30/12/2021

Oddlužení je zákonný prostředek, kterým mohou dlužníci vyřešit svou finanční situaci, kdy mají více dluhů, exekucí a nedokážou hradit jejich splátky. Oddlužení je výsledkem soudního řízení, které má stanoven průběh a pravidla insolvenčním zákonem (zákon č. 182/2006 Sb.).

Oddlužení může povolit pouze soud.

V článku se dozvíte:

Řešit svou situaci oddlužením můžete, pokud:

 • Jste v platební neschopnosti:
  • máte více věřitelů (nejméně 2)
  • máte peněžité závazky, které jsou déle než 30 dnů po splatnosti
  • nejste schopný/á své závazky plnit (tzn. nehradíte platby podstatné části svých závazků nebo neplníte závazky déle než 3 měsíce po splatnosti nebo není možné dosáhnout uspokojení pohledávky exekucí
 • Jste předlužený/á, to znamená:
  • máte více věřitelů (nejméně 2)
  • souhrn vašich dluhů převyšuje hodnotu vašeho majetku

Oddlužení může využít:

 • fyzická osoba
 • fyzická osoba – podnikatel (osoba samostatně výdělečně činná)

V oddlužení můžou fyzické osoby – podnikatelé řešit i dluhy z podnikání. Dluhy právnických osob (společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti apod.) jsou řešeny jinými způsoby insolvenčního řízení.

Pokud chcete využít oddlužení, musíte splňovat i další požadavky:

 • poctivý záměr
 • schopnost splácet v plné výši odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce, zároveň minimálně stejnou částku věřitelům a v plné výši pohledávky na výživném ze zákona a odměnu sepisovatele
 • odpovědný přístup k plnění povinností v insolvenčním řízení – mít stálý příjem, v případě ztráty zaměstnání si aktivně hledat práci, nedělat nové dluhy apod.
 • nemít tzv. kvalifikovanou insolvenční historii – to znamená, že
  • v posledních 10 letech nesmíte mít přiznáno osvobození od placení pohledávek
  • v posledních 5 letech nesmíte mít návrh na povolení oddlužení zamítnutý nebo zrušeno oddlužení pro nepoctivý záměr
  • v posledních 3 měsících jste nevzali zpět svůj návrh na povolení oddlužení

Nově už není podmínkou pro povolení oddlužení předpoklad, že dlužník zaplatí nejméně 30 % pohledávek svých nezajištěných věřitelů. Neznamená to však, že nebudete splácet nic a přesto dojde k úspěšnému oddlužení – musíte řádně platit činnost insolvenčního správce a stejnou částku i věřitelům a také výživné a cenu za sepis návrhu na povolení oddlužení. Současně musíte splnit základní podmínku – vynakládat veškeré úsilí a zaplatit věřitelům co nejvíc.

Když podmínky nesplníte, soud návrh zamítne a vaše dluhy budou zpět (například usoudí, že dosavadní výsledky řízení ukazují na váš lehkomyslný nebo nedbalý přístup nebo že nedokážete platit potřebnou částku).

Dlužník sám nemůže návrh sepsat a podat. To můžou udělat jen k tomu zákonem určené osoby. Přehled advokátů, notářů, exekutorů a insolvenčních správců, kteří jsou oprávnění za dlužníka sepsat a podat návrh na povolení oddlužení, najdete v databázi Ministerstva spravedlnosti VESTA (dobrovolná evidence subjektů). Tyto osoby mají nárok na zákonem stanovenou odměnu 4 840 Kč za jednotlivce a 7 260 Kč za manžele. Žádné jiné poplatky nesmí od dlužníka žádat. Dlužník také nehradí odměnu přímo sepisovateli návrhu. Ten musí svůj nárok na odměnu přihlásit do insolvenčního řízení jako pohledávku a je mu vyplacena až ze splátek na oddlužení.

Návrhy mohou sepisovat i tzv. akreditované osoby. To jsou většinou neziskové organizace, dluhové poradny, které prokázaly svou kvalifikaci a získaly souhlas Ministerstva spravedlnosti. Tyto organizace návrhy sepisují zdarma. Seznam akreditovaných osob najdete v databázi ministerstva SAKO.

Způsoby oddlužení

Způsoby oddlužení jsou 2:

Splátkový kalendář se zpeněžením majetkové podstaty

Dlužník je povinen měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém by při exekuci splácel přednostní pohledávky. Splátkový kalendář trvá max. 5 let. Současně je dlužníkovi za určitých okolností zpeněžen majetek.

Zpeněžení majetkové podstaty

Při zpeněžení majetkové podstaty je prodán dlužníkův majetek, který má do okamžiku povolení oddlužení. Později získaný majetek je možné prodat pouze s dlužníkovým souhlasem.

