Co je závislost?

Závislost je ztráta kontroly nad užíváním alkoholu, nelegálních drog nebo nad hraním a sázením v hazardu. Ztráta kontroly může vést k obtížím jako např. dluhy, ztrátu zaměstnání a rodinné problémy. Závislost je sociální, psychické a zdravotní omezení, které nám zabraňuje v běžném fungování ve společnosti. K tomu se často můžou připojit zdravotní obtíže, jako jsou nemoci spojené s užíváním (cirhóza nebo žloutenka typu C).

Závislí můžeme být na alkoholu, nelegálních látkách, hraní a sázení či na různých vzorcích chování, např. kleptomanie. K řešení závislosti existuje v Ostravě síť služeb a dalších nástrojů, kontakty a informace najdete na této stránkce.

Jak poznáte, že máte začít řešit svoje užívání či hraní?

Každé užívání návykové látky ještě nemusí být závislost a přinášet obtíže. Každý z nás má svou hladinu kontroly jinde a hodně to souvisí s tím, v jaké situaci se v životě nacházíme. V případě, že jsme zrovna hodně pod tlakem a nedaří se nám, můžeme být i více ohrožení. Podstatné je, že něco užíváme, nechceme v tom pokračovat, ale stejně to opět uděláme, bez ohledu na způsobené problémy. V tu chvíli je užitečné se obrátit na někoho blízkého, a pokud to nejde, tak na odbornou službu.

Na co se připravit, když máte potíže s užíváním či sázením?

Řešení takové situace nejvíce pomůže, když o svých obtížích nebudete mlčet. Pokud nemáte nikoho blízkého, zkuste zkontaktovat odborníka, u kterých je výhodou, že jsou diskrétní.

Určitě stojí za to, zaměřit se na svůj zdravotní stav, udělat si testy na infekční choroby, což jde dnes zcela anonymně a na ulici s terénním pracovníkem.

Je dobré probrat s pracovníkem vaši finanční situaci a zmapovat své dluhy, pokud je máte.

Pokud máte rodinu, zaměřte se na posílení společných vztahů a rozvíjejte je.

Nebojte se přemýšlet nad tím, co budete dělat, když nebudete užívat. A zaměřte se na to, co potřebujete k tomu, aby se vám to dařilo. K tomu všemu využijte odborných služeb terapeuta a ten Vám pomůže popřemýšlet o tom, jak začít žít jinak, než doposud.

Na koho se obrátit?

Kde vám poradí, jaké máte možnosti řešení, a jaké služby můžete využít?

Nejužitečnější je zkontaktovat služby, které se zaměřují na poradenství a umí s lidmi spolupracovat dlouhodobě včetně zprostředkování návazných služeb. Většina takových služeb pracuje anonymně, takže po vás nebude chtít žádné osobní údaje a pokud budou k něčemu potřeba, nebude je potom uchovávat.

Vybírejte si spolupráci s odborníkem podle toho, zda s vámi pracuje na řešení vaši situace do budoucna a neprohlubuje pocit viny z minulosti. Uvědomění si důsledků svých činů je důležité, ale jenom do té míry, kdy je to užitečné pro vykročení vpřed.

Pokud chcete dál užívat, existují služby pro aktivní uživatele, které mají za cíl snižování rizik. Pomohou vám, ať užíváte co nejbezpečněji a taky s doklady, dluhy či při jednání s úřady.

Pokud už užívat nechcete, tak kromě poradenství a ambulantní terapie můžete zkusit pobytový program, nebo zdravotnické služby v psychiatrických stacionářích či nemocnicích. Opět platí, že vás do této služby nasměrují z terénních služeb přímo na ulici, z kontaktního centra ve Vítkovicích a nebo nejlépe z poradenských a terapeutických center. Pracovníci těchto služeb budou zároveň zjišťovat, co všechno je potřeba vyřídit do nástupu na pobyt, a mohou vás doprovázet po návratu zpět.

Pokud vám potíže způsobuje závislost někoho z vašich blízkých, také se neváhejte se o radu obrátit na níže uvedené organizace. Pomáhají i příbuzným a blízkých lidí se závislostí.

