemné, jindy nepřístojné nebo zahanbující. Můžete být jejich přítomností zaskočeni, mohou vzbuzovat i obavu, zda je jejich výskyt „normální“. Projevy duševního otřesu se při prožitku těžké životní situace nevyhýbají nikomu a jsou normální lidskou reakcí na tak obtížnou situaci.

Projevy, které se běžně vyskytují:

 • Citová oblast: pláč, úzkost, bezmoc, pocit viny nebo odcizení od lidí, děsivé sny aj.
 • Tělesné projevy: problémy se spánkem, únava, bolesti hlavy, změny ve stravování
 • Chování: snížená výkonnost, vyhýbání se  věcem či situacím, které připomínají zážitek
 • Myšlení: porucha soustředění, vzpomínky na událost nebo naopak neschopnost rozpomenout si

Projevy a obtíže se mohou objevit ihned, někdy s časovým odstupem hodin, dní.

Co pro sebe můžete udělat:

 • Být v kontaktu se svými pocity.
 • Sdělovat a sdílet se svými blízkými.
 • Vnímat své tělo.
 • Uvědomit si své hranice a limity.
 • Můžete využít vlastní starší zkušenosti, využít zkušeností a existence blízkých, využít obřadů a rituálů.

Jste-li blízkým oběti, dejte blízkému prostor o události mluvit, pokud chce. Nepředpokládejte, že prožívání a vzpomínky budou rychle pryč. Dávejte pozor, aby vás událost nerozdělila, a situaci nebagatelizujte. Někdy nevědomky dochází ze strany blízkých k druhotnému zraňování – sekundární viktimizaci oběti. Může se jednat o výčitky, odsuzování, stigmatizaci, trestání nebo odcizení.

Pokud u Vás v průběhu dnů a týdnů nedojde ke zlepšení, měli byste přemýšlet nad návštěvou odborníka (praktický lékař, krizové centrum, psycholog, psychiatr).

Jak probíhá trestní řízení

Podání trestního oznámení
Trestní oznámení se podává u Policie ČR nebo u státního zastupitelství (které však věc postupuje k prověřování Policii ČR, státní zastupitelství neprovádí dokazování).

Prověřování podezření z trestného činu
V případě, že jde o podezření z trestného činu, policejní orgán zahájí úkony trestního řízení a provede prověřování. Oběť trestného činu podává vysvětlení u Policie ČR. (Ve většině případů následuje ihned po podání trestního oznámení).

Vyšetřování
Nasvědčují-li prověřováním zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, policejní orgán zahájí trestní stíhání. V případě, že o to poškozený výslovně požádá, musí být poškozenému doručen opis usnesení o zahájení trestního stíhání. Ve vyjmenovaných případech je oběť vyslechnuta policejním orgánem (musí být o konání jejího výslechu vyrozuměn obhájce a obviněný, kteří se ho můžou také účastnit). Po ukončení vyšetřování, jestliže poškozený podal návrh na náhradu škody, policejní orgán mu umožní prostudovat spis a učinit návrhy na doplnění dokazování.

Obžaloba
Jestliže výsledky vyšetřování (opatřené důkazy) dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud, státní zástupce podá obžalobu, o čemž vyrozumí i poškozeného.

Řízení před soudem 1. stupně
Vzhledem k zásadě ústnosti, jsou zásadně svědci u hlavního líčení vyslýcháni. Oběť může požádat, aby byla vyslechnuta bez přítomnosti obžalovaného v jednací síni (v kterémkoliv stádiu trestního řízení).

Po skončení dokazování u hlavního líčení, závěrečných návrzích a poradě soudu, soud ve věci rozhodne (většinou rozsudkem).

Výkon trestu
Oběť má právo žádat o vyrozumění, že pachatel byl propuštěn z výkonu trestu nebo z vazby apod.

Důvěrník
Ve všech stádiích trestního řízení má oběť právo, aby ji k úkonům trestního řízení a k podání vysvětlení doprovázel důvěrník. Jde o fyzickou osobu způsobilou k právním úkonům, kterou si oběť zvolí. Důvěrník poskytuje oběti potřebnou, zejména psychickou pomoc, avšak nemůže zasahovat do průběhu úkonu.

Na koho se obrátit?

Informační leták ke stažení (základní informace, kontakty v Ostravě)

Pomoc obětem trestných činů Ostrava

Oznámení trestného činu

Trestní oznámení lze podat ústně či písemně (dopisem, faxem, e-mailem). Oznámení je povinen převzít každý útvar Policie ČR (na všech služebnách) a každé státní zastupitelství.

Městské ředitelství Policie ČR Ostrava
A: 30. dubna 24, 729 91 Ostrava
T: 974 721 111, 158
E: mrpo.podatelna@pcr.cz

Podrobné informace pro oběti trestných činů na webu policie.cz

Okresní státní zastupitelství Ostrava
A: Francouzská 5, 708 00 Ostrava-Poruba
T: 596 972 111
E: podatelna@osz.ova.justice.c

Podrobné informace pro oběti trestných činů na webu verejnazaloba.cz

Pomoc a poradenství obětem trestných činů

Bezplatné poradenství, poskytnutí právních informací, pomoc s orientací v trestním řízení, poradenství o možnostech náhrady škody, zprostředkování mimosoudního řešení následků trestného činu, psychická podpora.

Poradna pro oběti trestné činnosti 
Bílý kruh bezpečí, z.s.

