02/11/2021

Není výjimkou, že osoba, která je v pozici svědka, byla zároveň trestným činem poškozena, tedy bylo jí ublíženo na zdraví nebo způsobena majetková škoda či nemajetková újma. V takovém případě má i další práva, zejména pak právo nahlížet do spisu, předkládat návrhy na doplnění dokazování, účastnit se hlavního líčení, nechat se zastoupit zmocněncem, a v neposlední řadě připojit se k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody.

Pokud vám tedy škoda nebo nemajetková újma vznikla, snažte se ji co nejdříve vyčíslit. V případě újmy na zdraví vám tzv. bolestné může vypočítat váš ošetřující lékař, schovávejte si účtenky od léků, zapisujte jízdy na ošetření nebo rehabilitace, zničené věci před vyhozením vyfoťte. Celkové vyčíslení pak musíte spolu s důkazy předložit nejpozději na začátku hlavního líčení před soudem. Pokud bude pachatel odsouzen a vaše nároky budou dostatečně podložené, bude vám přiznán nárok na jejich náhradu, v opačném případě nebo pokud vám bude přiznána jen část, můžete následně zbývající nároky uplatnit cestou občanskoprávní žaloby.

Na koho se obrátit?

Můžete se obracet o radu na organizace, které pomáhají obětem trestných činů:

Pomoc a poradenství obětem trestných činů v Ostravě

Bezplatné poradenství, poskytnutí právních informací, pomoc s orientací v trestním řízení, poradenství o možnostech náhrady škody, zprostředkování mimosoudního řešení následků trestného činu, psychická podpora.

Bílý kruh bezpečí, z.s.
Poradna pro oběti trestných činů
A: Jurečkova 20, Moravská Ostrava
T: 597 489 204, 731 306 411
E: bkb.ostrava@bkb.cz

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
A: Jurečkova 20, Moravská Ostrava
T: 597 489 207, 739 449 275
E: ic.ostrava@bkb.cz
WEB
WEB Domácí násilí
WEB Asociace intervenčních center

Probační a mediační služba ČR
poradenství obětem trestných činů
(bez věkového omezení)
A: Tovární 18, Mariánské Hory
T: 727 940 151
E: pmsostrava@gmail.com
WEB

Vaše dohoda, z.s.
poradna pro oběti trestných činů (bez věkového omezení)
A: Karla Pokorného 447/52a, Poruba (KC Všichni spolu)
T: 777 802 453
E: infovasedohoda@gmail.com
WEB

Další kontakty na poradenství pro oběti trestných činů najdete zde.