V této části najdete kontakty:

Odborné poradenství

Terapeutické centrum Renarkon 
Renarkon, o. p. s.
Terapeutické centrum v Ostravě poskytuje služby odborného sociálního poradenství lidem, kteří experimentují s návykovými látkami, problémovým uživatelům návykových látek, závislým, kteří jsou motivovaní i nemotivovaní k abstinenci, patologickým hráčům a osobám s problematikou nelátkových závislostí, rodinným příslušníkům a partnerům těchto cílových skupin.
Služby poskytuje lidem od 11 let věku.

A: Stojanovo náměstí 1, Mariánské Hory
T: 595 782 122, 724 154 239
E: poradna@renarkon.cz

Adiktologická poradna ARKA
ARKA CZ, z.s.
Poradna pomáhá osobám starším 11 let, experimentujícím, nadměrně, nárazově užívajícím návykové látky (alkohol, tabák, marihuana, pervitin, aj. psychotropní látky), patologickým hráčům. Poradenství poskytuje také osobám blízkým.

A: Gregorova 2427/2, Moravská Ostrava (vstup je vedle průchodu mezi ulicemi Gregorova a Zborovská)
T: 597 454 155, 734 377 810
E: arka@email.cz

Poradna Ostrava
Modrý kříž v České republice
Služba poskytuje poradenství a pomoci klientům starším 15 let, kteří se vlivem nadměrného užívání alkoholu, eventuálně jiných návykových látek či hraním hazardních her dostali do psychických, vztahových, pracovních či existenčních potíží a chtějí se na řešení své životní situace aktivně podílet. Služba je určena také rodinným příslušníkům a osobám blízkým.

A: Havlíčkovo nábřeží 687/21, Moravská Ostrava
T: 733 535 487
E: ostrava@modrykriz.org

Terapeutické komunity

Terapeutická komunita Renarkon
Renarkon, o. p. s.
Terapeutická komunita Renarkon nabízí své služby lidem, kteří se rozhodnou skoncovat se svou drogovou závislostí, aby se mohli vrátit do plnohodnotného života. Cílem je pomoci uživatelům služeb terapeutické komunity překonat drogovou závislost a najít cestu k trvalé abstinenci a postupnému návratu do plnohodnotného života prostřednictvím změny životního stylu, učením se zvládat stresové situace, budováním zdravé sebedůvěry a převzetím zodpovědnosti za své jednání. Pomoc nabízí lidem se závislostí na nealkoholových drogách starším 18 let.

A: Podolánky 383, 739 12 Čeladná
T: 558 684 334, 775 272 543
E: tk@renarkon.cz

EXIT, terapeutická komunita
Slezská diakonie
Poskytuje podporu nezletilým a mladým dospělým od 14 do 26 let, kteří se v důsledku škodlivého užívání návykových látek či hazardního hraní ocitli v nepříznivé sociální situaci. Nabízí strukturované, bezpečné a podnětné prostředí pro jejich zotavení, osobní růst, učení a zrání za současného dodržování abstinence od návykových látek a zdržení se jiných rizikových forem chování (gamblingu, páchání trestné činnosti, záškoláctví apod.) Motivuje je ke změně životního stylu, přijetí zodpovědnosti za vlastní jednání a k návratu do běžného života bez drog, alkoholu a závislostního chování. Pracuje také s rodinou a blízkými osobami klientů.

A: Komorní Lhotka 151, 739 53
T: 734 873 868
E: tk@slezskadiakonie.cz

Přehled terapeutických komunit v ČR najdete na webu terapeutickakomunita.cz

Služby následné péče

Doléčovací centrum Renarkon
Renarkon, o. p. s.
Poskytuje podporu a pomoc lidem, kteří právě procházejí zotavením ze závislosti na alkoholu, drogách, hazardním hraní a sázení a za sebou již mají první úspěšné měsíce (tj. předchozí minimálně tříměsíční léčba nebo doložená abstinence). Posláním služby je prostřednictvím strukturovaného doléčovacího programu, který zahrnuje určité množství individuálních a skupinových aktivit, pomáhat našim klientům zvládnout návrat do běžného života ve společnosti, úspěšně a samostatně řešit své záležitosti a budovat si spokojený život.
Ambulantní program poskytuje od 15 let, pobytový od 18 let.

