30/12/2021

Exekuce je vynucení uložené povinnosti v případě, že nebyla dobrovolně splněna. Nejčastěji je touto povinností zaplacení nějaké finanční částky, existují ale i jiné vynutitelné povinnosti jako například vyklidit byt, vydat věc aj. Exekuci je možné zahájit pouze na základě vykonatelného rozhodnutí soudu, orgánu státní správy (platební výměr, výkaz nedoplatků na daních, sociálním nebo zdravotním pojištění, blokové pokuty, rozhodnutí vydaná Českým telekomunikačním úřadem apod.), rozhodčího nálezu, notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti nebo uznání dluhu (např. při jízdě načerno). Nestačí tedy pouze existence samotného dluhu, musí existovat i veřejná listina, dokládající existenci dluhu – tzv. exekuční titul.

Exekuci může provádět soud, exekutor nebo úřady. Pravidla exekučního řízení jsou upravena právními předpisy.

V článku se dozvíte:

Exekutor (neboli soudní exekutor) je fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem (podobně jako je to například u notářů). Musí mít právnické vzdělání, odpovídající praxi a musí být jmenován do exekutorského úřadu ministrem spravedlnosti. Všichni exekutoři jsou povinně sdruženi v Exekutorské komoře ČR. K tomuto profesnímu sdružení lze podat stížnost na jednání exekutora. Více informací o exekutorech a jejich činnosti najdete na stránkách exekutorské komory.

Exekutor může provést:

  • exekuci příjmu (dle § 276–302 občanského soudního řádu – OSŘ) – vždy musí dlužníkovi zůstat nezabavitelná částka
  • exekuci na majetek (dle § 265–276b OSŘ) – zákonem je definován okruh předmětů, které exekutor nesmí zabavit. Patří sem věci, které dlužník potřebuje k výkonu zaměstnání (podnikání), běžné vybavení domácnosti, peníze v hotovosti do výše dvojnásobku životního minima, zdravotní pomůcky nebo předměty, jejichž zabavení by bylo v rozporu s dobrými mravy
  • exekuci na účet v bance (dle § 260b OSŘ) – banka dlužníkovi musí umožnit výběr částky ve výši trojnásobku životního minima (pokud je na účtu dost peněz), pouze ale jednou za dobu exekuce. Životní minimum je v roce 2021 ve výši 3 860 Kč. Dlužník má tedy nárok na 11 580 Kč.
  • pozastavení platnosti řidičského oprávnění (dle § 71a exekučního řádu) – to lze pouze v případě exekuce z důvodu vymáhání výživného na dítě
  • další způsoby – vyklizení bytu nebo jiné nemovitosti (dluhy na nájmu), přikázání pohledávky, zřízení exekutorského zástavního práva a jiné.

Bojíte se, že kvůli exekuci přijdete o všechny svoje peníze? Nezabavitelná částka, zablokování účtu

Srážky ze mzdy a jiných příjmů, jako jsou např. mateřská, rodičovský příspěvek, důchod a některé sociální dávky, patří mezi nejčastější způsoby provedení exekuce. Exekucí tedy mohou být zabaveny, ale dlužníkovi vždy musí zůstat tzv. nezabavitelná částka.

Problém nastává, pokud dlužníkovi dávky nebo výplata chodí na bankovní účet. Může se totiž stát, že současně bude provedena exekuce účtu a dlužníkovi bude zabavena i nezabavitelná částka nebo sociální dávky, které jinak exekvovat nelze. Tuto situaci řeší tzv. chráněný účet, který si dlužník po zahájení exekuce může nechat zřídit ve své bance. Podrobné informace a návod najdete zde na stránce České národní banky.

Souběh příjmů

V případě, že dlužník má více příjmů (např. z několika zaměstnání, souběh příjmu a důchodu, souběh příjmu a sociálních dávek apod.) je možné, aby exekučními srážkami byly postiženy všechny příjmy, jsou-li ve výši nad nezabavitelnou částkou.

V takovém případě soud nebo exekutor určují, u kterého zaměstnavatele budou prováděny srážky, nebo v jakém rozsahu a pořadí mají být srážky provedeny u jednotlivých zaměstnavatelů. Při výpočtu exekuce se ale nezabavitelná částka uplatní pouze jednou.