A: Jurečkova 20, Moravská Ostrava
T: 731 306 411
bezplatná non-stop linka: 116 006
E: bkb.ostrava@bkb.cz

Poradna pro oběti trestných činů
Probační mediační služba ČR

A: Tovární 18, Mariánské Hory
T: 727 940 151

Sociálně právní poradna
Vzájemné soužití o.p.s.
Odborné sociální poradenství od 16 let

A: Bieblova 404/8, Moravská Ostrava
T: 596 128 401, 596 128 402, 777 760 197
E: poradna@vzajemnesouziti.cz

Sociálně-dluhová poradna
Diecézní charita ostravsko-opavská

obecné poradenství obětem, právní servis, terapeutická pomoc
od 18 let, mladší v doprovodu zákonného zástupce

A: Puchmajerova 980/10, Moravská Ostrava
T: 596 128 309, bezplatná linka 800 400 214

A: Betonářská 790/12, Muglinov
T: 739 552 307

A: Čujkovova 1714/21, Zábřeh
T: 739 552 307

A: Holvekova 204/44, Kunčičky
T: 731 625 872

E: poradna@dchoo.charita.cz

Občanská poradna Ostrava
Slezská diakonie
Odborné sociální poradenství od 18 let

A: Štramberská 47, Vítkovice
T: 734 645 275
E: obcan.ov@slezskadiakonie.cz

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE
SPOLEČNĚ–JEKHETANE, o.p.s.
Odborné sociální poradenství od 18 let

A: U Tiskárny 3, Přívoz
T: 596 113 890, 602 248 693

A: Dělnická 20, Poruba
T: 591 124 979, 778 059 313

E: poradna@jekhetane.cz

KRIZOVÁ A DALŠÍ ODBORNÁ POMOC OBĚTEM

Krizové centrum Ostrava, z.s.
Krizová pomoc lidem v krizové životní situaci. Otevřeno nonstop.

A: Ruská 94/29, Vítkovice (MHD Mírové náměstí)
T: 596 110 882-3, 732 957 193
E: krizovecentrum@kriceos.cz

Terapeutická práce se zvláště zranitelnými oběťmi trestných činů
Určena pro dětské oběti do 18 let. Na objednání.

A: Ruská 94/29, Vítkovice (1. poschodí)
T: 720 951 708
E: terapiedeti@kriceos.cz

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Krizové centrum pro děti a rodinu
Pomoc pro děti a jejich blízké. Děti mohou přijít i samy. Lze anonymně.

A: Syllabova 1161/19, Vítkovice
T: 778 111 281
E: kcd@css-ostrava.cz

Program Nechme dětem dětství
Odborná pomoc rodinám ohroženým násilím

A: Jahnova 867/12, Mariánské Hory
T: 774 789 810
E: nechmedetemdetstvi@css-ostrava.cz

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
Poradenské centrum a terénní programy pro pracující v sexbyznysu

A: Macharova 7, Přívoz
T: +420 777 180 186
E: ostravsko@rozkosbezrizika.cz

Městská policie Ostrava

A: Nemocniční 11, Moravská Ostrava
T: 156
E: prevence@mpostrava.cz

Poradenství a pomoc obětem domácího násilí

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Bílý kruh bezpečí, z.s.
Bezplatná pomoc je poskytnuta na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo v případech vykázání násilné osoby ze společného obydlí a to do 48 hodin poté, co se intervenční centrum o vykázání dozví.

A: Jurečkova 20, Moravská Ostrava
T: 739 449 275
bezplatná non-stop linka: 116 006
E: ic.ostrava@bkb.cz
W: domacinasili.cz
W: domaci-nasili.cz

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Program Nechme dětem dětství
Odborná pomoc rodinám ohroženým násilím

A: Jahnova 867/12, Mariánské Hory
T: 774 789 810
E: nechmedetemdetstvi@css-ostrava.cz

Krizové centrum pro děti a rodinu
Pomoc pro děti a jejich blízké. Děti mohou přijít i samy. Lze anonymně.

A: Syllabova 1161/19, Vítkovice
T: 778 111 281
E: kcd@css-ostrava.cz

Poradenství a pomoc pozůstalým

Poradna pro oběti trestné činnosti 
Bílý kruh bezpečí, z.s.

A: Jurečkova 20, Moravská Ostrava
T: 731 306 411
bezplatná non-stop linka: 116 006
E: bkb.ostrava@bkb.cz

Charitní hospicová poradna
Charita Ostrava

A: Charvátská 785/8, Výškovice (Hospic sv. Lukáše)
T: 731 534 002, 599 508 533
E: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz

Poradenství pro pozůstalé a svépomocná skupina
Mobilní Hospic Ondrášek, o.p.s.

A: Gurťjevova 11, Zábřeh
T: 725 409 412
E: poradce@mhondrasek.cz

Poradna pro pečující a pozůstalé Strom života
Andělé Stromu života p. s.

Mimo poradenství nabízí i skupinu pro pozůstalé a skupinu pro pozůstalé děti.

A: Kostelní 71/37, Nový Jičín
T: 734 571 194
E: poradna@zivotastrom.cz

Poradci pro pozůstalé – celá ČR

Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů

V registru ministerstva spravedlnosti můžete vyhledat několik druhů poradenství a pomoci obětem trestných činů v rámci celé ČR:

 • neziskové a jiné organizace poskytující bezplatné poradenství
 • subjekty akreditované pro poskytování právních informací a pro restorativní programy
 • advokáti
 • střediska Probační a mediační služby ČR

Další zdroje informací

Infovictims.cz  – detailní informace o postavení obětí trestných činů, průběhu trestního řízení, vysvětlení kdo je kdo v trestním řízení

EUCPN – sada nástrojů pro prevenci opakované a sekundární viktimizace vysoce rizikových skupin obětí na webu evropské sítě pro prevenci kriminality