A: Mariánskohorská 1328/29, Moravská Ostrava
T: 596 638 804, 775 492 010
E: dc@renarkon.cz

Služby následné péče ARKA
ARKA CZ, z.s.
Poskytuje ambulantně pomoc a podporu osobám starším 18 let, které absolvovaly ústavní či ambulantní odvykací léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo abstinují samostatně bez odborné pomoci. Posláním služby je udržet a rozvíjet jejich zdravý životní styl bez užívání návykové látky.

A: Gregorova 2427/2, Moravská Ostrava (vstup je vedle průchodu mezi ulicemi Gregorova a Zborovská)
T: 597 454 155, 734 377 810
E: arka@email.cz

Služby následné péče Modrý kříž Ostrava
Modrý kříž v České republice
Organizace poskytuje pomoc klientům starším 18 let, kteří absolvovali ústavní či ambulantní léčbu závislosti na alkoholu, jiných návykových látkách nebo abstinují bez odborné pomoci, a to alespoň 3 měsíce, udržet a rozvíjet pozitivní změny životního stylu bez návykové látky, návykového chování.

A: Havlíčkovo nábřeží 687/21, Moravská Ostrava
T: 733 535 487
E: ostrava@modrykriz.org

Kontaktní centra

Kontaktní centrum Ostrava
Renarkon, o. p. s.
Kontaktní centrum pomáhá lidem v obtížné životní situaci související s užíváním návykových látek, včetně alkoholu a léků, s hraním hazardních her, sázením či jiným závislostním chováním, a jejich blízkým a ochrana veřejnosti před negativními dopady spojenými s užíváním návykových látek.
A: Zengrova 69, Vítkovice
T: 595 627 005, 602 670 789
E: kcova@renarkon.cz

Terénní programy

Terénní program Ostrava
Renarkon, o. p. s.
Terenní program Ostrava pomáhá naplňovat principy Harm reduction, minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním návykových látek, s patologickým hráčstvím a lidem s jinou nelátkovou závislostí nebo lidem, kteří jsou touto situací ohroženi. Svými aktivitami se snaží předcházet rizikovému chování vedoucímu ke vzniku závislostního chování a zároveň minimalizovat negativní sociální dopady spojené s tímto rizikovým chováním.
A: Zengrova 69, Vítkovice (zázemí pracovníků)
T: 774 719 357
E: tpo@renarkon.cz

Terénní program ARKA
ARKA CZ, z.s.
Poskytujeme pomoc osobám, ve věku od 6 let, ohroženým závislostí, experimentujícím, nadměrně, nárazově užívajícím návykové látky (alkohol, tabák, konopné drogy, pervitin, aj. psychotropní látky; gambling). V přirozeném prostředí klientů formou intervencí pomáháme k jejich úzdravě, formou Harm reduction k minimalizaci jejich zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním návykových látek.

A: Hornická poliklinika, Sokolská tř. 2587/81, Moravská Ostrava (zázemí pracovníků)
T: 597 454 155, 734 377 810
E: arka@email.cz

Svépomocné skupiny, podpůrné a preventivní programy

Klub Absolvent
Renarkon, o. p. s.
Sdílení, podpora a bezpečně strávený volný čas pro všechny, kteří chtějí abstinovat po zkušenosti s užíváním drog včetně alkoholu a jsou po procesu zotavení. Našim cílem je vytvořit bezpečný prostor všem, kteří vstupují po zotavení ze závislosti do světa bez odborné podpory.

A: Mariánskohorská 29/1328, Moravská Ostrava
T: 602 438 631, 777 267 634
E: ka@renarkon.cz
F: veřejná skupina Klub Absolvent

Podpora recovery koučů 
Renarkon, o. p. s.
Rozšíření činnosti Klubu Absolvent s cílem podpořit kvalifikované recovery kouče (osoby se zkušeností s terapeutickým výcvikem) ve spolupráci se stávajícími klienty společnosti Renarkon. Dalším cílem je podpora samostatné činnosti a koordinace. Koučové realizují svépomocnou skupinu a další formy podpory pro lidi se zkušeností se závislostí, ať již po léčbě nebo bez ní.