Jsou 2 možnosti:

  1. Nezabavitelná částka se uplatní u jednoho zaměstnavatele – například u toho, kde má dlužník nejvyšší příjem. U dalších plátců se už neuplatňuje a příjem se zabavuje celý.
  2. Nezabavitelná částka se uplatní u každého plátce částečně – dlužník dostane od každého zaměstnavatele jeden díl nezabavitelné částky. O tom, jak mají být provedeny srážky, ale rozhoduje soud (exekutor).

Exekutor informuje každého zaměstnavatele dlužníka, jak má postupovat. Změnou zaměstnavatele se exekuci nevyhnete – jakmile vás zaměstnavatel přihlásí ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění, exekutor se ihned dozví, kde pracujete a sám se ozve.

Přednostní a nepřednostní pohledávka

Při exekuci příjmu je pro dlužníka podstatné, jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku, protože u přednostní exekutor sráží z příjmu více peněz.

Přednostní pohledávka – přednostní pohledávky jsou stanoveny zákonem (§ 279 občanského soudního řádu) a jedná se například o pohledávky výživného, náhrady škod způsobené ublížením na zdraví či úmyslnými trestnými činy, pohledávky daní a poplatků, na dávkách nemocenského, důchodového, sociálního či zdravotního pojištění apod.

Nepřednostní pohledávka – jsou všechny ostatní pohledávky (např. nezaplacené faktury za vodu, elektřinu, dlužné nájemné, pokuty za jízdu načerno, nezaplacené splátky za půjčky, kreditní karty apod.).

Nezabavitelná částka

Nezabavitelná částka je ta část výplaty (důchodu, dávky nebo jejich součtu), která musí dlužníkovi zůstat po provedení exekučních srážek. Slouží k zajištění základní obživy. Výše nezabavitelné částky vychází ze životního minima dlužníka a jeho rodiny, ale nezohledňuje například skutečné náklady na bydlení, zvýšené náklady spojené se zdravotním stavem apod. Pokud je dlužník v exekuci ženatý/vdaná nebo nezaopatřené dítě, zvyšuje se za každou takovou osobu nezabavitelná částka o 1/3 částky pro dlužníka.

Díky nezabavitelné částce se vám většinou vyplatí legálně pracovat, i když máte exekuce. Například ženatý dlužník se 2 dětmi a čistou mzdou 26 000 Kč dostane při exekuci vyplaceno 22 582 Kč (na splátku exekuce půjde 3 418 Kč). Chcete si spočítat nezabavitelnou částku? Použijte online kalkulačku na stránkách exekutorské komory.

Máte více exekucí?

Bez ohledu na počet exekucí a celkovou výši dluhů vám vždy musí zůstat k vyplacení stejná nezabavitelná částka. Exekuce tedy splácíte postupně – nejdříve přednostní pohledávky, potom nepřednostní, obojí v pořadí, jak se stihli přihlásit.

Jaký příjem může exekutor zabavit?

Pokud výše příjmu přesáhne nezabavitelnou částku, exekutor sráží: plat/mzdu, odměnu z dohody o pracovní činnosti a z dohody o provedení práce, odměnu za pracovní nebo služební pohotovost, odměnu členů zastupitelstva územních samosprávných celků, příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány společně s ní, stipendia, odstupné, renty (peněžitá plnění věrností nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním), náhrady za ztrátu na výdělku, výsluhový příspěvek, příplatek k důchodu a další.

Přehled možností exekuce dávek

Exekvovat lzeExekvovat nelze
Dávky nemocenského pojištěnínemocenskáošetřovné
peněžitá pomoc v mateřstvívyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávky důchodového pojištěnístarobní
invalidní
vdovský/vdovecký
sirotčí
Dávky dle zákona o zaměstnanosti
(zákon č. 435/2004 Sb.)
podpora v nezaměstnanosti
podpora při rekvalifikaci
Dávky dle zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců (zákon č. 266/2006 Sb.)úrazový příplatekbolestné
úrazové vyrovnánípříspěvek za ztížení společenského uplatnění
úrazová rentanáhrada nákladů spojených s léčením
náhrada nákladů spojených s pohřbem
jednorázový příspěvek pozůstalému
úrazová renta pozůstalého
Dávky státní sociální podporypřídavek na dítě
(pokud je dlužník nezaopatřené dítě)
příspěvek na bydlení       
rodičovský příspěvekporodné
pohřebné
Dávky pěstounské péčeodměna pěstouna opakující sepříspěvek při převzetí dítěte
příspěvek na úhradu potřeb
(pokud je dlužník nezaopatření dítě)
příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla jednorázový
příspěvek při ukončení pěstounské péče jednorázový
Dávky systému pomoci v hmotné nouzipříspěvek na živobytí
doplatek na bydlení
mimořádná okamžitá pomoc
Dávky pro osoby se zdravotním postižením
(§ 18 zákona č. 329/2011 Sb.)
příspěvek na mobilitu
příspěvek na zvláštní pomůcku
Dávky dle zákona o sociálních službách
(§ 17 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb.)
příspěvek na péči (nelze exekvovat u příjemce dávky, tj. toho, kdo o dávku žádá, jako příjem pečující osoby exekvovat lze)

