25/10/2021

Cílem následujícího textu je podat rámcový přehled o realizaci prevence kriminality v Ostravě v průběhu roku 2020 a ukázat, jak jednotlivé aktivity ovlivnil dopad opatření proti šíření pandemie covid-19. Zaměříme se na představení ostravské strategie prevence kriminality, vliv pandemie na její naplňování a vývoj kriminality v Ostravě. V závěru se zamýšlíme nad tím, co nám pandemie ukázala, co jsme se díky tomu naučili a jaké výzvy nás nyní čekají.

Plná verze textu, který byl v krácené podobě zveřejněn v časopise Listy sociální práce, informačním a odborném časopise (nejen) pro sociální pracovníky, č. 27 (podzim 2021).

Text vychází z analýzy realizace a financování ostravských sociálních služeb a preventivních aktivit v roce 2020, ze zpětných vazeb a hodnocení poskytnutých téměř 40 realizátory a aktéry, včetně Městské policie Ostrava a Policie ČR. Text vám nabízí náš ostravský pohled, reflexi náročné a neznámé situace, ve které jsme se i v oblasti prevence kriminality v loňském roce ocitli.

V textu se dozvíte:

Ostrava je s 283 000 obyvateli třetím největším městem v ČR a metropolí třetího nejlidnatějšího kraje. Na Ostravsku žije téměř 1 milion obyvatel a je tak po pražské aglomeraci druhou největší u nás. Dlouhodobě je však na předních příčkách také v míře nezaměstnanosti, chudoby, znečištění životního prostředí i kriminality.

Ostrava proto klade velký důraz na svůj celkový socioekonomický rozvoj. Její vizí je být městem s vysokou kvalitou života pro všechny generace, které láká nové obyvatele. K dosažení takového cíle je nezbytný i pocit bezpečí občanů, prevence kriminality je proto nedílnou součástí rozvoje města. Město má vytvořenu a naplňuje její dlouhodobou strategii.

Strategie prevence kriminality města Ostravy

Prevence kriminality v Ostravě míří na společensky škodlivá jednání, která nežádoucím způsobem ovlivňují kvalitu života jednotlivců i celého společenství. Působí na identifikované příčiny kriminality ve městě a je postavena na opatřeních sociální a situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. Systém vytváří úzká spolupráce města, policie a místních státních i nestátních organizací.

Ostrava dlouhodobě patří mezi kriminalitou nejvíce zasažená místa v Česku. Samotné Městské ředitelství policie Ostrava eviduje vyšší nápad trestné činnost než některá krajská ředitelství, jak ukazuje následující graf. V Ostravě bylo v roce 2020 spácháno 39 % z celkového počtu evidované trestné činnosti na území Moravskoslezského kraje. Zároveň však Ostrava dlouhodobě vyniká vysokou mírou objasněnosti trestných činů: 48 % v roce 2020, což je nejvíce v celé republice. (Zdroj: Policie České republiky – Městské ředitelství policie Ostrava, kancelář ředitele)

Územní rozložení kriminality v ČR v roce 2020.

Územní rozložení kriminality v ČR v roce 2020 – srovnání teritoriálních rozdílů krajských územních odborů a ostravského městského územního odboru. Vysvětlivky: PHA – hlavní město Praha, MSK – Moravskoslezský, STC – Středočeský, JHM – Jihomoravský, ULK – Ústecký, PLK – Plzeňský, OLK – Olomoucký, JHC – Jihočeský, LBK – Liberecký, HKK –Královéhradecký, ZLK – Zlínský, VYS – Vysočina, PAK – Pardubický, KVK – Karlovarský. Zdroj: Policie České republiky – Městské ředitelství policie Ostrava, kancelář ředitele

Priority a cíle prevence kriminality v Ostravě jsou zpracovány ve strategickém dokumentu města. Prevence kriminality je koordinována Magistrátem města Ostravy, odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Na tvorbě a naplňování strategie se významně podílí odborné a mezioborové pracovní skupiny: Prevence kriminality na místní úrovni, pracovní skupiny v rámci komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit (Prevence kriminality, Protidrogová prevence, Romské etnikum, Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení), Tým pro oběti, Pracovní skupina Pachatelé, Tým pro mládež, Multidisciplinární týmy v sociálně rizikových lokalitách. Město vytváří systém finanční podpory v oblasti prevence kriminality formou poskytování dotací a darů externím subjektům a transferů finančních prostředků městským obvodům a realizuje také vlastní projekty.