A: Na Jízdárně 2895/18, Moravská Ostrava
T: 602 438 631, 777 267 634
E: ka@renarkon.cz
W: recoverykoucovani.cz
F: Klub Absolvent: Recovery koučové

Svépomocná skupina pro rodiče a blízké
Renarkon, o. p. s.
Je určena všem, kteří se potýkají se závislostním problémem u svých blízkých – tj. rodičům, prarodičům, manželům/manželkám, partnerům/partnerkám, sourozencům, dospělým dětem, dalším příbuzným a v neposlední řadě i přátelům osob závislých na alkoholu, drogách nebo patologickém hráčství.

A: Na Jízdárně 2895/18, Moravská Ostrava – zastávka Krajský úřad
T: 602 438 631, 605 573 077
E: ka@renarkon.cz

Spolek Klub Absolvent & Recovery koučové
Spolek nabízí možnost sdílet zkušenost s negativními dopady závislosti, procesem zotavení a s následným návratem do reálného života. Základním účelem spolku je zlepšovat životní podmínky osob se zkušeností se závislostí, léčbou a zotavením včetně osob blízkých a partnerů.
Setkávání pod vedením jednoho z členů skupiny s přímou zkušeností se závislostí probíhá každou první středu v měsíci v době od 18:00 do 19:30 hod.

A: potřebné informace najdete na facebookové stránce spolku
T: 737 861 912, 777 763 863
E: ostravarecovery@gmail.com

Podpůrná skupina pro udržení abstinence
Hornická poliklinika AGEL, psychiatrická ambulance

A: Sokolská třída 2587/81, Moravská Ostrava
T: 597 454 155, 737 064 006
E: miriamurbaniec@email.cz

Anonymní alkoholici, skupina v Ostravě
Sdružení pro všeobecné služby Anonymních alkoholiků – Česká republika, z.s.
Setkání skupiny probíhají ve středu od 16:00 a v neděli od 17:30

A: Kostelní náměstí 2, Moravská Ostrava (TV Noe)
T: Žena: 737 485 023, Muž: 728 315 293, 737 129 017
E: nadejeostrava@aamail.cz

Služby pro osoby v konfliktu se zákonem
Renarkon, o. p. s.
Cílem této aktivity v Terapeutickém centru Renarkon, je poskytovat podpůrné poradenské služby osobám před výstupem z výkonu trestu, včetně skupinových aktivit a edukačních besed. Dalším z cílů je pomoci těmto osobám překonat výstup z výkonu trestu a usnadnit jim navázat spolupráci se službami, které pomohou předejít návratu k rizikovému chování.

A: Stojanovo náměstí 1, Mariánské Hory
T: 595 782 122, 608 215 008
E: vezeni@renarkon.cz

Služby pro osoby, které pracují v sexbyznysu
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
Služba je určena ženám a mužům, kteří pracovali, pracují nebo se rozhodují začít pracovat v oblasti placených sexuálních služeb. Osobám poskytujeme poradenství k bezpečnějšímu sexu a práci v sexbyznysu, poradenství k osobní bezpečnosti a snížení rizika násilí, rychlotesty na HIV, syfilis a hepatitidu C a odborné sociální poradenství na základě dalších potřeb klientů a klientek.
Při výjezdu mobilní poradnou nabízíme vyšetření na další pohlavně přenosné infekce (kapavka, chlamydie, hepatitida B aj.) a těhotenský test. V případě pozitivního nálezu zajišťujeme léčbu, příp. pomáháme se zajištěním léčby (doprovod do léčebného zařízení). Dále poskytujeme informační brožury a letáky, vizitky, prostředky prevence (kondomy, lubrikanty, orální roušky aj.).
Služba je poskytována bezplatně, dobrovolně a diskrétně v klubech, na privátech, na ulici, v mobilní poradně a Poradenském centru Ostrava.

A: Macharova 965/7, Přívoz (MHD Muglinovská, Sad Boženy Němcové)
T: 777 180 266
E: ostravsko@rozkosbezrizika.cz

Internetová poradna R‑R
Internetové poradna R‑R je dostupná z celé České republiky.

Mobilní aplikace ČÁRA
Společnost Podané ruce, o. p. s.
Mobilní aplikace Čára cílí na skupinu osob žijících částečně nebo zcela bez domova a osoby užívající návykové látky, přičemž tyto skupiny se často prolínají.
Cílem je efektivní předávání informací a nasměrování potenciálních klientů do vhodných služeb. Na tvorbě obsahu se podílí peer pracovníci (lidé s vlastní zkušeností se závislostí/životem bez přístřeší), kteří sbírají data od cílové skupiny. Zároveň je aplikace prostředkem, přes který mohou sociální služby a aktivity rychle a cíleně aktualizovat informace o poskytování podle aktuální situace (změny, novinky, omezení, kapacita zařízení, zvláštní nabídky).
Obsah mobilní aplikace je z velké většiny dostupný off-line, aktualizované informace a notifikace se v aplikaci objeví po připojení k internetu. Aplikace běží pouze na OS Android.