Exekutor přišel do vaší domácnosti. Co se teď stane?

Exekuce majetku se týká zabavení movitých (např. vybavení domácnosti, osobní auto) či nemovitých věcí (rodinný dům, byt) a provádí se na základě rozhodnutí soudu.

Podstatou mobiliární exekuce je zajištění nebo zabavení movitých věcí dlužníka ve prospěch oprávněného. Pohledávku oprávněného lze uspokojit mimo jiné prodejem dlužníkových věcí zabavených či zajištěných v rámci mobiliární exekuce.

Exekutor má oprávnění vstoupit do nemovitosti i bez přítomnosti dlužníka. Musí mít důkazy, že se v dané nemovitosti nachází nějaký majetek ve vlastnictví dlužníka – např. dle adresy trvalého pobytu apod. Na druhou stranu platí, že v případě neoprávněného vniknutí do nemovitosti bez přítomnosti dlužníka zodpovídá exekutor za všechny škody, které jsou přímé (odvrtání zámku) i nepřímé (vykradení nezabezpečeného bytu). Pokud je mobiliární exekuce prováděna za nepřítomnosti povinného či třetích osob a dojde k poškození zámku, je „exekutor povinen dveře opět uzamknout a klíče od zámku předat dotčeným osobám, popřípadě uložit na jiném vhodném místě dosažitelném pro tyto osoby“ (§ 53 odst. 1 vyhlášky 37/1992 Sb.).

Při mobiliární exekuci má exekutor pořizovat zvukově obrazový záznam (nahrávat průběh na video). Všechny skutečnosti musí být zapsány do protokolu.

Do soupisu věcí může exekutor zahrnout i movité věci, které byly už dříve sepsány jiným exekutorem pro jiného věřitele (§ 56 odst. 4 vyhlášky 37/1992 Sb.). Nelze, aby takto sepsané věci exekutor odvezl, prodal či tímto postupem vytvářel na dlužníka nátlak.

Exekutor může zabavit i majetek, který není ve vlastnictví dlužníka

To se děje poměrně často. Není to sice tak, že by exekutor mohl zabavit cokoliv, co ho napadne, pokud se ale domnívá (má nějaké důkazy nebo oprávněné podezření, třeba díky tomu, že se daná věc nachází v bytě dlužníka),

že se jedná o majetek dlužníka, může jej zabavit. Pokud se nejedná o majetek dlužníka, je nutné tuto skutečnost prokázat – předložit nějaký doklad o vlastnictví, o koupi apod. Pokud i nadále existují pochybnosti a exekutor neuzná vlastnictví jiné osoby, je nutné exekutorovi podat návrh na vyloučení věci ze soupisu majetku v termínu do 30 dnů od okamžiku, kdy se navrhovatel o soupisu dozví. Návrh na vyloučení věci ze soupisu majetku podává na exekutorský úřad majitel věci, ne dlužník. Pokud nebude návrh uznán a dlužník si je jistý a má důkazy, může podat tzv. vylučovací žalobu k soudu.

Máte trvalé bydliště na úřadě. Ochrání vás to před exekucí?

