02/11/2021

Předvolání na policii

Poté, co si věc převezme policie, pravděpodobně budete předvoláni, abyste podali vysvětlení. Podání vysvětlení osob, které byly trestnému činu přítomny a mohou o něm sdělit informace, policii slouží jako podklad pro rozhodnutí, jak s věcí dále naložit: zda zahájit trestní stíhání určité osoby, předat věc úřadu jako přestupek, nebo kde hledat další informace potřebné pro takové rozhodnutí. 

Pokud bude následně zahájeno trestní stíhání domnělého pachatele, můžete být policií předvoláni znovu, tentokrát k výslechu. Při výslechu budete muset vše vypovědět znovu, rozdíl spočívá v tom, že protokol o výslechu lze narozdíl od podání vysvětlení použít jako důkaz u soudu.

Jako svědek jste povinni dostavit se na předvolání v určeném čase k policejnímu orgánu. Pokud máte ve stanoveném termínu dovolenou nebo pracovní povinnosti, lze se samozřejmě omluvit a požádat o změnu. Pokud byste se ale bez omluvy nedostavili, může vám být uložena pořádková pokuta až do výše 50 000 Kč nebo vás může Policie ČR vyzvednout doma nebo na pracovišti a k výpovědi předvést.

Jako svědek máte při výpovědi na policii i před soudem právo na náhradu nutných výdajů – svědečné, jako je ušlý výdělek nebo cestovní náklady. V zaměstnání máte nárok pouze na neplacené volno (§ 200 a 202 zákoníku práce), proto je výhodné práva na svědečné využít.

Před zahájením vaší výpovědi jsou policisté povinni vás srozumitelně poučit o vašich právech a povinnostech. Pokud něčemu nebudete dobře rozumět, nebojte se doptat. Podrobně o právech svědka si můžete přečíst třeba zde.

Při výpovědi jste povinni pravdivě vypovídat vše, co o dané věci víte. Vypovídat nemusíte pouze v případě, že byste tím sobě nebo své osobě blízké způsobili nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek. Pokud byste úmyslně uvedli nepravdivé skutečnosti, mohlo by vám hrozit trestní stíhání pro trestný čin křivé výpovědi (§ 346 trestního zákoníku), případně křivého obvinění (§ 345 trestního zákoníku), pokud byste svou vědomě nepravdivou výpovědí očernili jinou osobu.

U podání vysvětlení i výslechu máte nárok na přítomnost a pomoc svého advokáta, vždy máte právo si protokol před jeho podpisem přečíst a žádat opravu případných nesrovnalostí. Na kopii protokolu však nárok nemáte. Vypovídat můžete ve svém mateřském jazyce, pokud nerozumíte, můžete požádat o tlumočníka. V odůvodněných případech můžete žádat, aby byla v trestním spise utajena vaše totožnost a aby vám byly sděleny informace o pobytu obviněného (např. o jeho propuštění z vazby).

Jak to probíhá před soudem?

Pokud bude na základě vyšetřování policie podána obžaloba, je možné, že budete předvoláni k výpovědi ještě jednou, a to k soudu. I zde musíte znovu zopakovat vše, co si o dané věci pamatujete, a nemůžete se pouze odkázat na to, že jste tyto skutečnosti již vylíčili vyšetřovateli. Pokud na některou otázku neznáte odpověď, nejste si jistí nebo si danou věc nepamatujete, sdělte to soudu a rozhodně si nic nevymýšlejte. 

Pokud se ze závažného důvodu (nemoc, zaplacená dovolená, apod.) nemůžete k soudu dostavit, omluvte se co nejdříve, omluvu odůvodněte a přiložte důkaz o skutečnosti, která Vám v účasti brání (rezervace ubytování, letenky, nemocenský lístek). V každém případě nepočítejte s tím, že se tímto způsobem soudu vyhnete, ve většině případů budete pouze předvoláni na nový termín.

K soudu si přineste občanský průkaz, předvolání mít nemusíte. Pokud budete chtít uplatnit nárok na svědečné, které se skládá z nutných výdajů a ušlého výdělku v souvislosti s účastí u soudu, je třeba přinést předvolání s vyplněným potvrzením zaměstnavatele a náklady doložit (např. jízdenkami nebo velkým technickým průkazem vozidla). Poté, co vypovíte, můžete odejít nebo v soudní síni zůstat a sledovat další průběh, to ovšem pouze v případě, že veřejnost nebyla vyloučena nebo se nejedná například o trestní řízení ve věci nezletilé osoby. 

Na koho se obrátit?

Můžete se obracet o radu na organizace, které pomáhají obětem trestných činů:

Nonstop linka (bezplatně):
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006

Pomoc a poradenství obětem trestných činů v Ostravě

Bezplatné poradenství, poskytnutí právních informací, pomoc s orientací v trestním řízení, poradenství o možnostech náhrady škody, zprostředkování mimosoudního řešení následků trestného činu, psychická podpora.

Bílý kruh bezpečí, z.s.
Poradna pro oběti trestných činů
A: Jurečkova 20, Moravská Ostrava
T: 597 489 204, 731 306 411
E: bkb.ostrava@bkb.cz

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
A: Jurečkova 20, Moravská Ostrava
T: 597 489 207, 739 449 275
E: ic.ostrava@bkb.cz
WEB
WEB Domácí násilí
WEB Asociace intervenčních center

Probační a mediační služba ČR
poradenství obětem trestných činů
(bez věkového omezení)
A: Tovární 18, Mariánské Hory
T: 727 940 151
E: pmsostrava@gmail.com
WEB

Vaše dohoda, z.s.
poradna pro oběti trestných činů (bez věkového omezení)
A: Karla Pokorného 447/52a, Poruba (KC Všichni spolu)
T: 777 802 453
E: infovasedohoda@gmail.com
WEB

Krizové centrum Ostrava, z.s.
krizová pomoc lidem v krizové životní situaci. Otevřeno nonstop. Bez objednání, k dispozici jsou i krizová lůžka.
A: Ruská 94/29, Vítkovice (MHD Mírové náměstí)
T: 596 110 882-3, 732 957 193
E: krizovecentrum@kriceos.cz
WEB

Terapeutická práce se zvláště zranitelnými oběťmi trestných činů
Určena pro dětské oběti do 18 let. Na objednání.
A: Ruská 94/29, Vítkovice (1. poschodí)
T: 720 951 708
E: terapiedeti@kriceos.cz
WEB

Krizové centrum pro děti a rodinu
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Pomoc pro děti a jejich blízké. Děti mohou přijít i samy. Lze anonymně.
A: Bohumínská 50, Slezská Ostrava
T: 778 111 281
E: kcd@css-ostrava.cz
WEB

Další kontakty na poradenství pro oběti trestných činů najdete zde.