Aktuálními hlavními prioritami Ostravy v oblasti prevence kriminality jsou:

  • Priorita 1 – Rozvoj systému prevence kriminality
  • Priorita 2 – Pomoc a poradenství obětem
  • Priorita 3 – Práce s pachateli
  • Priorita 4 – Řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách
  • Priorita 5 – Prevence kriminality dětí a mládeže
  • Priorita 6 – Průřezová a další specifická opatření

Aktéři, aktivity a finanční náklady prevence kriminality v Ostravě v roce 2020

Na území Ostravy působilo v roce 2020 v oblasti prevence kriminality celkem 53 subjektů, které realizovaly 86 preventivních aktivit a poskytovaly 5 sociálních služeb. Převládaly aktivity a služby v oblasti sociální prevence (77) a vzdělávání (9). Nejčastějším cílem byla prevence kriminality dětí a mládeže (45 aktivit a 2 služby) a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (17 aktivit).

Celkové reálné náklady na zajištění sociálních služeb a preventivních aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2020 činily 37 943 000 Kč, z toho náklady města 14 595 000 Kč (38 %). Financování nebylo pandemií významně ovlivněno. Významně se však změnilo využití finančních prostředků oproti původnímu plánu (viz níže).

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-2.png.
 

Tab.: Podíl jednotlivých priorit a města na celkových finančních nákladech prevence kriminality v Ostravě v roce 2020

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-3.png.

Podíl jednotlivých priorit a města na celkových finančních nákladech prevence kriminality v Ostravě v roce 2020

Pro srovnání uvádíme i statistiku roku 2019:
V roce 2019 na území Ostravy v oblasti prevence kriminality působilo celkem 48 subjektů, které realizovaly 87 preventivních aktivit a poskytovaly 5 sociálních služeb. Převládaly aktivity a služby v oblasti sociální prevence (73) a vzdělávací aktivity (13). Nejvíce aktivit a služeb se zaměřovalo na prevenci kriminality dětí a mládeže (45 aktivit a 2 služby), dále pak na řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (17 aktivit).

Vliv pandemie covid-19 na vývoj kriminality v Ostravě

Restrikce spojené s pandemií covid-19 významně zasáhly nejen do života lidí, ale i do charakteru a nápadu trestné i přestupkové činnosti v Ostravě. Na jedné straně se uzavírání provozoven a omezení volného pohybu osob projevilo v poměrně výrazném poklesu trestné činnosti (o 23 % oproti roku 2019), na straně druhé pak ve významném nárůstu některých přestupků. O více než 100 % se zvýšil počet přestupků neuposlechnutí výzvy úřední osoby (nerespektování ochrany dýchacích cest), k nárůstu došlo i v rušení nočního klidu a znečišťování veřejného prostranství. Přímou souvislost s protiepidemickými opatřeními má i výrazný nárůst přestupku konzumace alkoholu na veřejných místech, kde to obecně závazná vyhláška města zakazuje.

Vliv pandemie covid-19 na naplňování strategie prevence kriminality v Ostravě

Opatření proti šíření pandemie covid-19 ovlivnila využití finančních prostředků vyčleněných na prevenci kriminality. Zatímco v roce 2019 bylo využito 97 % poskytnuté částky, v roce 2020 to bylo necelých 93 %, některé plány nebylo možné vůbec uskutečnit. Podstatně omezeny byly aktivity kontaktního charakteru, zejména skupinové (besedy, terapeutické skupiny, pobytové akce), pro seniory nebo děti a také možnosti spolupráce, a to i v terénu. Jak se omezení projevila v naplňování jednotlivých priorit?

Společným pozitivním rysem bylo hledání a zkoušení nových způsobů komunikace, sdílení a přenášení informací, jak mezi realizátory aktivit, tak směrem k veřejnosti odborné i laické.

Díky jednoduchosti on-line spojení se komunikace v některých oblastech oproti běžnému stavu zintenzivnila. Jako informační servis pro odbornou veřejnost o aktuálních protiepidemických opatřeních a sdílení dobré praxe vznikl na webových stránkách města tzv. Korozcestník, který je stále aktivní. Na něj byl navázán i e-mailový newsletter. Obojí vedlo k usnadnění orientace v situaci a vzájemnému povzbuzování, a mělo tedy kladný ohlas. V některých pracovních skupinách vznikly i chatovací linky, vzdělávací aktivity byly přesunuty do on-line prostředí, což umožnilo jejich větší dosah.

