12/12/2021

Na koho se obrátit?

Městské ředitelství policie Ostrava
Oddělení prevence

A: Špálova 820/3, Přívoz
T: 974 722 230, 606 678 478
E: krpt.prevence@pcr.cz

Městské ředitelství policie Ostrava realizuje přednášky, besedy, preventivní a prezentační akce Policie České republiky a zajišťuje preventivní projekty pro všechny věkové kategorie od dětí mateřských škol až po dospělou veřejnost. Cílem je seznámit širokou veřejnost se zásadami bezpečného chování, upozornit na možná rizika spojená s negativními sociálně patologickými jevy, posílit právní vědomí dětí i dospělých, seznámit veřejnost s prací policie. Zaměřuje se také na omezení latence domácího násilí, odhalování těchto případů a včasnou pomoc všem obětem domácího násilí. Při komplexním řešení této problematiky ostravští policisté spolupracují mimo jiné s intervenčním centrem a také soudem.

Městská policie Ostrava
Úsek prevence

A: Výškovická 2995/40, Zábřeh
T: 720 735 125
E: prevence@mpostrava.cz

Realizuje preventivní programy a projekty se zaměřením na eliminaci kriminálně rizikových, sociálně patologických jevů, zvyšování právního vědomí a posilování osobní bezpečnosti.

Renarkon, o. p. s.
Centrum primární prevence

A: Mariánskohorská 31/1328, Moravská Ostrava
T: 596 638 807, 602 650 042
E: cpp@renarkon.cz; vedcpp@renarkon.cz

Centrum primární prevence společnosti Renarkon, o. p. s., nabízí v rámci specifické primární prevence dlouhodobý program ,,Buď OK“ (jehož součástí je program ,,Buď sám sebou”), který si klade za cíl podchytit nejrůznější formy rizikového chování u dětí a mládeže (např. užívání návykových látek, šikana, kyberšikana, netolismus, gambling, riziková sexualita, apod.). Je realizován v rámci školní docházky na všech typech škol (včetně ústavní výchovy), stejně jako intervenční programy s tématem šikany a návykových látek.

Dále se Centrum zaměřuje na školení pedagogických pracovníků a široké veřejnosti (především rodičů).

Pavučina o.p.s.
Etický kompas – dlouhodobý program primární prevence rizikového chování

A: Bořivojova 29, Kunčičky
T: 605 237 759
E: prevence@pavucina.net

Program prevence rizikového chování Etický kompas nabízí základním školám a osmiletým gymnáziím pomoc při realizaci preventivního programu a může vhodně doplnit výuku v jejich rámcových vzdělávacích plánech. Etický kompas vychází ze staletími prověřených mravních principů a hodnot, a pomáhá žákům zorientovat se v postojích, vztazích a složitostech každodenního života.