01/07/2024

Sociální služby a preventivní aktivity v Ostravě hrají důležitou úlohu při zvyšování životního standardu obyvatel, kteří pro svůj specifický zdravotní nebo sociální hendikep potřebují pomoci s překonáním nelehké situace. Město Ostrava podpořilo 29 žádostí na podporu sociálních služeb a rozdělilo tak 5,8 milionů korun na projekty v různých oblastech.

Prioritou tohoto dotačního programu města Ostravy je zlepšování životních podmínek seniorů, osob se zdravotním postižením a osob bez přístřeší prostřednictvím zlepšování materiálně technického zázemí nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby a související aktivity. Nově byl dotační titul rozšířen o téma podpory neziskových organizací působících v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality se zaměřením na poskytování systematické celoroční činnosti pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním a negativními jevy.

„Je to jeden z mála dotačních titulů, určených pro poskytovatele sociálních služeb a souvisejících aktivit, jenž neslouží k financování běžných provozních výdajů, ale který je možno použít na výdaje investičního charakteru. Ze 40 přihlášených projektů schválilo zastupitelstvo města 29 doporučených žádostí, které splnily stanovené dotační podmínky, a to v celkové výši 5,8 milionů korun,“ zpřesnil náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Záměrem dotačního titulu je podpořit zejména investiční projekty organizací, u kterých již byla přiznána dotace z externích zdrojů (MSK a EU) a u kterých je i povinná spoluúčast na jejich financování. Dále takové projekty, které jsou zaměřeny na finančně nákladné rekonstrukce a opravy, ale také např. na pořízení kompenzačních pomůcek pro klienty a podobně.

V rámci zlepšování materiálně technického vybavení sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence podpořilo město Ostrava záměry organizace RENARKON (např. obnova a zabezpečení technického vybavení služeb), Modrý kříž v České republice (např. zlepšení materiálně technického vybavení poradny v Ostravě-Porubě) a Slezskou diakonii (např. EXIT – projekt podpory terapeutické komunity pro nezletilé a mladé dospělé). Částka 200 tis. Kč z rozpočtu města také přispěje na záměry Salesiánského střediska volného času Don Bosco, a to na pořízení sedmimístného osobního automobilu, který budou využívat za účelem celoroční práce s ohroženými dětmi a mládeží.


Ilustrační foto: © Salesiánské středisko volného času Don Bosco. Na snímku stojí v kruhu na fotbalovém hřišti dospělí a děti a drží se za ruce. V pozadí je kostel a středisko Don Bosco v Ostravě.