02/01/2022

Domácí násilí je

 • fyzické, psychické, sexuální, ekonomické a jiné násilí, které se děje v intimních vztazích (manželé, partneři) nebo ve vztazích mezigeneračních (mezi příbuznými, rodiči a dětmi, prarodiči a vnuky apod.)
 • dlouhodobé, opakované a stupňující se násilí jednoho člena rodiny vůči druhému
 • způsob chování, kdy blízká osoba vyžaduje naprostou moc a kontrolu nad tím, co dělá ten druhý
 • role násilné osoby a ohrožené osoby se nemění
 • urážky, ponižování, zesměšňování, omezování styku s okolím, kontrola financí, vyhrožování, zastrašování, ničení osobních věcí, fyzické napadání, sexuální násilí apod.
 • v důsledku těchto forem násilí dochází k ohrožení zdraví či života

Domácí násilí není

 • jednorázový incident
 • vzájemné konflikty a potyčky mezi partnery

Domácí násilí není soukromá záležitost.
Jste-li ohrožen/a domácím násilím, neskrývejte svůj problém a hledejte radu a pomoc.
Znáte-li ohroženou osobu ve svém okolí, podpořte ji v úmyslu problém řešit.

Jaké jsou možnosti pomoci obětem domácího násilí?

Co mám dělat?

Možnosti pomoci osobám ohroženým domácím násilím

Policie ČR může vykázat násilnou osobu ze společného obydlí na dobu 10 dní.  O zásahu informuje příslušné Intervenční centrum. Policejní lhůtu vykázání lze následně prodloužit podáním návrhu na předběžné opatření k příslušnému okresnímu soudu, a to až na dobu 6 měsíců.

Specializovanou komplexní pomoc obětem domácího násilí poskytuje Intervenční centrum Ostrava

 • anonymně, bezplatně, je zachovávána důvěrnost sdělených informací, ochrana osobních údajů, zachováván respekt a ochrana práv uživatelů
 • přechodná odborná pomoc a nehmotná podpora osobám ohroženým domácím násilím
 • individuální psychologická pomoc, sociální a právní poradenství
 • zprostředkování následné pomoci (sociální, zdravotní, psychologické, právní povahy)
 • koordinace pomoci poskytované orgány veřejné správy a dalšími organizacemi a institucemi
 • služby jsou poskytovány jako ambulantní a terénní
 • služeb je možno využít anonymně, bezplatně, je zachovávána důvěrnost sdělených informací, ochrana osobních údajů, zachováván respekt a ochrana práv uživatelů, individuální přístup ze strany pracovníků intervenčního centra

Cílem intervenčního centra je

 • napomoci uživateli služby vyřešit svou krizovou životní situaci v důsledku domácího násilí a vrátit se k běžnému způsobu života
 • podporovat uživatele služby, aby byli sami schopni situaci vyřešit a aby využívali své přirozené sociální prostředí (rodina, přátelé, spolupracovníci) a síť místních a regionálních institucí

Další možnosti pomoci


Zasahuje domácí násilí vaši lidskou důstojnost? Rady, informace a pomoc vám poskytnou zejména:

 • intervenční centrum
 • poradny pro pomoc obětem trestné činnosti
 • poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy
 • orgány sociálně právní ochrany dětí na úřadech městského obvodu nebo magistrátě
 • krizová centra
 • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí – nonstop, bezplatně 116 006
 • linky důvěry


Ohrožuje domácí násilí vaše zdraví? Rady, informace a pomoc vám poskytnou zejména:

 • obvodní oddělení policie ČR
 • místní oddělení městské policie
 • praktičtí lékaři
 • orgány sociálně právní ochrany dětí na úřadech městského obvodu nebo magistrátě
 • sociální pracovnice nemocnic
 • přestupková oddělení úřadů městských obvodů


Ohrožuje domácí násilí váš život? Pomoc vám poskytnou zejména:

 • Policie ČR – tísňové volání 158
 • Záchranná služba – tísňové volání 155
 • Městská policie Ostrava – tísňové volání 156
 • Tísňová linka 112

Na koho se obrátit?

Oznámení trestného činu

Trestní oznámení lze podat ústně či písemně (dopisem, faxem, e-mailem). Oznámení je povinen převzít každý útvar Policie ČR (na všech služebnách) a každé státní zastupitelství.

Městské ředitelství Policie ČR Ostrava
A: 30. dubna 24, 729 91 Ostrava
T: 974 721 111, 158
E: mrpo.podatelna@pcr.cz

Podrobné informace pro oběti trestných činů na webu policie.cz

Okresní státní zastupitelství Ostrava
A: Francouzská 5, 708 00 Ostrava-Poruba
T: 596 972 111
E: podatelna@osz.ova.justice.cz

Poradenství a pomoc obětem domácího násilí

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Bílý kruh bezpečí, z.s.
Bezplatná pomoc je poskytnuta na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo v případech vykázání násilné osoby ze společného obydlí a to do 48 hodin poté, co se intervenční centrum o vykázání dozví.

A: Jurečkova 20, Moravská Ostrava
T: 739 449 275
bezplatná non-stop linka: 116 006
E: ic.ostrava@bkb.cz
W: domacinasili.cz
W: domaci-nasili.cz

Podrobné informace pro oběti domácího násilí a o domácím násilí. 

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Program Nechme dětem dětství
Odborná pomoc rodinám ohroženým násilím

A: Jahnova 867/12, Mariánské Hory
T: 774 789 810
E: nechmedetemdetstvi@css-ostrava.cz

Krizové centrum pro děti a rodinu
Pomoc pro děti a jejich blízké. Děti mohou přijít i samy. Lze anonymně.

A: Syllabova 1161/19, Vítkovice
T: 778 111 281
E: kcd@css-ostrava.cz

Krizová a další odborná pomoc obětem

Krizové centrum Ostrava, z.s.
Krizová pomoc lidem v krizové životní situaci. Otevřeno nonstop.

A: Ruská 94/29, Vítkovice (MHD Mírové náměstí)
T: 596 110 882-3, 732 957 193
E: krizovecentrum@kriceos.cz

Terapeutická práce se zvláště zranitelnými oběťmi trestných činů
Určena pro dětské oběti do 18 let. Na objednání.

A: Ruská 94/29, Vítkovice (1. poschodí)
T: 720 951 708
E: terapiedeti@kriceos.cz

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Krizové centrum pro děti a rodinu
Pomoc pro děti a jejich blízké. Děti mohou přijít i samy. Lze anonymně.

A: Syllabova 1161/19, Vítkovice
T: 778 111 281
E: kcd@css-ostrava.cz

Program Nechme dětem dětství
Odborná pomoc rodinám ohroženým násilím

A: Jahnova 867/12, Mariánské Hory
T: 774 789 810
E: nechmedetemdetstvi@css-ostrava.cz

Městská policie Ostrava

A: Nemocniční 11, Moravská Ostrava
T: 156
E: prevence@mpostrava.cz

Domácí násilí na seniorech – manuál pro odbornou veřejnost

Domácí násilí na seniorech – informační leták pro občany