K informování široké veřejnosti byla oživena facebooková stránka Prevence kriminality města Ostravy.

Vznikl také prostor a větší motivace k rozvoji a financování nových forem služeb s cílem zvýšení dostupnosti cílové skupině (např. terénní forma poskytování NZDM).

Nejvýznamnějším společným negativním rysem bylo omezení nebo úplné zrušení kontaktních, skupinových a pobytových aktivit, které nejsilněji postihlo cílové skupiny vyžadující nejvyšší míru pozornosti – seniory, děti a osoby v konfliktu se zákonem.

Omezení byla intenzivní zejména na počátku pandemie, tedy v jarních měsících, postupně se realizátoři na situaci z většiny adaptovali. Opatření technického charakteru se pandemie nedotkla.

Rozvoj systému prevence kriminality

Cílem této priority je organizačně i finančně zabezpečit oblast prevence kriminality v Ostravě, podporovat spolupráci aktérů, sdílení informací, rozvíjet systém včasné intervence i vzdělávacích aktivit, provádět analytickou práci (hodnocení dopadů a efektivity opatření). Naplňování tedy, s výjimkou omezených možností setkávání a sdílení informací, nebylo pandemií prakticky ovlivněno.

Pomoc a poradenství obětem trestných činů

Priorita se zaměřuje na zvyšování informovanosti občanů (potenciálních obětí, obětí i svědků trestné činnosti), rozvoj pomoci a poradenství i situačních a technických opatření ke zvýšení pocitu bezpečí občanů.
Kontaktní preventivní aktivity byly modifikovány dle aktuálně platných nařízení. Využívány byly letáčky i   on-line forma, telefonické kontaktování. Proběhla i informační letáková kampaň v prostředcích MHD.

Akce Bezpečnější nakupování a parkování Velikonoce 2020, Ostrava – namísto obvyklých statických informačních stánků se strážníci pohybovali po parkovištích a prostorách nákupních center a hovořili s nakupujícími individuálně, upozorňovali řidiče na ponechaná zavadla ve vozidlech apod.

Výrazný negativní dopad měla situace na realizaci aktivit věnovaných seniorům. Skupinové aktivity byly prakticky zrušeny. Město provozovalo prostřednictvím své městské policie i bezplatnou informační a kontaktní linku, určenou především seniorům. Mimo to strážníci, kteří se starají o provoz Senior linky, aktivně kontaktovali zapojené občany.

Díky zachování terénní práce (depistáže, monitoring) i činnosti strážníků-okrskářů a asistentů prevence kriminality byly nadále vyhledávány ohrožené osoby. Terénní pracovníci, kteří nemohli vykonávat plánované společné pochůzky s policisty, se zapojili do rozšiřování osvěty protiepidemických opatření.

Poradenství bylo poskytováno bez omezení objemu, měnila se však jeho forma. Zvýšila se ochota ke spolupráci mezi složkami policie, orgánů sociálně-právní ochrany dětí a intervenčním centrem pro oběti domácího násilí. Intervenční centrum nezaznamenalo pokles zájmu obětí, což svědčí o dobré dostupnosti služby i v době omezujících opatření.

Významně negativně však bylo omezeno poskytování terapií – poklesla možnost individuálních i skupinových setkání, zrušeny byly pobytové aktivity a kurzy sebeobrany.

Aktivity situační a technické prevence omezeny nebyly – proběhlo plánované forenzní značení jízdních prostředků (kol, koloběžek, kompenzačních pomůcek, kočárků apod.) syntetickou DNA i modernizace dohledových pracovišť městského kamerového systému. Městská policie pokračovala i v bezplatné montáži dveřních kukátek, řetízků a bezpečnostního tlačítka Senior linka občanům. Při této příležitosti podávali strážníci informace o různých tématech (například podvodné uzavírání spotřebitelských smluv nebo kriminalita spojená s nelegálním podomním prodejem, neboť podomní a pochůzkový prodej je v Ostravě zakázán, aj.).

Podpora a rozvoj programů pro práci s pachateli trestných činů

Priorita je naplňována prostřednictvím podpory programů pro práci s pachateli, rozvíjením spolupráce s oběma věznicemi na území města, podporou programů na zvýšení zaměstnatelnosti, zaměstnanosti a výkonu obecně prospěšných prací. V roce 2020 však pandemie značně zasáhla do rozvíjející se spolupráce.

Zásadní vliv mělo uzavření věznic před návštěvami odborných pracovníků zvenčí i omezení pohybu vězňů mimo věznici. Tím byly výrazně narušeny některé aktivity komplexních projektů spolupráce Vězeňské služby ČR, Úřadu práce ČR a neziskových organizací.