Nesplňuji podmínky pro oddlužení. Mám nějakou jinou možnost zlepšit svoji situaci?

Mnoho dlužníků si myslí, že pokud se dostali do dluhové pasti, mají několik exekucí, dluží, kam se podívají, je jedinou cestou oddlužení (insolvence, osobní bankrot). A pokud je jejich příjem nedostatečný pro úhradu splátek, tak ztratí naději na vyřešení své situace. Ale tak to není. Je několik dalších způsobů, jak se dá situace řešit. Je možné přezkoumat vaše exekuce – jestli jsou oprávněné, jestli jsou ve smlouvách rozhodčí doložky (důvod pro zastavení exekuce), jestli by mohl pomoct finanční arbitr apod.

Existují i různé druhy amnestií – akcí, které nepravidelně vyhlašují někteří věřitelé pro své dlužníky. Podstatou je, že pokud v určitém časovém období uhradíte svůj dluh nebo se k akci přihlásíte, odpustí vám buď penále, pokuty, úroky, nebo i celý dluh. Takové akce vyhlašují například knihovny, obce u poplatků „za popelnice“, ze psa nebo i penále na dlužném nájemném, dopravní podniky a další. V roce 2021 proběhla i první velká celostátní akce Milostivé léto. Sledujte proto aktuální dění u svých věřitelů, aby vám vyhlášení amnestie neuniklo!

Zajděte se poradit do dluhových poraden, které jsou ověřené a bezplatné. Kontakty najdete v našem přehledu.

Na koho se obrátit?

Bezplatné poradenství v oblasti dluhů a finanční gramotnosti

Poradny nabízí pomoc s řešením problémů s dluhy. Vysvětlí práva i povinnosti dlužníka i věřitele. Pomohou při komunikaci s věřiteli, s vyjednáním splátkových kalendářů, sepsáním podání k soudu či při jednání s exekutorem.

Pomohou sestavit rodinné a osobní rozpočty, finanční priority a rezervy.

Ve většině případů dále pomohou s oddlužením či insolvencí, zprostředkováním kontaktů na jiné organizace nebo doprovodem na úřední jednání.

Sociálně-dluhová poradna
Diecézní charita ostravsko-opavská

Zpracování oddlužení – osobního bankrotu zdarma, nezastupují u soudu.

A: Puchmajerova 980/10, Moravská Ostrava
T: 596 128 309, bezplatná linka 800 400 214

A: Betonářská 790/12, Muglinov
T: 739 552 307

A: Čujkovova 1714/21, Zábřeh
T: 739 552 307

A: Holvekova 204/44, Kunčičky
T: 731 625 872

E: poradna@dchoo.charita.cz

Poradna Charity Ostrava
Charita Ostrava

Poradna nesepisuje návrh na insolvenci/osobní bankrot.

A: Jeremenkova 8, Vítkovice
T: 599 526 906, 731 625 767
E: cho.poradna@ostrava.charita.cz

Poradna sv. Alexandra
Charita sv. Alexandra

Zpracování oddlužení – osobního bankrotu zdarma, nezastupují u soudu.

A: Františka Formana 251/13, Dubina
T: 596 611 207, 731 625 840
E: poradna@alexandr.charita.cz

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

Poradna nesepisuje návrh na insolvenci/osobní bankrot, nezastupují u soudu.

A: Prokešovo náměstí 3, Moravská Ostrava
T: 724 701 613
E: petra.gniadkova@poradna-prava.cz

Akreditovaná dluhová poradna
Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Zpracování oddlužení – osobního bankrotu zdarma, nezastupují u soudu.

A: Vítkovická 1 (budova ÚAN), Moravská Ostrava
T: 595 532 740
E: poradna@financnitisen.cz

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava
Slezská diakonie

Poradna nesepisuje návrh na insolvenci/osobní bankrot.

A: Štramberská 47, Mariánské Hory a Hulváky (ředitelství Vítkovic)
T: 734 645 275
E: obcan.ov@slezskadiakonie.cz

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE
SPOLEČNĚ–JEKHETANE, o.p.s.

Zpracování oddlužení – osobního bankrotu zdarma, nezastupují u soudu.

A: U Tiskárny 3, Přívoz
T: 596 113 890, 602 248 693

A: Dělnická 20, Poruba
T: 591 124 979, 778 059 313

E: poradna@jekhetane.cz

Sociálně právní poradna
Vzájemné soužití o.p.s.

Poradna nesepisuje návrh na insolvenci/osobní bankrot, nezastupují u soudu.

A: Bieblova 404/8, Moravská Ostrava
T: 596 128 401, 596 128 402, 777 760 197
E: poradna@vzajemnesouziti.cz

Potřebujete více informací k dluhům?

Podrobné informace z dluhové oblasti a finanční gramotnosti, návody k řešení situací najdete na webu Dluhový labyrint.