Odkaz ke stažení aplikace pro OS Android 

T: 773 752 900
E: horvathova@podaneruce.cz

Zdravotnická zařízení prevence a léčby závislostí

Psychiatrický stacionář pro léčbu závislostí
MUDr. Libor Chvíla, CSc.
Psychiatricko-psychologická ordinace. V rámci péče nabízíme také komplexní pomoc lidem, kteří chtějí řešit problémy se závislostí (drogy, alkohol, hráčství).
Psychiatrický stacionář nabízí poradenství a pomoc formou psychoterapie osobám závislým, jejich rodinným příslušníkům, přátelům. Věnujeme se zejména závislostem na drogách a hráčství.

A: Lechowiczova 6, Moravská Ostrava
T: 596 622 235, 602 585 678
E: chvila.pa@seznam.cz, chvila@silesia.cz

Krajská adiktologická ambulance pro děti a dorost, s. r. o.
MUDr. Libor Chvíla, CSc.
Ambulance se zabývá komplexní diagnostikou a léčbou poruch vyvolaných účinkem návykových látek (alkohol, nealkoholové drogy) a nelátkových závislostí u dětí (gambling, závislost na počítači apod.).

A: Lechowiczova 6, Moravská Ostrava
T: 596 622 235, 602 585 678
E: kaadd.ova@seznam.cz

Psychiatrická ambulance
Hornická poliklinika AGEL

A: Sokolská třída 2587/81, Moravská Ostrava
T: 597 454 315
E: psychiatrie@hpo.agel.cz

Ambulance pro léčbu návykových nemocí
Fakultní nemocnice Ostrava
Poskytuje ambulantní péči pacientům se závislostí na alkoholu či návykových lécích, stejně jako pacientům užívajícím nelegální návykové látky (nejčastěji marihuana, pervitin a heroin). Pacienti bez vážných zdravotních potíží mohou být zařazeni do senzibilizační ambulantní léčby disulfiramem (Antabusem). Pacienti se závislostí na opiátech, kteří absolvovali opakovaně neúspěšný pokus o léčbu vedoucí k abstinenci, mohou být zařazeni do programu substituční léčby metadonem nebo buprenorfinem (Suboxone). Ambulance neposkytuje specializovaný program léčby hráčství. Pro osoby, které se potýkají s problematickým vztahem k alkoholu, je připravena podpůrná psychoteraputická skupina.

A: 17. listopadu 1790/5, Poruba, Pavilon Y (vstup z ulice Dr. Slabihoudka, u zastávky MHD K Myslivně)
T: 597 373 209

Substituční léčba

SUBOXONE – substituční program v Kontaktním centru Ostrava
Renarkon, o. p. s.
Cílovou skupinou jsou osoby závislé na opioidech, které opakovaně nezvládly, nebo nemohou nastoupit jiný typ léčby a splňují odborná kritéria pro zařazení do substitučního programu. Provozní doba programu je každý čtvrtek od 14:00 do 16:00 hod. a je zajištěna odborným lékařem – psychiatrem.
A: Zengrova 69, Vítkovice
T: 595 627 005, 602 670 789
E: kcova@renarkon.cz

Program substituční léčby
Fakultní nemocnice Ostrava
Cílovou skupinou jsou lidé závislí na opiátech, kteří splňují kritéria pro zařazení do programu substituce na metadonu, nebo buprenorfinu. Indikovanou skupinou jsou zejména lidé, kteří již prodělali více neúspěšných pokusů v jiných typech léčby či zotavení.

A: 17. listopadu 1790/5, Poruba, Pavilon Y (vstup z ulice Dr. Slabihoudka, u zastávky MHD K Myslivně)
T: 597 373 209

Programy prevence závislostí

 

Nenašli jste, co jste hledali? Zkuste hledat na Mapě pomoci, kde jsou kontakty z celé ČR.