Uvolněné kapacity byly využity k posílení aktivit mimo věznice – např. mistr nemohl pracovat v dílně ve věznici, ale věnoval více času práci s lidmi po výkonu trestu. Organizace tak postupně upravily podmínky pro své fungování a pokračovaly téměř bez omezení. Zpočátku nebylo možné realizovat výkony trestu obecně prospěšných prací, i pro ně však nakonec byly vytvořeny vyhovující podmínky.

Řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (SVL)

Smyslem priority je předcházení a eliminace rizik v soužití majority a minorit, a preventivní působení proti negativním jevům s vyšším výskytem v sociálně vyloučených lokalitách (lichva, domácí násilí, závislosti aj.)   a rozvoj práce s dětmi v SVL.

Ve své činnosti pokračovali asistenti prevence kriminality Městské policie Ostrava, dohlíželi i na dodržování nařízených opatření. Bez omezení probíhala i činnost domovníků-preventistů, navíc byli zapojeni například i do dezinfikování společných prostor domů. Naopak ještě více se upozadilo hledání nových způsobů oslovení minority i majority vedoucí k jejich sblížení a spolupráci.

V 7 sociálně rizikových lokalitách na úrovni městských částí působí multidisciplinární týmy (sociální pracovníci, policisté, strážníci, pedagogové, zástupci samosprávy, obyvatelé, poskytovatelé bydlení a další) koordinované magistrátem. Nemohla být realizována jejich pravidelná měsíční setkání přímo v lokalitách, zintenzivnila se však individuální spolupráce mezi aktéry. Ukázalo se, že osobní setkání jsou nenahraditelná, protože je na nich možné navodit potřebnou míru důvěry a diskrétnosti jednání, on-line setkání však zase umožňují větší operativnost a účast širšího spektra účastníků nebo propojení skupin mezi sebou. Do budoucna proto předpokládáme kombinaci obou způsobů setkávání.

Přesun aktivit do on-line prostředí je v některých případech prakticky nemožný, zbrzdila se komunitní práce i aktivity ke zvyšování funkční gramotnosti.

Potvrdilo se nám, že existuje dlouhodobý problém s kvalitou vzdělávání dětí se zvýšenou potřebou sociální podpory. Přestože některé školy i rodiny byly aktivní i kreativní a v maximální míře využily svých možností udržet u dětí úroveň znalostí a dovedností srovnatelnou s dětmi z běžně podnětného prostředí, poukazují doučující organizace na nízkou úroveň distančního vyučování ve školách, kde se vzdělávají převážně děti ze SVL (pasivní přístup škol), a nízkou gramotnost dětí (neumí číst, nerozumí textu v pracovních listech, neumí sčítat a odčítat apod.). Výstižně to popsala jedna ze spolupracujících organizací:

Často jsme slýchávali, že dětem během distanční výuky odjíždí vlak, jenže podle nás covid jen ukázal, že vlak už jim dávno ujel.

Prevence kriminality dětí a mládeže – zvyšování kompetencí osob při práci s dětmi, podpora programů primární a sekundární prevence, podpora aktivního využívání volného času dětmi a mládeží

Další významně postiženou cílovou skupinou byly kromě seniorů také děti. Volnočasové aktivity se zcela mimo původní plány zúžily na školní přípravu a podporu distanční výuky, která je v podmínkách sociálně vyloučených lokalit velmi problematická. Narušen byl provoz nízkoprahových zařízení i otevřených klubů, některé byly uzavřeny až 5 měsíců. Byly posíleny terénní formy práce. Vznikla tak třeba Rychlá rota Korona – skupina dětí, které pomáhaly šířit osvětu, nebo Škola pod deštníkem – doučování venku.

Programy primární prevence se postupně přesunuly do on-line prostředí a významně narostl zájem o témata kybernetické bezpečnosti a závislosti na internetu. Ukázalo se ovšem, že školní preventivní programy není možné naplnit v plném rozsahu. Programy sekundární prevence se upravily do individuálních sezení a užší spolupráce s rodinou nebo blízkým okolím dítěte. Program pro rodiny zasažené násilím Nechme dětem dětství byl zahájen dle plánu. Vzhledem k závažnosti tématu je koncipován tak, aby ani zhoršená epidemiologická situace nemohla ovlivňovat jeho realizaci.