To, že má řada dlužníků uvedeno místo trvalého pobytu na obecním/městském úřadu, není žádnou ochrannou před exekucí. Spíše naopak, může to přinášet problémy s doručováním úředních dokumentů. Exekutor není vázán údajem o trvalém bydlišti. To má pro něj jen orientační hodnotu. Pokud nezná skutečnou adresu dlužníka, může to vyzkoušet v místě, kde má trvalé bydliště. Pokud ale zná skutečnou adresu dlužníka (pronájem, podnájem, ubytovna nebo kdekoliv zrovna dlužník bydlí), může jít rovnou tam. Platí ale určitá omezení – exekutor může zabavovat majetek jen v bytě/místnosti, na níž lze hledět jako prostor povinného. V bytě třetí osoby, i když se tam nacházejí věci dlužníka (nebo existuje odůvodněný předpoklad), může exekutor věci zabavit jen se souhlasem třetí osoby. To, že má dlužník někde trvalé bydliště, ještě neznamená, že se jedná o jeho „byt“. A obráceně, to, že dlužník nemá v místě trvalé bydliště, není důkazem, že se nejedná o jeho byt.

Na koho se obrátit?

STÁHNĚTE SI:

Peníze pod kontrolou – souhrnné informace z našeho webu, vzory právních podání, kontakty
Domácí hospodaření pod kontrolou – návod a šablony k domácímu rozpočtu

Bezplatné poradenství v oblasti dluhů a finanční gramotnosti

Poradny nabízí pomoc s řešením problémů s dluhy. Vysvětlí práva i povinnosti dlužníka i věřitele. Pomohou při komunikaci s věřiteli, s vyjednáním splátkových kalendářů, sepsáním podání k soudu či při jednání s exekutorem.

Pomohou sestavit rodinné a osobní rozpočty, finanční priority a rezervy.

Ve většině případů dále pomohou s oddlužením či insolvencí, zprostředkováním kontaktů na jiné organizace nebo doprovodem na úřední jednání.

Sociálně-dluhová poradna
Diecézní charita ostravsko-opavská

Zpracování oddlužení – osobního bankrotu zdarma, nezastupují u soudu.

A: Puchmajerova 980/10, Moravská Ostrava
T: 596 128 309, bezplatná linka 800 400 214

A: Betonářská 790/12, Muglinov
T: 739 552 307

A: Čujkovova 1714/21, Zábřeh
T: 739 552 307

A: Holvekova 204/44, Kunčičky
T: 731 625 872

E: poradna@dchoo.charita.cz

Poradna Charity Ostrava
Charita Ostrava

Poradna nesepisuje návrh na insolvenci/osobní bankrot.

A: Jeremenkova 8, Vítkovice
T: 599 526 906, 731 625 767
E: cho.poradna@ostrava.charita.cz

Poradna sv. Alexandra
Charita sv. Alexandra

Zpracování oddlužení – osobního bankrotu zdarma, nezastupují u soudu.

A: Františka Formana 251/13, Dubina
T: 596 611 207, 731 625 840
E: poradna@alexandr.charita.cz

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

Poradna nesepisuje návrh na insolvenci/osobní bankrot, nezastupují u soudu.

A: Prokešovo náměstí 3, Moravská Ostrava
T: 724 701 613
E: petra.gniadkova@poradna-prava.cz

Akreditovaná dluhová poradna
Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Zpracování oddlužení – osobního bankrotu zdarma, nezastupují u soudu.

A: Vítkovická 1 (budova ÚAN), Moravská Ostrava
T: 595 532 740
E: poradna@financnitisen.cz

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava
Slezská diakonie

Poradna nesepisuje návrh na insolvenci/osobní bankrot.

A: Štramberská 47, Mariánské Hory a Hulváky (ředitelství Vítkovic)
T: 734 645 275
E: obcan.ov@slezskadiakonie.cz

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE
SPOLEČNĚ–JEKHETANE, o.p.s.

Zpracování oddlužení – osobního bankrotu zdarma, nezastupují u soudu.

A: U Tiskárny 3, Přívoz
T: 596 113 890, 602 248 693

A: Dělnická 20, Poruba
T: 591 124 979, 778 059 313

E: poradna@jekhetane.cz

Sociálně právní poradna
Vzájemné soužití o.p.s.

Poradna nesepisuje návrh na insolvenci/osobní bankrot, nezastupují u soudu.

A: Bieblova 404/8, Moravská Ostrava
T: 596 128 401, 596 128 402, 777 760 197
E: poradna@vzajemnesouziti.cz

Potřebujete se o exekucích dozvědět více?

Navštivte některou z ověřených dluhových poraden uvedených v kontaktech.

Podrobné informace o exekucích pro dlužníky, věřitele, manžele a další osoby dotčené exekucí, včetně vzorů návrhů najdete na stránce Ministerstva spravedlnosti.