Město podpořilo provoz 57 hřišť otevřených veřejnosti, o které pečuje správce a je zde garantována bezpečná možnost sportování. Tato dlouhodobá aktivita města byla v roce 2020 při uzavření vnitřních sportovišť obzvláštně důležitá.

Co jsme se v nouzovém stavu naučili?

Zjistili jsme, že dokážeme být flexibilní a kreativní v hledání nových cest, jak zajistit potřebnou péči ohroženým skupinám občanů. Jsme teď technicky zdatnější, ale zároveň si více vážíme osobního mezilidského kontaktu.

Stav, který jsme nemohli ovlivnit, nám ukázal, jaké výhody a nevýhody má podmínění poskytnutí dotace naplánováním konkrétních aktivit. Diskutováno je nyní vytvoření podpory rozvoje nových forem služeb, schopných pružně reagovat na nečekané situace.   


Výroba roušek pro sociálně znevýhodněné občany: Sociální secondhand Moment Česká republika, o.p.s. dodal vhodný materiál, ze kterého pracovnice oddělení sociálních služeb ostravského magistrátu vyrobily přes 200 roušek a předaly je Městské policii Ostrava. Strážníci a asistenti prevence kriminality dohlížející na dodržování ochranných opatření roušky rozdávali občanům, kteří neměli vlastní. Více informací najdete zde.

Setkávání v on-line prostoru je operativnější a umožňuje větší flexibilitu i širší zapojení do spolupráce lidí nejen z Ostravy, ale snadno a bez nákladů i z jiných měst nebo zahraničí, nenahradí však plně osobní kontakt a osobní týmovou spolupráci. Je obtížnější vytvořit důvěrné prostředí, skupinovou dynamiku a interaktivitu např. pro aktivity primární prevence, ale i pro běžné diskuze v rámci pracovních nebo vzdělávacích setkání a workshopů. Značné limity mají on-line terapeutická sezení nebo volnočasové aktivity, o které tak mezi dětmi ani nebyl příliš velký zájem. V nejrizikovějších skupinách obyvatel (senioři, lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách) jsou tyto formy komunikace téměř nedostupné.

Pozitivní je zjištění, že se situace příliš nedotkla zajištění služeb pro závažně a akutně ohrožené či rizikové skupiny (oběti trestných činů, ohrožené násilím v blízkých vztazích, v krizi, v konfliktu se zákonem) či služeb a aktivit v terénní formě (jsou dostupnější a flexibilnější). Zvýšila se ochota k meziresortní spolupráci mezi aktéry a hledání nových forem spolupráce. Přesunem života do virtuálního prostředí byly posíleny i možnosti informování široké veřejnosti o principech prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti osob i majetku. Vznikaly a byly ověřovány nové informační platformy.

Závěrem

Přestože dopady pandemie covid-19 prevenci kriminality v Ostravě ovlivnily, převážná část aktivit byla realizována a až na výjimky se podařilo je na změněné podmínky adaptovat. Nyní je naším úkolem najít vhodný formát, díky kterému bude při protiepidemických opatřeních možné s minimálním omezením realizovat i aktivity zasažené nejvíce (kontaktní, skupinové a pobytové). Hledáme flexibilnější a dostupnější formy, jako je transformace ambulantních činností na terénní, vyhovující on-line podoba, využití telefonické komunikace aj. nebo možnost rychlé obměny forem dle aktuální situace. Nejintenzivněji pracujeme na přizpůsobení aktivit určených seniorům, dětem a osobám ve výkonu trestu. U dětí je nejvyšší prioritou podpora školní úspěšnosti a realizace školských preventivních programů po obnovení prezenční výuky, ale i podpora sportovišť s garantovanou kvalitou a volnočasových aktivit.

Pandemie ukázala, že programy sekundární prevence určené pro závažně a akutně ohrožené či rizikové skupiny osob se z většiny podařilo poskytovat a nebyly na rozdíl od programů primární prevence opatřeními příliš dotčeny. O to více je nutné se na tuto úroveň prevence zaměřit, protože její potřebnost není na první pohled tak zřejmá a v dobách krize může dojít k jejímu opomíjení.

Je pravděpodobné, že i nadále budeme využívat možnost setkávání a spolupráce on-line, což zároveň znamená zaměřit se na snižování rizik tohoto prostředí. Na všech těchto výzvách už společně partnery pracujeme.


Text zpracovala manažerka prevence kriminality, Magistrát města Ostravy. Máte-li nějaké dotazy či podněty k obsahu článku, kontakty najdete zde.